Üyelik Yıllık Aidat Nispi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintisi İle İlgili Hükümler ve İBGS'lerin Yerine Getirdiği Bazı Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler

TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte  Üyelik,  Yıllık aidat, Nispi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintisi İle  İlgili Hükümler, Hesaplamalar ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Yerine Getirdiği Bazı  Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler

 

3 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27277

KANUN

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

 

Kanun No. 5910                                                                                                                             Kabul Tarihi: 18/6/2009

 

Üyelik

 

MADDE 4 – (1) İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir.

 

(2) Üyeler; birliğin kararlarına uymak, birliğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptir.

 

(3) Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Müsteşarlığı'nın olumlu görüşü alınmak kaydıyla Müsteşarlık tarafından belirlenir.

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Üyelik

MADDE 6 – (1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en  yakın birliğe üye olmaları  ve Kanunda  belirtilen  ödemeleri  yapmaları zorunludur.  Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

(3) Üyeler;

a)  Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle, b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,

c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak

vermekle,

ç) Birlik kararlarına uymakla,

d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,

e) (Değişik:RG-30/12/2015-29578) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle,

yükümlüdür.

(4) (Mülga fıkra:RG-30/12/2015-29578)

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Gelirler

MADDE 46 – (1) Birliklerin gelirleri şunlardır:

a)  Giriş  aidatı:  Birlik  genel  kurulu  tarafından  belirlenir  ve (Değişik  ibare:RG-11/10/2011-

28081)  Bakanlığın  onayından sonra kesinleşir. Giriş aidatı, üyeliğe giriş esnasında tahsil edilir.   Giriş aidatı, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde  ellisinden fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

b) (Değişik:RG-30/12/2015-29578) Yıllık  aidat:  Birlik  genel  kurulu  tarafından  belirlenir  ve Bakanlığın onayından sonra kesinleşir. İştigal alanında hizmet sektörü bulunan birliklerde hizmet sektörü için ayrı yıllık aidat miktarı belirlenebilir. Yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden fazla olamaz. Yıllık aidat, cari yıl gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin nispi ödeme ile birlikte veya birlikten alınacak hizmetlere ilişkin ilk başvuruda veya üyenin birlik genel kuruluna iştirak etmek üzere başvurusunda tahsil edilir.

c) Nispi ödeme: İhracat işlemleri üzerinden FOB bedelin asgari onbinde ikisi ile azami binde biri arasında, ilgili birliğin genel kurul kararıyla ve (Değişik ibare:RG-11/10/2011-28081)  Bakanlık  onayıyla belirlenen oranda, işlem günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru  üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsil olunur. İhracatın geliştirilmesini teminen sektörel bazda tanıtım grupları oluşturulması halinde, FOB bedelin binde üçü oranına kadar ek nispi ödeme  kesintisi genel kurul kararı ve (Değişik ibare:RG-11/10/2011-28081)  Bakanlık  onayı ile yapılabilir. Ek nispi ödeme kesintisi ayrı hesapta takip edilir. Aynı ürün için tahsil edilen nispi ödeme farklı oranlarda olamaz. Bu konuda birlikler arasında yeknesaklığın sağlanmasını teminen nispi ödeme oranının eşitlenmesine, ilgili sektör kurulunun       görüşü       alınarak       TİM'in       teklifi       üzerine (Değişik       ibare:RG-11/10/2011-

28081)  Bakanlık  yetkilidir.

ç) Diğer gelirler: Üye firmalardan tahsil edilecek diğer gelirler, birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir  ve (Değişik  ibare:RG-11/10/2011-28081)  Bakanlığın  onayından  sonra  kesinleşir.   Bunun dışındaki diğer gelirler ise doğrudan birlik tarafından gelir kaydedilir.

 

(2) (Değişik:RG-4/3/2010-27511) Birlikler, başka birliklerin üyelerinin de ihracatla ilgili işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

 

(a) (Değişik:RG-30/12/2017-30286 Mükerrer) Yapılan işlemin, ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası içinde olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin tamamı ihracatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir. Ancak yapılan işlemin, işlemi yapan birliğin de iştigal sahası içinde olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin % 20'si işlemi yapan birlikçe alınır, % 80'i ise ihracatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.

b) (Değişik:RG-30/12/2017-30286 Mükerrer) Yapılan işlemin ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası dışında olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin % 20'si ihracatçının üyesi olduğu birliğe,   %   80'i   ise   ihracatçının   ticaret   sicilinde   kayıtlı   merkez   adresinin   bulunduğu   ilgili

 

sektör/sektörlerdeki en yakın birlik/birliklere takip eden ayın sonuna kadar gönderilir. Bu fıkra kapsamında, diğer birliklere gönderilmesi gereken tutarların zamanında gönderilmemesi halinde, muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır.

