Üyelik Yıllık Aidat Nispi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintisi İle İlgili Hükümler ve İBGS'lerin Yerine Getirdiği Bazı Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler

TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte  Üyelik,  Yıllık aidat, Nispi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintisi İle  İlgili Hükümler, Hesaplamalar ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Yerine Getirdiği Bazı  Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler

 

3 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27277

KANUN

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

 

Kanun No. 5910                                                                                                                             Kabul Tarihi: 18/6/2009

 

Üyelik

 

MADDE 4 – (1) İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir.

 

(2) Üyeler; birliğin kararlarına uymak, birliğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptir.

 

(3) Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Müsteşarlığı'nın olumlu görüşü alınmak kaydıyla Müsteşarlık tarafından belirlenir.

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Üyelik

MADDE 6 – (1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en  yakın birliğe üye olmaları  ve Kanunda  belirtilen  ödemeleri  yapmaları zorunludur.  Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

(3) Üyeler;

a)  Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle, b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,

c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak

vermekle,

ç) Birlik kararlarına uymakla,

d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,

e) (Değişik:RG-30/12/2015-29578) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle,

yükümlüdür.

(4) (Mülga fıkra:RG-30/12/2015-29578)

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Gelirler

MADDE 46 – (1) Birliklerin gelirleri şunlardır:

a)  Giriş  aidatı:  Birlik  genel  kurulu  tarafından  belirlenir  ve (Değişik  ibare:RG-11/10/2011-

28081)  Bakanlığın  onayından sonra kesinleşir. Giriş aidatı, üyeliğe giriş esnasında tahsil edilir.   Giriş aidatı, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde  ellisinden fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

b) (Değişik:RG-30/12/2015-29578) Yıllık  aidat:  Birlik  genel  kurulu  tarafından  belirlenir  ve Bakanlığın onayından sonra kesinleşir. İştigal alanında hizmet sektörü bulunan birliklerde hizmet sektörü için ayrı yıllık aidat miktarı belirlenebilir. Yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden fazla olamaz. Yıllık aidat, cari yıl gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin nispi ödeme ile birlikte veya birlikten alınacak hizmetlere ilişkin ilk başvuruda veya üyenin birlik genel kuruluna iştirak etmek üzere başvurusunda tahsil edilir.

c) Nispi ödeme: İhracat işlemleri üzerinden FOB bedelin asgari onbinde ikisi ile azami binde biri arasında, ilgili birliğin genel kurul kararıyla ve (Değişik ibare:RG-11/10/2011-28081)  Bakanlık  onayıyla belirlenen oranda, işlem günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru  üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsil olunur. İhracatın geliştirilmesini teminen sektörel bazda tanıtım grupları oluşturulması halinde, FOB bedelin binde üçü oranına kadar ek nispi ödeme  kesintisi genel kurul kararı ve (Değişik ibare:RG-11/10/2011-28081)  Bakanlık  onayı ile yapılabilir. Ek nispi ödeme kesintisi ayrı hesapta takip edilir. Aynı ürün için tahsil edilen nispi ödeme farklı oranlarda olamaz. Bu konuda birlikler arasında yeknesaklığın sağlanmasını teminen nispi ödeme oranının eşitlenmesine, ilgili sektör kurulunun       görüşü       alınarak       TİM'in       teklifi       üzerine (Değişik       ibare:RG-11/10/2011-

28081)  Bakanlık  yetkilidir.

ç) Diğer gelirler: Üye firmalardan tahsil edilecek diğer gelirler, birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir  ve (Değişik  ibare:RG-11/10/2011-28081)  Bakanlığın  onayından  sonra  kesinleşir.   Bunun dışındaki diğer gelirler ise doğrudan birlik tarafından gelir kaydedilir.

 

(2) (Değişik:RG-4/3/2010-27511) Birlikler, başka birliklerin üyelerinin de ihracatla ilgili işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

 

(a) (Değişik:RG-30/12/2017-30286 Mükerrer) Yapılan işlemin, ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası içinde olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin tamamı ihracatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir. Ancak yapılan işlemin, işlemi yapan birliğin de iştigal sahası içinde olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin % 20'si işlemi yapan birlikçe alınır, % 80'i ise ihracatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.

b) (Değişik:RG-30/12/2017-30286 Mükerrer) Yapılan işlemin ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası dışında olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin % 20'si ihracatçının üyesi olduğu birliğe,   %   80'i   ise   ihracatçının   ticaret   sicilinde   kayıtlı   merkez   adresinin   bulunduğu   ilgili

 

sektör/sektörlerdeki en yakın birlik/birliklere takip eden ayın sonuna kadar gönderilir. Bu fıkra kapsamında, diğer birliklere gönderilmesi gereken tutarların zamanında gönderilmemesi halinde, muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır.

