AQAP Belgesi

AQAP (Allied Quality Assurance Publications-Müttefik Kalite Güvence Yayınları), NATO'nun kalite gerekleri için yayınlamış olduğu bir standarttır.

1968 yılında, NATO üyesi ülkeler için askeri alanda kalite standartlarının sağlanması maksadıyla yayınlanmıştır. ISO 9000 dokümanlarındaki gelişmelere paralel olarak revizyonu yapılmaktadır. AQAP belgesi, askeri alanda faaliyet gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen ihalelere katılabilmesi için  ön şart niteliği taşımaktadır.

AQAP belgelendirme ve ara denetim faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir.

AQAP 2000 Serisinin Kapsamı:

AQAP 2000 serileri, politika, rehber ve sözleşme tipi yayınları içerir. NATO sözleşme tipi Kalite Güvence gerekleri, ISO 9001: 2000'i kapsar. Yani NATO Standardı ilave gerekleri şart koşmaktadır. Buradaki artış prensibi, düşük riskli ürünlerde az seviyede kalite güvence gerekleri uygulanırken, daha yüksek riskli ürünler için artırılmış kalite güvence gerekleri uygulanması anlamına gelmektedir.

AQAP 2000, Ömür Devri Boyunca Kaliteye Bütünleşik Sistemler Yaklaşımına İlişkin NATO Politikası (rehber tipi):

Politika, ürünler ve hizmetlerde, ömür devri boyunca kaliteye ulaşmak amacıyla bütünleşik sistemler yaklaşımı için bir anayapıyı sağlar.

AQAP 2009. AQAP-2000 Serisinin Kullanımı için NATO Rehberi (rehber tipi):

AQAP 2000 serilerinin kullanımı, NATO ilave gereklerinin yapısı ve yorumlanması ile ilgili olarak rehberlik eder.

AQAP 2131 Son Muayene için NATO Kalite Güvence Gerekleri (sözleşme tipi):

AQAP 2131'in amacı; DKGT ve/veya Alıcıya, Yüklenici tesislerine giriş hakkı sağlaması ve Yüklenicinin son muayenesinin, ürünün sözleşme gereklerine uygun olup olmadığı hakkında somut kanıt sağlamaktır.

AQAP 2130 Muayene ve Test için NATO Kalite Güvence Gerekleri (sözleşme tipi):

Yüklenicinin Kalite Yönetim Sistemi gereklerini ve bununla ilişkili asgari Konfigürasyon Yönetimi gereklerini tanımlar. Sistem, bu yayındaki gereklere göre oluşturulmalı, dokümante edilmeli, uygulanmalı, idame ettirilmeli, geliştirilmeli ve değerlendirilmelidir. Bu yayın malzemenin, parçaların, unsurların, alt aksamların ve nihaî ürünün uygun biçimde üretilmesi ve işlenmesi esnasındaki muayene tabanındaki gerekleri tanımlar.

AQAP 2120 Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri (sözleşme tipi):

Yüklenicinin Kalite Yönetimi Sistemi gerekleri ve bununla birlikte, sözleşme gereklerine uygun olarak yüklenici veya alt yüklenici tarafından üretilen veya işleme tabi tutulan ürün için ve sürece ilişkin somut kanıtları üretmeye yönelik gerekleri tanımlar.

AQAP 2110 Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri (sözleşme tipi):

Yüklenicinin Kalite Yönetimi Sistemi gereklerini ve sözleşmede tasarım faaliyetleri içerildiğinde, bununla ilişkili Konfigürasyon Yönetimi için gerekleri tanımlar.

5201 Sayılı Kanun Gereğince MSB.lığı tarafından tespit edilip resmi gazetede yayımlanan "Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste" de yer alan malzemeye yönelik üretim yapan firmaların AQAP belgelendirilme işlemleri yapılacaktır. Bu kapsama girmeyen firmalar AQAP belgesi için başvuruları kabul edilmeyecektir.

AQAP Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Doküman ve Belgeler :

a. AQAP Kalite Güvence Sistem Belgelendirme müracaat yazısı

(EK-A).

b. Firma Türkçe Kalite Sistem Dokümanının (Kalite El Kitabı (KEK) ve Türkçe Kalite Sistem Prosedürleri (KSP)) bir kopyası ve gerek duyulduğunda talimatlar, formlar ve kalite standartları gibi diğer kalite dokümantasyonu (Standardizasyonu sağlamak amacıyla tüm doküman mavi klasör içerisinde olacaktır).

c. Firma Tanıtım Formu

(EK-Ç).

