CITES Belgesi

(The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

“Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin

Sözleşme” dir.

CITES  Sözleşmesi,  yabani  hayvan  ve  bitki  türlerinin  canlı  ve  ölü  örnekleri  ile  bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerininsözleşmeye taraf ülkeler arasındaki ithalatını, ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini kısacası uluslararası ticaretini; temeli izin ve belgelere dayanan ve ancak sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi halinde bu izin ve belgelerin verilmesini öngören uluslararası bir düzenlemedir.

CITES Belgesi ise yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde,yönetim mercileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler sırasında taraf devletlerin yönetim mercileri ve gümrük idarelerincearanan, sözleşme hükümlerine uygun formatta düzenlenen formdur.

Ticaretlerinin düzenlenmesi farklı derecede bulunan yabani hayvan ve bitki türleri, üç ayrı ek liste olarak belirlenmiştir. Buna göre ek listelerden,

  •   EK-1 listesi nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle örneklerinin ticaretinin sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunlu olan türleri içerir.
  •    EK-2 listesi nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanan türleri içerir.
  •    EK-3 listesi ise herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı içinde düzenlenmeye tabi tuttuğu ve aşırı kullanımını önlemek veyakısıtlamak amacıyla ticaretinin denetime alınmasında diğer taraflar ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar.

CITES Uygulama Yönetmeliği'ne göre CITES belgelerinde yer alan türler için izin ve belgelerin düzenlenmesi konusunda yönetim mercileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  •    Orman ve  S u  İşleri  Bakanlığı ; Kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler, iki yaşamlılar (hem suda hem karadayaşayan), eklem bacaklılar, orman ürünleri ve mevcut mevzuatla  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri dışında kalan türler,

NOT:   “ Orman   ürünleri  ”  için  CITES  izin  belgesi  düzenleme   konusu Bakanlığımızın   14.09.2007   tarih   ve   01   sayılı   olurları   ile   Orman    Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

  • Gıda    Tarım    ve    Hayvancılık    Bakanlığı ;   Karasal   omurgasızlar,   yumuşakçalar, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler dedâhil su ürünleri ile bunların yumurtaları, deniz memelileri, tüm canlı bitkiler
  • Yönetim  mercilerine  izin  ve  belgelerin  düzenlenmesi  ve  sözleşmede  belirtilen

tavsiyeleri yapacak bilimsel mercii ise  TÜBİTAK   olarak tespit edilmiştir.

CITES Uygulama Yönetmeliği İçin Tıklayınız.( NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN

UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK )

CITES Belgeleri 

Madde 21-Yönetim Mercii tarafından bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda  düzenlenecek CITES belgeleri, Ek-1'de yer alan formda belirtilen bilgileri kapsar ve 4 nüsha olarak hazırlanır. Bunlardan sarı bantlı form ticaret sahibine verilir, mavi bantlı form düzenleyen kurumda kalır, kırmızı ve yeşil  bantlı formlar Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenecek gümrük idarelerince alınır. Yeşil bantlı formlar, Gümrük Müsteşarlığı tarafından her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayı içinde toplu olarak Bakanlığa gönderilir.  Yönetim Merciileri tarafından düzenlenen CITES Belgelerinin   düzenlenmesinde, aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

a) (Değişik: RG 6/8/2004-25545)  Her CITES Belgesinde, belgeyi düzenleyen Yönetim Merciinin adı ile mavi renkli mühürünün ve ilgili Yönetim Mercii tarafından verilen bir kontrol numarasının bulunması esastır. Kontrol numarası, CITES Belgesinin Kontrol numarası isimli bölümüne 13 haneli olarak yazılır ve aşağıdaki bilgileri kapsar.

 

 A

 

A

 B

 

B

C

 

C

 D

 

D

 --

 --

 F

 

 F

 F

A: Türkiye'nin uluslararası trafik kodunu,

B: Belgeyi düzenleyen Yönetim Merciinin Bakanlık kodunu,

C: Belgenin düzenlendiği ayı,

D: Belgenin düzenlendiği yılın son iki rakamını,

E: "---" (tire),

F: Belgenin düzenlendiği yıl içindeki sıra sayısını,

ifade eder.

Kontrol numarasında, "B" ile tanımlanan bölümde;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: 12

Çevre ve Orman Bakanlığı: 18

ile tanımlanır.

b) Yönetmelik kapsamında yer alan bir türe ait örneğe CITES Belgesi düzenlenirken, ilgili Yönetim Mercii, CITES Belgesi başvuru sahiplerinden  ilave bilgi isteyebilir.  

c) Aynı CITES Belgesi kapsamında yer alan farklı türlere ait örneklerin gümrük işlemleri birlikte tamamlanır.

d) Örneklerin her bir sevkiyatı için ayrı bir CITES Belgesi gereklidir.

e) Yönetim Mercii, CITES Belgesini düzenlerken, bir türe ait örnek için Sözleşmeye taraf devletlerin Yönetim Merciileri tarafından düzenlenmiş orjinal CITES Belgesini alır ve muhafaza eder. 

CITES Belgelerinin Geçerlilik Süresi

Madde 22(Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, ithalata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreler uzatılamaz.

Düzenlendiği tarihten itibaren bu süreler içerisinde kullanılmayan CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Yönetim Merciine teslim edilir. Bu belge   Yönetim Mercii tarafından iptal edilerek, muhafaza edilir. 

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/22)

http://istanbulobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/cites.aspx