(3) (Mülga:RG-4/3/2010-27511)

(4) (Mülga:RG-4/3/2010-27511)

(5) İhracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla ve aidat makbuzu tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edilmesi halinde, nispi ödeme ve ek nispi ödemenin, gerçekleşmeyen ihracata tekabül eden bölümü üye firmaya iade edilir.

(6) Giriş aidatı, yıllık aidat, nispi ödeme ile diğer gelirlerin süresinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirlenen oranda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek, birlik yönetim kurulu tarafından verilen kararı müteakip icra daireleri aracılığı ile tahsil edilir.  Tahsil zamanaşımı süresi beş yıldır.

(7) TİM'in gelirleri, birliklerin bir önceki takvim yılı itibariyle elde etmiş oldukları gelirlerin yüzde sekizi oranındaki katkı paylarından oluşur. Birliklerin katkı payları Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte  TİM  hesaplarına  aktarılır. (Ek  cümle:RG-18/11/2014-29179) Söz  konusu  tutarlara,  TİM'e vadesinde aktarılmaması durumunda, muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır.

 

Üyelik Giriş Aidatı : 200 TL.

Yıllık Aidat : 100 TL. (Yıllık aidat üye olunan yılda alınmıyor. Sonraki yıllarda İhracat yapıldığı, devlet yardımlarından yararlanıldığı ve/veya Birlik hizmetlerinden yararlanılması durumlarında 100 TL. yıllık aidat alınıyor.) )

 

Sektörler ve ürünler bazında ihracatta İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından ürünün FOB değeri üzerinden kesilen nispi aidat ve Türkiye Tanıtım Fonu kesinti oranları aşağıda yer almaktadır.

- Buna ek olarak nispi aidat kesintisi minumum 10 TL. olarak uygulanmaktadır. (Yani nispi aidat hesaplandıktan sonra 4,5 TL. ise 10 TL. nispi aidat alınmaktadır.)

Ayrıntılı bilgi için;
Uygulama Şubesi :
Özlem Yıldız KARACA

Tel : 312-447 27 40 Dahili : 151  

Tanıtım Grubunun Amacı :

Ekonomi Bakanlığından:

 

TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( Resmî Gazete Sayı : 30152, Tarih : 12 Ağustos 2017 CUMARTESİ )

TTG, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde kurulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için :

Türkiye İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Merve Yıldız GÜLER

Tel :  212-454 04 90 ve 212-454 04 91

 

GENEL SEKRETERLİK  ADI

SEKTÖRLER

NİSPİ ORANI

OAİB

ÇİMENTO VE TOPRAK ÜRÜNLERİ

BİNDE 1

 

MOBİLYA,KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ

BİNDE 1

 

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

BİNDE 1

 

SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ

BİNDE 1

 

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ

BİNDE 0,5***(14 gtip hariç)

 

MAKİNE VE AKSAMLARI

BİNDE 0,5

 

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER

BİNDE 0,5

 

İKLİMLENDİRME SANAYİ

BİNDE 0,5

İTKİB

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

BİNDE 1

 

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ

BİNDE 1

 

DERİ VE DERİ MAMULLERİ

BİNDE 1

 

HALI

BİNDE 1

AKİB

YAŞ MEYVE VE SEBZE

BİNDE 1

 

AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRN.

BİNDE 1

 

CANLI HAYVAN-SU ÜRN. VE MAM.

BİNDE 1

 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

BİNDE 1

 

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

BİNDE 1

 

DEMİR VE DEMİR DIŞI

BİNDE 0,5

 

KİMYEVİ MADDELER VE MAM.

BİNDE 0,5

EİB

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

BİNDE 1

 

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

BİNDE 1

 

KURU MEYVE VE MAMULLERİ

BİNDE 1

 

TÜTÜN

BİNDE 1

 

AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRN.

