Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 

YERLİ MALI BELGESİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz." hükmüne istinaden Kamu İhale Kurumunun tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/8 nolu Düzenleyici Kararının 1 inci maddesinin ikinci paragrafında " Bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi şarttır." hükmü gereğince Odamız tarafından ilgili belge düzenlenmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler

Dilekçe


Kapasite Raporu


Sanayi ürünlerinin yerli malı kabul edilebilmesi için;

1.      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalar tarafından üretilmesi,

2.      Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılmış olması şartları aranır.

Gıda ve tarımsal ürünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için;

1.      Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim Sertifikasına sahip üretici tarafından üretilmesi,

2.      Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılmış olması şartları aranır.

Türkiye'de toplanan bitkisel ürünler, 

Türkiye'de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye'de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir.
Bunların dışındaki ham tarım ve hayvancılık ürünleri, tümüyle Türkiye'de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.
Sayılan bu ürünlerin yurt içinde üretildiği müstahsil makbuzu ile tespit edilir.


Madenlerin ve madencilik ürünlerinin Türkiye'de çıkarıldığı veya işlendiği, maden ruhsatı ve gerekli işletme izin belgeleriyle tespit edilir.

 
YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEME ESASLARI için tıklayınız.

 

 

YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEME ESASLARI4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan “Yaklaşık maliyeti eşik

 

değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik

değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler

lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların

görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli

istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce

ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak

suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmüne istinaden

Kamu İhale Kurumunun tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/8 nolu

Düzenleyici Kararının 1 inci maddesinin ikinci paragrafında “ Bir malın yerli malı olarak

değerlendirilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret

Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi

şarttır.” hükmü bulunmakta olup sözkonusu Karar uyarınca oda/borsalarımızca yapılacak

işlemlerde takip edilecek usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kapsam:

Bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi sadece 4734 sayılı

Kamu İhale Kanuna göre yapılan ve ihale dokümanında yerli malını teklif eden yerli

istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağına ilişkin hüküm bulunan mal alım

ihalelerinde kullanılır.

2. Tanım:

Yerli Malı : Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin

önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve

eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir.

3. Belgelendirme

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alım ihalelerinde bir malın yerli

malı olarak değerlendirilebilmesi için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve

Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile

belgelendirilmesi şarttır.

Belgelendirme işlemi ilgili oda tarafından bu usul ve esaslarda belirtilen kriterler

çerçevesinde yerine getirilir.

4. Sanayi ürünlerinin yerli malı kabul edilebilmesi için;

a. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip

firmalar tarafından üretilmesi,

b. Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en

son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartları aranır.

Bu iki şartın bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi”, sanayi ürününün üretildiği yer

Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenir.

5. Gıda ve tarımsal ürünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için;

a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim

Sertifikasına sahip üretici tarafından üretilmesi,

b. Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en

son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartları aranır.

Bu iki şartın bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi”, gıda ve tarımsal ürünü üreten

üreticinin bulunduğu yer Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından

düzenlenir.

6. Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar

ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli

malı kabul edilir.

Bunların dışındaki ham tarım ve hayvancılık ürünleri, tümüyle Türkiye’de üretilmesi

veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en

son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, ürünün elde edildiği yerin

Ticaret Borsası tarafından, Ticaret Borsasının bulunmadığı yerlerde ise Ticaret Odası

veya Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenir.

Sayılan bu ürünlerin yurt içinde üretildiği müstahsil makbuzu ile tespit edilir.

7. Esnaf ve sanatkarlarca üretilen ürünler, Türkiye’de çıkarılan madenler ve

madencilik ürünleri ile, yukarıda belirtilen ürünler dışında kalan ve bu kategorilerin

hiçbirine girmeyen diğer ürünler;

Tümüyle Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve

ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış

olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Madenlerin ve madencilik ürünlerinin Türkiye’de çıkarıldığı veya işlendiği, maden

ruhsatı ve gerekli işletme izin belgeleriyle tespit edilir.

Bu ürünlere ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, üretildiği yerin Sanayi Odası veya Ticaret ve

Sanayi Odası tarafından düzenlenir.

8. Yerli Malı Belgesi talep eden firmalar/istekliler Oda / Borsa’ya yazılı başvurur.

Gerekli belgelerini ibraz eder.

9. Durumu açık olmayan hallerde ürünün tümüyle Türkiye’de üretildiği veya üretim

sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı

işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olduğu ekspertiz marifetiyle tespit edilir.

10.Belgenin şekli ilişikteki gibidir. Ancak Oda/Borsanın antetli kağıdına düzenlenebilir.

11.Belgeye veriliş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süre verilir.

12.Seri üretim konusu olan, hazır halde alınıp satılabilen ve piyasada yetkili satıcı,

üretici firma veya dışındaki istekliler tarafından teklif edilen ürünler için kullanılmak

üzere; üretici firmalar tarafından kayıtlı olduğu odadan yerli malı belgesi talep

edilmesi halinde yerli malı belgesi üretici firmaya verilir. Üretici firma sözkonusu

belgeyi orijinaline uygun olarak çoğaltarak ürün ile birlikte piyasaya sunabilir.

Ancak bu şekilde ibraz edilen belgenin tanzim edildiği oda tarafından geçerliliğinin

tasdik edilmesi gerekir.


13.
Talebin veya ihale şartnamesinin özelliği dikkate alınarak her ürün için ayrı ayrı

belge verilebileceği gibi, birden fazla ürün için de verilebilir.

14.İhtilaf halinde TOBB bünyesinde; ilgili taraflarla birlikte ihtilafa neden olan konu

değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

15.Bu belge Kamu İhale Kurumu’nun 18 Aralık 2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan 12.12.2002 tarih ve 2002/DK-8 sayılı Kararına istinaden

düzenlenir.


Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesi Esasları:
Aşağıda yerli malı belgesinin nasıl düzenleneceğine ilişkin pdf formatında dokümanlar bulunmaktadır. Ayrıca konuyla ilişkili olarak
Kamu Ihale Kurumu web sayfasından da bilgi edinilebilir.

 

» Resmi gazetenin 18.12.2002 tarihli ve 24967 sayılı

 

 

Kamu İhale Kurumu(KİK) Kararı


»

Yerli Malı Belgesi Esasları

 

http://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Esaslar/YERLI%20MALI%20BELGESI%20%20ESASLARI.pdf

 


» Resmi gazetenin 18.04.2008 tarihli ve 26851 sayılı Yerli Malı Belgesi ile ilgili

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

» Resmi gazetenin 20.04.2011 tarihli ve 27911  sayılı Ticaret Odalarına Yerli Malı Belgesi düzenleme  yetkisi  veren


 
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

 

 Yerli Malı Belgesi Formu (1 Adet- 1 Sayfa)

 

 

YERLİ MALI BELGESİ ÖRNEKLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05