(3) (Mülga:RG-4/3/2010-27511)

(4) (Mülga:RG-4/3/2010-27511)

(5) İhracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla ve aidat makbuzu tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edilmesi halinde, nispi ödeme ve ek nispi ödemenin, gerçekleşmeyen ihracata tekabül eden bölümü üye firmaya iade edilir.

(6) Giriş aidatı, yıllık aidat, nispi ödeme ile diğer gelirlerin süresinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirlenen oranda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek, birlik yönetim kurulu tarafından verilen kararı müteakip icra daireleri aracılığı ile tahsil edilir.  Tahsil zamanaşımı süresi beş yıldır.

(7) TİM'in gelirleri, birliklerin bir önceki takvim yılı itibariyle elde etmiş oldukları gelirlerin yüzde sekizi oranındaki katkı paylarından oluşur. Birliklerin katkı payları Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte  TİM  hesaplarına  aktarılır. (Ek  cümle:RG-18/11/2014-29179) Söz  konusu  tutarlara,  TİM'e vadesinde aktarılmaması durumunda, muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır.

 

Üyelik Giriş Aidatı : 200 TL. (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği hariç)

Sektörler ve ürünler bazında ihracatta İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından ürünün FOB değeri üzerinden kesilen nispi aidat ve Türkiye Tanıtım Fonu kesinti oranları aşağıda yer almaktadır.

- Buna ek olarak nispi aidat kesintisi minumum 10 TL. olarak uygulanmaktadır. (Yani nispi aidat hesaplandıktan sonra 4,5 TL. ise 10 TL. nispi aidat alınmaktadır.)

Ayrıntılı bilgi için;
Uygulama Şubesi :
Özlem Yıldız KARACA

Tel : 312-447 27 40 Dahili : 151  

Tanıtım Grubunun Amacı :

Ekonomi Bakanlığından:

 

TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( Resmî Gazete Sayı : 30152, Tarih : 12 Ağustos 2017 CUMARTESİ )

TTG, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde kurulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için :

Türkiye İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Merve Yıldız GÜLER

Tel :  212-454 04 90 ve 212-454 04 91

NİSPİ AİDAT ORANLARI (GENEL SEKTÖRLERE GÖRE)

GENEL SEKRETERLİK  ADI SEKTÖRLER NİSPİ ORANI
OAİB ÇİMENTO VE TOPRAK ÜRÜNLERİ BİNDE 1
  MOBİLYA,KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ BİNDE 1
  HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ BİNDE 1
  SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ BİNDE 1
  SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ BİNDE 0,5***(14 gtip hariç)
  MAKİNE VE AKSAMLARI BİNDE 0,5
  DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER BİNDE 0,5
  İKLİMLENDİRME SANAYİ BİNDE 0,5
İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON BİNDE 1
  TEKSTİL VE HAMMADDELERİ BİNDE 1
  DERİ VE DERİ MAMULLERİ BİNDE 1
  HALI BİNDE 1
AKİB YAŞ MEYVE VE SEBZE BİNDE 1
  AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRN. BİNDE 1
  CANLI HAYVAN-SU ÜRN. VE MAM. BİNDE 1
  HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON BİNDE 1
  HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ BİNDE 1
  DEMİR VE DEMİR DIŞI BİNDE 0,3
  KİMYEVİ MADDELER VE MAM. BİNDE 0,5
EİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER BİNDE 1
  ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI BİNDE 1
  KURU MEYVE VE MAMULLERİ BİNDE 1
  TÜTÜN BİNDE 1
  AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRN. BİNDE 1
  HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON BİNDE 1
  TEKSTİL VE HAMMADDELERİ BİNDE 1
  DERİ VE DERİ MAMULLERİ BİNDE1 
  YAŞ MEYVE VE SEBZE BİNDE 1
  HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ BİNDE 1
  MADEN BİNDE 1
  DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER BİNDE 0,5
İMMİB KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ BİNDE 0,5
  DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER BİNDE 0,3
  ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET BİNDE 0,4
  ÇELİK BİNDE 0,5
  MÜCEVHER BİNDE 0,5
  MADEN BİNDE 1
UİB OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ BİNDE 0,4
  TEKSTİL BİNDE 1
  HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON BİNDE 1
  MEYVE VE SEBZE MAMÜLLERİ BİNDE 1
  YAŞ MEYVE VE SEBZE BİNDE 1
İİB MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ BİNDE 1
  FINDIK VE MAMULLERİ BİNDE 1
  HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ BİNDE 1
  KURU MEYVE VE MAMULLERİ BİNDE 1
  SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER BİNDE 1
  YAŞ MEYVE VE SEBZE BİNDE 1
  GEMİ VE YAT  BİNDE 0,5
 