BİNDE 1

 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

BİNDE 1

 

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ

BİNDE 1

 

DERİ VE DERİ MAMULLERİ

BİNDE1

 

YAŞ MEYVE VE SEBZE

BİNDE 1

 

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

BİNDE 1

 

MADEN

BİNDE 1

 

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER

BİNDE 0,5

İMMİB

KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ

BİNDE 0,5

 

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER

BİNDE 0,5

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET

BİNDE 0,4

 

ÇELİK

BİNDE 0,5

 

MÜCEVHER

BİNDE 0,5

 

MADEN

BİNDE 1

UİB

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

BİNDE 0,4

 

TEKSTİL

BİNDE 1

 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

BİNDE 1

 

MEYVE VE SEBZE MAMÜLLERİ

BİNDE 1

 

YAŞ MEYVE VE SEBZE

BİNDE 1

İİB

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ

BİNDE 1

 

FINDIK VE MAMULLERİ

BİNDE 1

 

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

BİNDE 1

 

KURU MEYVE VE MAMULLERİ

BİNDE 1

 

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

BİNDE 1

 

YAŞ MEYVE VE SEBZE

BİNDE 1

 

GEMİ VE YAT

BİNDE 0,5

 

Savunma ve Havacılık Sanayi iştigalinde bulunan 14 GTİPe ilişkin nispi aidat oranı, 2019 Ağustos Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar ve 27.08.2019 tarih ve 47108802 sayılı Bakanlık talimatı gereğince binde 0,5ten onbinde 2'ye indirilmiştir.   (30.08.2019 itibari ile)                                                                                                      %0,02 (onbinde iki)

 

851769909029002

DİĞER SES, GÖRÜNTÜ VEYA DİĞER BİLGİLERİ ALMAYA MAHSUS CİHAZLAR (SAVUNMA AMAÇLI)

852359900000002

DİĞER YARI İLETKEN MESNETLER (SAVUNMA AMAÇLI)

852580190011002

YALNIZ GÖRÜNTÜ VEREN TELEVİZYON KAMERALARI; DİĞERLERİ(SAVUNMA AMAÇLI)

852580190012002

HEM SES HEM GÖRÜNTÜ VEREN TELEVİZYON KAMERALARI; DİĞERLERİ(SAVUNMA AMAÇLI)

852610000019002

DİĞER RADARLAR(SAVUNMA AMAÇLI)

852691800011002

İSTİKAMET BULUCULAR(SAVUNMA AMAÇLI)

854370900015002

INFRARED İLE ÇALIŞAN UZAKTAN KUMANDA CİHAZLARI (REMOTE CONTROL)(SAVUNMA AMAÇLI)

880220009000

DİĞER HAVA TAŞITLARI (BOŞ AĞIRLIK < 2.000 KG)

900580001000002

TEK GÖZLÜ DÜRBÜNLER(SAVUNMA AMAÇLI)

901380900000002

DİĞER OPTİK ALET, CİHAZ, TERTİBAT(SAVUNMA AMAÇLI)

901420809000

DİĞER HAVA. UZAY YOLCULUKLARI İÇİN DİĞER ÇEŞİT SİSTEMLER

901480009019002

DİĞER SEYRÜSEFER ALET VE CİHAZLARI(SAVUNMA AMAÇLI)

930120000000

ROKET FIRLATICILAR.ALEV ATICILAR.EL BOMBASI ATICILARI.TORPİL TÜPLERİ VE BENZERİ FIRLATICILAR

930690100000

HARP SİLAHLARINA AİT MERMİLER VE DİĞER MÜHİMMAT

 

TÜRKİYE TANITIM FONU ORANI

%0,001 (yüzbinde bir)

Savunma ve Havacılık iştigalinde bulunan tüm GTİPler için (12.09.2019 itibariyle)

710812 li külçe altın

%0,005 (yüzbinde beş)

 altın-mücevherat (71. Fasıl)

demir-çelik (72. ve 73. Fasıl)

otomotiv

otomotiv

%0,01 (onbinde bir)

 diğer ürün grupları

 

Ek: Türkiye Tanıtım Grubu Kesinti Oranları

   

Ürün Grupları

Kesinti Oranları

Altın-Mücevherat (71. Fasıl)

0,005%

Demir-Çelik (72. ve 73. Fasıl)

0,005%

Otomotiv (GTİP kodları aşağıda belirtilmiştir)

0,005%

Diğer

0,01%

     

 

Otomotiv Sektöründe Kesinti Yapılacak GTİP Kodları:

