Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 Expertiz Raporu

Ekspertiz raporunun tanımı ve zorunlu kılan mevzuatlar hangileridir?

Ekspertiz raporu hangi alanlarda kullanılır?

Ekspertiz raporu tanzim edilen sektörler hangileridir?

Ekspertiz raporu için nasıl başvurulur?

Ekspertiz raporu başvuru evrakı hangileridir?

Ekspertiz raporu hazırlanma süreci nasıldır?

Ekspertiz raporu onaylı sureti nasıl alınır?

Ekspertiz raporu ile ilgili servis telefonları.Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından İstanbul Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

Söz konusu ekspertiz raporları düzenlenmesinin yasal dayanağı aşağıda belirtilmektedir.

5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi:

·         Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak

·         Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde Odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek

·         Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak

Yine, 5174 sayılı Kanunda Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetleri düzenleyen 26.Maddesi:

·         Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporlarını kapsamaktadır.

·         Kullanılmış Makina Yaş Tespiti

İthalatı yapan firma tarafından Gümrük Müdürlüğü’nün talep dilekçesi, gümrük giriş beyannamesi ve makina fatura (tercüme edilmiş) alınarak, 1 bilirkişi ve 2 eksper ataması için Yönetim Kurulu’na sunuş yapılır. Yönetim Kurulu’ndan çıkan karar doğrultusunda Odamız ilgili personeli, bilirkişi ve eksperlerle birlikte Gümrük Müdürlüğü’nde makinanın yaş tespiti yapılır. İthalatçı firma tarafından ücret tarifesine göre ücreti yatırtılır, İlgili gümrük tebliği gereğince ekspertiz raporu hazırlanır.
 

·         Yurtdışında Tamir Edilecek Makinalarla İlgili Tespit
Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makina, cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü, alınarak, Oda ücret tarifesine göre ücreti yatırılır.

Odamızca tespit edilen zamanda konu ile ilgili eksper ile birlikte Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü personeli mahallinde arızalı makine veya cihazlarla ilgili tespiti yapar, İlgili gümrük tebliği gereğince ekspertiz raporu hazırlanır.

·         Yurtdışına Gönderilecek Eşyanın Nitelik ve Nicelik Tespiti
İhraç edilecek eşyanın özelliklerini ve niteliğine ilişkin bilgileri içeren talep dilekçesi alınır. Görevli personel, konu ile ilgili bilirkişiyi belirler. Tarifeye göre oda ücreti yatırılır. Odamızca tespit edilen zamanda eksper ve Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü raportörü ile birlikte eşyanın niteliği ve niceliğinin tespiti yapılır ve rapor düzenlenir.

 

İthal/Yerli Girdi Oranı Raporu:

Türk Eximbank kredisi ve özel anlaşmalar kapsamında yapılan ihracatlarda, ihraç konusu ürünün imalatında kullanılan ithal-yerli girdi oranlarının belirlenmesine yönelik düzenlenen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

1.    Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)

2.    Yerel Muhteva Belirleme Formu (Firma kaşeli-imzalı)

3.    İmalatçı firma ile ihracatçı firma arasında yapılan sözleşme veya protokolün fotokopisi

4.    Mamulün bünyesine giren ana hammaddelerin satın alınmasına ilişkin örnek fatura fotokopileri

Patent/Faydalı Model Kullanım Raporu:

Firmaların sahip oldukları patent ve faydalı model belgeleri ile ilgili olarak belge konusu ürünün üretiminin yapıldığını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

1.    Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)

2.    Patent/Faydalı Model Kullanım Formu (Firma kaşeli-imzalı)

3.    Patent/Faydalı Model Kullanım Belgesi fotokopisi

 

Su İhtiyaç Raporu:

İşyerlerinde kuyu açma izni alınabilmesi için D.S.İ.’ne yapacakları müracaatta kullanılmak üzere fabrikaların su ihtiyaç miktarını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

1.    Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)

2.    Yeni yapılacak fabrika için arsa tapusu

3.    Tesisin kurulması halinde tesiste yar alacak makine tesisat listesi ve çalışan sayısı

 

L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi Raporu:

4760 sayılı ÖTV Kanununun 18 seri no.lu Genel Tebliği hükmü uyarınca “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi” almak için firmanın üretim adresinde söz konusu üretimi gerçekleştirecek tesis ve teçhizatın bulunup bulunmadığına ve LPG kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

1.    İlgili Vergi Dairesi yazısı

 

Durum Tespit Raporları:

Üyelerin kamu kurumlarına ibraz etmek üzere muhtelif talepleri gereğince veya kamu kurumlarının üyelere yönelik muhtelif konulardaki talepleri gereğince düzenlenen açıklayıcı mahiyetteki ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

1.    Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)

 

Rayic Değer Tespit Raporu:

Üye firmaların sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç (güncel) değerlerinin tespitine yönelik ekspertiz raporlarıdır.

