Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 ATA KARNESİ

ATA KARNESİNİN TARİHÇESİ

 

• Birleşmiş Milletler Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri gidermek ve yeknesak bir uygulama sağlamak amacıyla hazırlanan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi" 06.09.1961 tarihinde kabul edilmiş ve 30.07.1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

• Daha sonra, bu Sözleşmenin kapsamını genişletmek amacıyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç duyulması üzerine, Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) oluşturulmuş ve zaman içinde geliştirilmiştir.

• Türkiye İstanbul Sözleşmesini 28.06.1990 yılında imzalamış ve bu Sözleşme 2004/7905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, 21.10.2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 15.03.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 15.03.2005 tarihinden itibaren Birliğimizce İstanbul Sözleşmesi hükümleri kapsamında ATA karneleri düzenlenmektedir.

• ATA sisteminde bulunan bazı ülkelerde halen ATA Sözleşmesi kapsamında işlem yapılmakta ve akit taraf gümrüklerince hem ATA Sözleşmesi hem de İstanbul Sözleşmesi kapsamında düzenlenen ATA karneleri kabul edilmektedir.

• ATA kısaltması, "geçici kabul" anlamına gelen Fransızca "Admission Temporaire" ve İngilizce "Temporary Admission" kelimelerinin kısaltmasından (ilk harflerinin birleşmesinden) meydana gelmiştir.

• 1619 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi" 23.08.1974 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme 15.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

• TOBB, o tarihteki adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığının 21.02.1975 sayılı yazısı ile ülkemizdeki ATA uygulamaları hususunda "Kefil Kuruluş" sıfatıyla görevlendirilmiş ve bu çerçevede 28.05.1975 tarihinden itibaren karne düzenlemeye başlamıştır.

• TOBB, Kefil Kuruluş sıfatıyla, formatı ICC-WCF tarafından tespit edilen, kendi vereceği ATA karnelerini basma, belirlediği Odalar vasıtasıyla dağıtım ve takip işlemlerin yapma ve Sistemin işlemesini sağlama görevini üslenmiştir.

ATA SÖZLEŞMESİNE ÜYE ÜLKELER LİSTESİ 

 

1. Almanya

25. Hollanda

49. Malta

2. Amerika Birleşik Devletleri

26. Hong Kong

50. Mauritius

3. Andorra

27. İngiltere

51. Moğolistan

4. Arnavutluk

28. İspanya

52. Moldova

5. Avusturalya

29. İsrail

53. Norveç

6. Avusturya

30. İsveç

54. Pakistan

7. Belçika/Lüksemburg

31. İsviçre

55. Polony

8. Beyaz Rusya

32. İran

56. Portekiz

9. Birleşik Arap Emirlikleri

33. İrlanda

57. Romanya

10. Bosna Hersek

34. İtalya

58. Rusya Federasyonu

11. Bulgaristan

35. İzlanda

59. Senegal

12. Cebelitarık

36. Japonya

60. Sırbistan

13. Cezayir

37. Kanada

61. Singapur

14. Çek Cumhuriyeti

38. Karadağ

62. Slovak Cumhuriyeti

15. Çin

39. Kıbrıs

63. Slovenya

16. Danimarka

40. Kore

64. Sri Lanka

17. Estonya

41. Letonya

65. Şili

18. Fas

42. Litvanya

66. Tayland

19. Fransa

43. Makao

67. Tayvan

20. Finlandiya

44.Macaristan

68. Tunus

21. Fildişi Sahili

45. Lübnan

69. Türkiye

22. Güney Afrika Cumhuriyeti

46.Makedonya

70. Ukrayna

23. Hırvatistan

47. Meksika

71. Yeni Zelanda

24. Hindistan

48. Malezya

72. Yunanistan

 

ATA KARNESİ NE AMAÇLA KULLANILIR ? 

 

• Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

• Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

• Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder.

• Sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

• İstanbul Sözleşmesi Ek.A' da yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri diğer eklerde yer alan amaçlarla kullanılır. Bu ekler;

 

1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek

2) Ek B2 - Mesleki Malzemeye İlişkin Ek

3) Ek B3 - Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek

4) Ek B4 - İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek

5) Ek B5 - Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek

6) Ek B6 - Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin  Ek

7) Ek B7 - Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin Ek

8) Ek B8 - Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek

9) Ek B9 - İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin

10) Ek D - Hayvanlara İlişkin Ek Söz konusu Ekler kapsamında getirilebilecek eşya listesi ve bu eşyanın taşıması gereken şartlar ayrıca açıklanmıştır.

 

ATA KARNESİ NASIL ALINIR? 

 

Başvuru:

 

• Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir.

• ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda Odamıza müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

   

Teminat:

 

ATA karnelerine karşılık teminat olarak;

 

• Nakit (Türk Lirası veya Döviz)

• Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna "ATA Karnesi Kapsamı Eşya" ibaresinin konulması zorunludur.)

• DevletTahvili (Kar Payı Pulu ile birlikte)

• Hazine Bonosu (Kar Payı Pulu ile birlikte) kabul edilir.

Teminat, Proforma Fatura tutarının yarısı kadar olmalıdır.

 

ATA KARNESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 

Müdürlüğümüze ATA Karnesini almak  için başvuracak firmaların getirmeleri gereken evraklar;

 

1-Dilekçe

 

2-Taahhütname

 

3-Teminat Mektubu ( a) Tutar, proforma fatura tutarının yarısı kadar olacaktır – b)resmi kurumlar,

TOBB’nin uygun görmesi durumunda teminattan muaftır)

 

4-ATA Karnesi ücreti makbuzu (ATO veznesine yatırılacak) (170.-TL)

5-Proforma Fatura

6-Yukarıda belirtilen evrakları imzalayan kişi veya kişilerin imza sürküsü veya vekaletnameleri

 

 

 


                                      DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANTETLİ KAĞIT    

                                                                                               Ankara, ../../….

Ankara Ticaret Odası Genel Sekreterlik Makamına,

Sayın İlgili,

../../…. - ../../…. tarihleri arasında …………'de gerçekleştirilecek olan .................

amaçlı sergilenmek üzere ekte Proforma da belirtilen malzemelerin ATA Karnesi ile

gönderilmesi için ilgili belgelerin düzenlenmesi konusunda gereğini rica ederiz.  

                                 

                                                                                                                                 

 Saygılarımızla,

 Şirket Yetkilisi

 

Ek-1) Proforma Fatura

Ek-2) 170.-TL tutarındaki ATA Karne ücretinin ATO veznesine yatırıldığına dair makbuz fotokopisi

Ek-3) Banka Teminat Mektubu

 

 

 

 

 


 TAAHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

Ankara Ticaret Odası'ndan aldığımız TR-...........(burası boş bırakılacak - verilecek ATA karnesi numarası yazılacaktır) numaralı ATA Karnesi ile geçici ihraç ettiğimiz eşyayı aynen ve eksiksiz olarak yurda geri getireceğimizi, ATA Karnesi koçanlarını ilgili gümrük idarelerine usulü uyarınca imza ettirip mühürleteceğimizi, bu işlemlerde eksik olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, ayrıca anılan karne ile ilgili olarak Türk ve yabancı gümrüklerce Türkiye Odalar Borsalar Birliği aracılığı ile talep edilecek gümrük, vergi ve resimleri ile ortaya çıkabilecek her türlü ödeme yükümlülüğünü gerek karnenin Kurumumuzda bulunduğu sürece, gerekse karnenin iadesinden sonra itiraz etmeden ve hukuk yollarına başvurmamıza gerek kalmaksızın,  derhal ve tamamen ödeyeceğimizi kabul  ve taahhüt ederiz.

 

 

 

Tarih:

 

Şirket Adı:

 

Şirket Yetkilisi:

İmza:

 

 

 

 

 

ATA KARNESİNİN İŞLEYİŞİ

 

ATA Karnesi alabilmek için gerekli evrakları firma/şahıs tarafımıza ilettikten sonra ATA Karnesi doldurulmak üzere firmaya teslim edilir.

• ATA Karnesi ön ve arka karton kapaklar hariç toplam 29 (yirmi dokuz) yapraktan oluşmaktadır.