870210191300001

860290000019

853921300000

910400000019

870899931919

870290391100001

860400000013

870899101911

850720200011

870899939100

902000000011

860400000015

871410900000

870510000019001

870422990000001

870510000011001

860691800011

870490000000001

870530000000001

870431310000001

870590300000001

860711000000

840820550000

870590100000001

870850200013

870210111300001

700910009000

871680009011

871110000019

950300101200

870323199011001

702000309012

871680009012

871120920011

851290900012

870323199019001

681320002900

871690300000

851130009011

871190900000

871499100000

700711100012

870421990000001

851150001000

840732100000

840729000000

871690500000

870431100000001

851180009019

870891350000

871420000000

850710800012

840810590000

870600990012

840810710000001

871491100000

870332901200001

851290100000

840721910000001

840890459000

902910009000

870899971917

870892910000

870331909011001

860800009000

871639800000

870899979917

851680200011

870332191200001

860400000016

871499900000

870322109019001

870892350000

871500900000

700910001000

870894350012

870323191200001

851220000011

871631000000

732010110000

870894910000

871499300000

851220000019

870324101000001

731600000012

870290111300001

871120920019

840890479000

870324109019001

681320002100

870290191300001

871120980000

840890659000

870850910000

401220001000

870290311200001

870322901000001

840890679000

870290191100001

401290200011

870290391200001

850750000000

860712000000

870290391300001

401120100019

870310180000001

851150009000

860721900000

732020810000

401161000000

732020850000

850710200011

860400000014

870840500000

401390000011

732090100000

871310000000

860791100000

870421310000001

401390000012

870321109019001

870600190012

830120000000

851240000012

401390000013

870321901000001

870331909019001

860390000000

870829101000

401390000014

870840910000

902920901000

860799100000

870829109011

701400001029

870333909011001

850720200019

700729000019

870899101100

701400009019

870390900000001

870323901300001

681389000000

871410400000

700721200021

840810110000001

870324901000001

401290300000

870431910000001

871492100000

870829109013

870324909011001

401110009012

840820570000

870210191100001

870829909019

870290111200001

401120900011

840890210000

871493000000

700721800029

870310110000001

701400009011

870422100000001

871495000000

842131009000

732020890000

701400009029

840810610000001

871496300000

870850350019

870322101000001

700721800031

870893100000

871190100000

870899101200

870390100000001

700729000013

870899939911

850730200000

870899101919

870421100000001

870210111100001

870891990000

870332199019001

871410300000

940190800011

871494200000

840733800000

870899971911

870431390000001

870821100000

870894200014

840734300000

870899979911

840890279000

870829909013

870331101000001

842123000000

870899979919

851110009000

870830990000

870899979100

851230900012

870590809018001

853010000000

870840200000

870590801011001

840890819000

870290111100001

870130000000001

870870500012

870590809011001

840999000000

870322909012001

870892990000

870895100000

870421910000001

860290000013

870323191100001

870790100000

870600110012

870332909011001

860310000000

870333199011001

870880910000

870333901011001

840810230000001

860400000011

870333110000001

840810790000

851110001000

850740000000

860610000000

870322909011001

840890619000

870423100000001

850780000000

860630000000

851120009000

860730000000

870120900000001

850790800000

860691800019

851130009012

860500000019

870850200019

851180001000

702000109012

871410100000

401219000000

870850350011

851190000000

401193000000

870600190011

401120900019

840810510000001

871130100000

401213001000

840721100000001

401169000000

870894200013

870850350013

401320000000

854430000000

401390000019

870710100000

870332110000001

401110001000

871640000011

700711900012

870899939917

902920319000

401110009013

870331109011001

700711900019

870850990000

851230900019

401110009018

870331901000001

700721800021

870870500013

870894350014

401162000000

840890899000

870210991100001

870891910000

871639300000

401163000000

871610920000

870210911100001

840733200000

870323909019001

701400001011

871639500000

870210911200001

840734910000

870410900000001

700711100029

870290311100001

870540000000001

860120000000

871690900011

700721200031

870290900000001

910400000011

860290000011

940190100000

870210991200001

732010900000

850710200012

860290000012

870810901000

870210191200001

732090300000

870332199011001

860500000011

870829109019

871496100000

840810190000

870332901300001

860691100000

870829901000

700721800039