 

Ekspertiz raporu tanımı ve zorunlu kılan mevzuat hangileridir?

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 5. maddesi ve bu kanuna göre çıkartılan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41. maddesinde tanımlanan kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda maddesi üreten işyeri statüsünde olan yerlere 5174 sayılı kanunun 26 ve Oda Muamelat Yönetmeliği’ nin 27. maddesi uyarınca Odamız tarafından Ekspertiz Raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadır.

 

Ekspertiz raporu hangi alanlarda kullanılır?

Ekspertiz Raporu ile İşletmeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ ndan Gıda Sicil Belgesi, ve bağlı bulunduğu İlçe Belediye Başkanlıkları’ ndan Üretim İzni Belgesi’ ni temin edebilirler.

Ekspertiz raporu tanzim edilen sektörler hangileridir?

Gıda maddelerinin tezgah, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan işyerlerinden,

· Odunlu taş fırınlar,

· Elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve,sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu v.b.)

· Elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte v.b. hazırlama,

· Kasaplar,

· Soğuk depolama (muhafaza) işleri (şoklama ve dondurulma işlemi hariç)

· Şekerciler, lokumcular, pişmaniyeciler,

· Dondurmacılar,

· Yufka, kadayıfçılar,

· Simitçiler,

· Börekçiler,

· Mantı, erişte, katmerciler,

· Pastaneler,

· Kuruyemişçiler,

· Turşucular, salamura yapanlar,(zeytin salamuraları dahil)

· Marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, müşteri talebine göre et hazırlanan reyonlar v.b.)

· Hayvan yetiştiriciliği, (hayvan üretme çiftlikleri, kültür balıkçılığı, arıcılık v.b.)

· Her türlü tarımsal ürün bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği (seralar, tohum, fide, mantar, kompost, çiçek v.b.)

· Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,

· Yumurta, civciv üretimi,

· Süt toplama tesisleri,

· Otel, motel, lokanta, dönerci, pideci, pizzacı, hamburgerci, köfteciler,

· Elle kesim yapılan mezbahalara

Kapasite raporu düzenlenemez. Bu konularda üretim yapan işletmelere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Ekspertiz raporu için nasıl başvurulur?

Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü'nden veya www.ito.org.tr Internet adresinden temin edilen ekspertiz raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü'ne başvurulur.

 

Ekspertiz raporu başvuru evrakı hangileridir?

Odamız Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü'nden temin edilen ve doldurulan Ekspertiz raporu talep formuna ek olarak;

·   İmza sirküleri

·   Başvuru işletmede yetkili ve imza yetkisine sahip vekil ile yapılıyorsa, vekaletname,

·   Şirketin meşgalesini ve adresini gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi.

 

Ekspertiz raporu hazırlanma süreci nasıldır?

Ekspertiz Raporunu düzenleyecek olan Eksper, Odamız tarafından belirlenmiş olan ve üretim konusuyla ilgili mühendistir. İmalatta bulunan adrese giderek yaptığı kontroller ile, istihdam ettiği işçi sayısına karşılık gelen yıllık üretim miktarını belirleyen İşletmenin üretimine ait özet bir tablo niteliği taşıyan Ekspertiz Raporunu hazırlar. Tek nüshadan ibaret olup, aslı daima Oda’ da muhafaza edilir.

 

Ekspertiz raporu onaylı sureti nasıl alınır?

Aslı daima Odamızda muhafaza edilen Ekspertiz raporu sureti, firmanın sözlü talebi üzerine Oda veznesine fotokopi onayı ücreti olarak 7.00 -YTL yatırması sonucu düzenlenir.


Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Ekspertiz Raporları

Ekspertiz raporları Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılmasında özel şart bölümünde belirtilmesinden (istenmesinden) veya ihtiyaç duyulması halinde kapatma, nadir olarak ta  Dahilde İşleme İzin Belgelerinin ilk müracaatı esnasında  talep edilebilmektedir.

Ekspertiz raporu , Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde istenir. Belge kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurumun yetkilileri tarafından belge süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.

 

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05