 

Savunma ve Havacılık Sanayi iştigalinde bulunan 14 GTİPe ilişkin nispi aidat oranı,

2019 Ağustos Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar ve 27.08.2019 tarih ve 47108802 sayılı Bakanlık talimatı gereğince, 

binde 0,5ten onbinde 2'ye indirilmiştir. (30.08.2019 itibari ile) %0,02 (onbinde iki)

851769909029002 DİĞER SES, GÖRÜNTÜ VEYA DİĞER BİLGİLERİ ALMAYA MAHSUS CİHAZLAR (SAVUNMA AMAÇLI)
852359900000002 DİĞER YARI İLETKEN MESNETLER (SAVUNMA AMAÇLI)
852580190011002 YALNIZ GÖRÜNTÜ VEREN TELEVİZYON KAMERALARI; DİĞERLERİ(SAVUNMA AMAÇLI)
852580190012002 HEM SES HEM GÖRÜNTÜ VEREN TELEVİZYON KAMERALARI; DİĞERLERİ(SAVUNMA AMAÇLI)
852610000019002 DİĞER RADARLAR(SAVUNMA AMAÇLI)
852691800011002 İSTİKAMET BULUCULAR(SAVUNMA AMAÇLI)
854370900015002 INFRARED İLE ÇALIŞAN UZAKTAN KUMANDA CİHAZLARI (REMOTE CONTROL)(SAVUNMA AMAÇLI)
880220009000 DİĞER HAVA TAŞITLARI (BOŞ AĞIRLIK < 2.000 KG)
900580001000002 TEK GÖZLÜ DÜRBÜNLER(SAVUNMA AMAÇLI)
901380900000002 DİĞER OPTİK ALET, CİHAZ, TERTİBAT(SAVUNMA AMAÇLI)
901420809000 DİĞER HAVA. UZAY YOLCULUKLARI İÇİN DİĞER ÇEŞİT SİSTEMLER
901480009019002 DİĞER SEYRÜSEFER ALET VE CİHAZLARI(SAVUNMA AMAÇLI)
930120000000 ROKET FIRLATICILAR.ALEV ATICILAR.EL BOMBASI ATICILARI.TORPİL TÜPLERİ VE BENZERİ FIRLATICILAR
930690100000 HARP SİLAHLARINA AİT MERMİLER VE DİĞER MÜHİMMAT
   
 

TÜRKİYE TANITIM FONU KESİNTİ ORANI

 

 

%0,001 (yüzbinde bir) : Savunma ve Havacılık iştigalinde bulunan tüm GTİPler için ve 

710812 li külçe altın

 
   
%0,005 (yüzbinde beş) : Altın-mücevherat (71. Fasıl) ; Demir-çelik (72. ve 73. Fasıl);   
 
 
%0,01 (onbinde bir) :  Diğer ürün grupları   
   
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Yerine Getirdiği Bazı Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler 

 

İhracatlı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kontrolünü yaptığı çoğu ihracata yönelik devlet yardımı dosya inceleme ücreti olarak ;

 

2017/4 Sayılı Fuar desteği İçin : 30 TL

 

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Tanıtım ve Marka Tebliğ İçin : İlk Başvuru 50 TL, Devam Başvurusu 20 TL

 

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Evrakları Desteği İçin : Belge-Sertifika Başvurusu 30 TL, Her bir Test -Analiz Raporu İçin 5'er TL

 

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ- Her bir Harcama İçin : 5'er TL

 

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi başvurularında beyanname başına 10 TL.

 

tahsil edilmektedir. Firmalarımızın dosya inceleme bedellerini üyesi olduğu aşağıdaki hesaplara yatırıp, başvuru esnasında makbuzları tevsik etmesi gerekmektedir.

 

OAİB Genel Sekreterliği İhracatçı Birlikleri Hesap Numaraları

 

İlk üyelik giriş aidatı 200 TL. (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği hariç) ve yukarıdaki hizmet bedellerinin yatırılacağı hesap numaralarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

NOT: Üyelik müracaatını Ankara'dan Genel Sekreterliğimize müracaat ederek şahsen gerçekleştirecek firmalar, giriş aidatı olan 200-TL'yi Genel Sekreterliğimiz veznesine elden ödeme yapabilirler. (Banka Hesap numaralarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.)