870829109012

870899971919

860699000000

870830100000

870520000000001

940110009000

870600110011

681381009000

940110001000

870332901100001

700721200039

870322909019001

401140000000

871410200000

870590801012001

853910001000

870323110000001

401290200012

871680009018

870322109012001

940120000000

870323191300001

401290900000

870850550000

902000000018001

870431990000001

871110000011

401310000000

870899931911

870421390000001

840820510000

900190001100

401120100011

870432100000001

871496900000

870423990000001

871390000000

401120100012

870432910000001

870332909019001

950300101900

871491900000

870210991300001

840820990000

870333191012001

840810410000001

902910002000

871492900000

871680001000

851130001000

870894200011

850790300000

870210111200001

870422910000001

850730800000

870894200012

871640000019

871494900000

870423910000001

870600190013

840731000000

870331109019001

902000000012001

851290900013

870600990013

870710900000

871500100000

830230000000

870893900000

850720800000

870899939919

902920389000

850710800011

870894200015

871140000000

870880200000

840890859000

870899971100

851210000000

871200700011

870880550000

870894350015

870323901100001

870870100000

871640000012

870880990000

870323909011001

870333199019001

870870500018

870332191100001

840732900000

870290191200001

871120100000

870870910000

870332191300001

851220000012

732020200000

840810270000

870870990018

902920311000

840820100000

870321109011001

851290900011

870880350000

902990000000

840810390000

870850200011

850760000000

870892200000

851240000011

840810690000

871690900019

851140001000

840890419000

871610980000

860210000000

870850350012

851140009000

840890439000

870894350013

860400000017

870895910000

851180009011

842131001000

871639100000

860400000019

870895990000

871491300000

860719100000

870323901200001

860692000000

871410500000

870600910000

860729000000

870324109011001

860800001000

871200300000

870600990011

860791900000

870324909019001

700729000029

851120001000

853990901000

840991000000

870290311300001

681320009000

870333901012001

871130900000

860110000000

732090900000

401150000000

871690100000

871150000000

860400000012

870322109011001

401212000000

870850200012

871200700019

860691800012

870840990000

401220009000

950300101100

871499500000

700729000014

870333909019001

401194000000

851290900019

902920909000

681381001000

871690900012

401199000000

870894350011

870321101000001

401130009000

870870990012

401130001000

851680800011

732010190000

401211000000

870829909011

701400001019

870870990013

870321909011001

401213009000

870829909012

700711100011

870891200000

870321909019001

401110009011

870830910000

700711900011

840734100000

870410101100001

401120900012

870790900000

401170000000

840734990000

870410101900001

401192000000

870810100000

401180000000

851230900011

870120100000001

700711100019

870894990000

401190000000

840810310000001

731511100000

700711900029

870899101917

870380900000

860719900000

870810909000

870210911300001

870899931100

870390000000

860721100000

870821900000

870333191011001

870899931917

871160100000

860799800000

700721200029

902000000015

870432990000001

971190000000

 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Yerine Getirdiği Bazı Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler 

İhracatlı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kontrolünü yaptığı çoğu ihracata yönelik devlet yardımı dosya inceleme ücreti olarak ;

2017/4 Sayılı Fuar desteği İçin : 30 TL

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Tanıtım ve Marka Tebliğ İçin : İlk Başvuru 50 TL, Devam Başvurusu 20 TL

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Evrakları Desteği İçin : Belge-Sertifika Başvurusu 30 TL, Her bir Test -Analiz Raporu İçin 5'er TL

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ- Her bir Harcama İçin : 5'er TL

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi başvurularında beyanname başına 10 TL.

tahsil edilmektedir. Firmalarımızın dosya inceleme bedellerini üyesi olduğu aşağıdaki hesaplara yatırıp, başvuru esnasında makbuzları tevsik etmesi gerekmektedir.

Yıllık Aidatlar ve Hesap Numaraları

İlk üyelik aidatı 200 TL. yıllık aidat ücreti 100 TL'dir.  Yıllık aidatın cari yıl içerisinde ihracat yapmanız, devlet yardımlarından ve Genel Sekreterlik işlemlerinde, faaliyetlerinden yararlanmanız durumunda ödenmesi zorunludur.

NOT: Üyelik müracaatını Ankara'dan Genel Sekreterliğimize müracaat ederek şahsen gerçekleştirecek firmalar, giriş aidatı olan 200-TL'yi Genel Sekreterliğimiz veznesine elden ödeme yapabilirler. (Banka Hesap numaralarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.)