Borsa Tescil Beyannamesi

Bazı canlı hayvanlar, deriler, hububat-bakliyat ürünleri, yaş ve kuru meyveler, nebati yağlar ve gıda maddeleri ticareti ülke genelinde Ticaret Borsalarında işlem görmesi zorunludur. Bu ürünlerin yurt dışına satışında da ticaret borsalardan alınmış borsa tescil beyannamesinin gümrük çıkış beyannamesine eklenmesi zorunludur.

Borsaya kote maddeler 185 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde yayınlanır.

Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelerinin (ithalat,ihracat,alım satım) borsalara tescili zorunludur. Tescil işleminin yapılabilmesi için alıcı ve satıcıdan en az birinin borsaya kayıtlı olması gerekmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan üyelerin tescil işlemleri ise borsa ajanlarına vekalet vermeleri durumunda borsa ajanları tarafından yapılmaktadır. Tescil işlemi, alım satım muamelesinin gerçekleşmesinden itibaren en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Bu süre içinde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur.Tescil ücreti net tutar (KDV'siz tutar) üzerinden binde ikidir.Yasal sürenin geçmesi durumunda binde bir gecikme zammı uygulanır. İhracat tescillerinde tescil ücreti alınmaz. Alım satım beyannamesi üç nüsha olarak düzenlenir.Kasaplık canlı hayvanlar,et, ithalat ve ihracat muamelerinin tescilleri için ayrı tescil beyannamesi kullanılır.

Tescil işlemi gerçekleştirilirken dikkate alınacak hususlar;

Beyannamenin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığı, alım satım işleminin yapıldığı tarih ve tescile gelindiği tarihe bakılması, fiyat kontrolü bu fiyatların gerçeği yansıtan güncel ve makul fiyatlar olup olmadığına bakılması, beyannamedeki imzaların kontrolünün yapılması bu imzaların imzaya yetkili şahıslarla ait olup olmadığının kontrolü, alım satımı yapan firmanın stokları borsa tarafında tutuluyor ise mevcut stokunun yeterli olup olmadığına bakılması, stokları borsa tarafından tutulmuyor ise bu mallara ait yabancı borsalara ait alıcı suretlerinin yeterli olup olmadığına bakılması bu borsalardan beyanname teyitlerinin alınmasıdır. Beyannameler; tarih atılmak, tescil numarası verilmek suretiyle tescil memuru tarafından imzalanır ve tescil ücreti hesaplanarak makbuz kesilir.

Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biri de Borsa Tescil Beyannamesi'dir.

Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai ürün gümrük çıkış işlemlerinde ihracatçıdan istenmektedir.

Borsa Tescil Beyannamesi, ticaret borsalarının 13 Temmuz 1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kotasyon listelerinde bulunan zirai ürünlerin ihracında talep edilmektedir.

İlgili ticaret borsasından temin edilen Borsa Tescil Beyannamesi ihracatçı tarafından 3 nüsha olarak doldurulur ve borsaya onaylatılmaktadır.

1. Nüsha (beyaz) : Borsada kalır.

2. Nüsha (yeşil) : İhraç faturasına iliştirilerek ilgili gümrüğe ibraz edilir.

3. Nüsha (sarı) : İhracatçıda kalır.

Borsa Tescil Beyannamesinin Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler

· İhraç edilecek malın faturasının aslı,

· Alım faturası veya müstahsil makbuzlarının aslı,

· Stopaj vergisinin yatırıldığına dair makbuzun aslı,

· Gerekli belgelerin eksiksiz ibrazı halinde Borsa Tescil Beyannamesi talebi takiben verilmektedir.