• İlk yeşil yaprak ATA Karnesi yaprağıdır. Önü ve arkası Odamız Dış Ticaret ve Turizm Müdürü tarafından imzalanır ve kaşelenir.

İlk sayfanın ön yüzünde firma, varış ülkesi, gönderilme sebebi, düzenlenme tarihi ve geçerlilik tarihi bulunmaktadır.

İlk sayfanın arka yüzünde ise sıra numarası, eşya tanımı, parça adedi, ağırlığı, kıymeti belirtilmek üzere kesin mal listesi bulunmaktadır.

Yeşil sayfayı takiben karşımıza çıkan sarı, beyaz ve mavi nüshalar gümrüklerin kullanımı için ayrılmış nüshalar olup, Odamız ya da firma/şahıs tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmamaktadır.

Beşinci sayfa ve takip eden yedi sayfa İhracat nüshalarıdır. Bu sekiz sayfa da ilk yeşil nüsha gibi önlü arkalı doldurulmak zorundadır.

On üçüncü sayfa ve takip eden yedi sayfa İthalat (Ger İhracat) nüshalarıdır. Bu sekiz sayfa da ilk yeşil ve daha önceki sekiz ihracat sayfaları gibi önlü arkalı doldurulmak zorundadır.

Yirminci ve takip eden yedi mavi sayfa Transit Sayfaları olup yukarıda tarif edilen şekilde aynen doldurulur.

Yeşil arka sayfada ise ATA Karnesinin hangi Oda ve kim tarafından doldurulduğu ve kontrol edildiği yazılmakla birlikte, matbu olarak karnenin kullanımı ile bilgiler içermektedir.

ATA Karnesi doldurulduktan sonra onaylanması için tekrar firma Odamıza gelir ve ATA Karnesi kontrol edildikten sonra onay işlemi Odamız tarafından gerçekleştirilir.

Türkiye'den çıkış yapmamış ATA Karnesi üzerinde mal ekleme ve çıkarma, varış ülkesi değiştirme yanlış yazılmış bir bilgiyi düzeltme vb. işlemleri yapılabilmekle beraber, ülkeden çıkış işlemi görmüş ATA Karnesi üzerinde kati suretle değişiklik yapılamaz.

 Kullanımı biten veya karne geçerlilik süresi dolmuş ATA Karneleri karne sahibi tarafından tarafımıza iade edilir.

İade alınan karneler ilgili tahkikatın yapılması ve teminatın çözülmesine onay verilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Odamız tarafından gönderilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince olumlu/olumsuz yazı Odamıza ulaştığında teminatın geri alınması/olumsuzluğun giderilmesi için tekrar firmayala Odamız tarafından irtibat kurulur.

   

ATA KARNESİ KULLANICISININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

ATA Karnesi kapsamında ithal edilen mallar satılamaz. (Satılırsa uygun gümrük vergi bedelleri ve ATA Karnesinde gittiği için ödenmesi gereken cezalar ödenmek zorundadır.)

Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen süre karne süresini geçemez.

Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen sürede malların geri ihraç edilmesi şarttır.

ATA Karnesi sahibi malların ithal edildiği ülke gümrük kurallarına uymak zorundadır.

Ziyaret edilen her ülkeden giriş ve çıkış tasdiğinin doğru alınması gerekmektedir. 

Eğer mallar, tahrip ve kayıp olma yahut çalınma sebepleriyle yurda geri giriş yapamaz ise karne kapsamında bulunan mallardan yurda geri getirilemeyen kısmı için gümrük vergisi ve diğer vergiler ödenmek zorundadır.

ATA Karnesinin kendisinin kaybolması durumunda karne sahibi derhal polisi ve/veya gümrüğü haberdar etmek zorundadır.

ATA Karnesinin süresi bitiğinde alındığı odaya iade edilmesi mecburidir.  

 

 

 

 

 

Aşağıdaki Kanun gereğince TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.” yetkisi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine de verilmiştir.

 

 

11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116 (Mükerrer)

KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6552                                                                                               Kabul Tarihi: 10/9/2014

MADDE 130 – 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“a) Dış ticarete ve yurt dışı hizmetlere ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.”

“d) TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.”

 

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05