ç. MSB.lığı ile firma arasında imzalanan protokol (EK-D).

d. Ticaret sicil kaydı.

e. Vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet belgesi.

f. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından verilen "Kuruluş/Üretim Müsadesi Belgesi".

d, e ve f maddeleri TSK'ya bağlı kurum ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları için geçerli değildir.

AQAP Belgesi Verilmesi Talebinde Bulunan Firmalar Tarafindan Yapılacak İşlemler :

a. Faaliyet alanı içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin kalite yönetimine yönelik; tasarım, geliştirme, üretim, bakım/onarım, test ve muayene, depolama, sevk, servis, vb. faaliyetlerinin yerine getirilmesinde takip edilecek yöntemleri ortaya koyan KEK ile KSP'leri; talep edeceği AQAP kalite sistem gerekleri dokümanını rehber alarak, hazırlayacaktır.

b. Kalite sistemine yönelik olarak hazırlamış olduğu KEK ve KSP'lerini, standardizasyonu sağlamak amacıyla mavi klasör içerisinde KGM'ye vererek, belge talebinde bulunacaktır.

c. Belgelendirme talebinde bulunacak firmalar, yönergenin İkinci Bölüm 1.b. maddesinde belirtilen müracaat için istenen belgeleri tam olarak başvuru sırasında teslim edeceklerdir.

ç. EK-Ç'de yer alan protokolde belirtilen belgelendirmeye esas hususları yerine getirecektir.

d. Belgelendirmeye esas dokümantasyon üzerinde KGM tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülerek firmaya bildirilen hususları göz önüne alarak, KSD'de düzeltmeler yapacak ve tekrar incelenmek üzere KGM'ye sunacaktır.

e. KSD'si uygun bulunan ve tetkik programına alınan firmalar; kendilerine yapılan tarih bildirimini müteakiben, tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli tertip ve düzeni (firma tanıtım brifingi, ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtların hazır bulundurulması) sağlayacaktır.

f. Firma, talep edilen AQAP kalite sistem belgesine göre; dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada tespit edilen uygunsuzlukları, kendilerine KGM'ce yapılacak resmî bildirimi müteakip düzeltecek ve EK-D'deki protokole göre hareket edecektir.

AQAP Belgesine Sahip Olan Firmaların Sorumlulukları :

a. Belgelendirmeye esas alınan KSD'de belirtilmiş disiplin/yöntemleri istisnasız uygulayacak ve idamesini sağlayacaktır.

b. KSD'de ilgili AQAP Kalite Sistem Standardı çerçevesinde yapmayı plânladığı değişiklikleri önceden KGM'ye bildirecektir. KGM, değişiklik bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde değişikliğe ilişkin olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilecektir.

c. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde MSB.lığı heyetince 48 saat önceden haber verilerek yapılacak ara tetkiklere ilişkin gerekli tertip ve düzeni sağlayacaktır.

ç. Ara tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukların düzeltildiğine dair KGM'yi bilgilendirecektir.

d. Firma tarafından, süresi dolacak belgenin yenilenmesinin istenmesi hâlinde, bu talep belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay önce, yenileme başvurusu yapılarak KGM'ye bildirilecektir. Bu kapsamda, yönergede belirtilen işlem ve uygulamaları takip edecektir.

e. Firmanın; üretimini durdurması, işçilerini işten çıkartması, tesisini taşıması, üretimin cinsini değiştirmesi veya ad ve ünvanını değiştirmesi durumunda, bu değişiklikleri 10 (on) iş günü içerisinde MSB. Klt.Ynt.D.Bşk. lığına bildirecektir. Firma bu kapsamdaki bildirimi yapmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın MTKY onayı ile AQAP belgesi iptal edilecektir. Bu durumda, firmanın yeniden belge verilmesini talep etmesi durumunda, belgelendirme işlemleri yeni müracaat olarak işleme alınacaktır.

 AQAP Belgesi örneği: