Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

İthalatta Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

GARANTİ BELGESİ

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar

Garanti Belgesi Yönetmelik eki listede yer alan malları üreten veya ithal eden firmalar; içeriği …. tarihli ve sayılı Yönetmelikle belirlenen, garanti belgesi (örnek garanti belgesi) düzenlemek zorundadırlar.

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK
MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/6)

İthalat işlemleri

Aşağıda linkte yer alan gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231M2-13.htm


Garanti Belgesi Yönetmeliği;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140613-2.htm

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.
İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine bu listede, en azı belirtilen; yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadırlar.
Bu bağlamda, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan sanayi mallarını imal ve/veya ithal eden firmalara Genel Müdürlüğümüzce “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” verilmektedir.
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerine göre Bakanlığımıza yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları:
Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi düzenleyecek imalatçı-üretici veya ithalatçılar, başvurularını, aşağıda unvanları belirtilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edecekleri e-imza kartıyla www.gtb.gov.tr üzerinden yapacaklardır.
 

1-Elektronik Bilgi Güvenliği A. Ş. (E-Güven) www.e-guven.com
2-Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A. Ş.
www.turktrust.com.tr
3-EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra)
www.e-tugra.com.tr

 

 

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi düzenlenmesi gereken mallar:

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinde yayımlanan mallar ile bu listede bulunmamasına rağmen, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği Ekonomi Bakanlığının İthalat:2013/6 sayılı Tebliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012/36 ve 2012/57 sayılı Tebliğleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde yer alan mallar için Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne e-imza ile başvurarak garanti belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
SSHYB işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında izlenecek prosedür:
Belgelendirme işlemlerinde uygulanacak usul, esas ve izlenecek yol ile ilgili hususlar
http://bim.gumruk.gov.tr/temhttp://bim.gumruk.gov.tr/temp/garanti-sshyb/ebelgelendirme/videolar/Video.aspx linkinde konuları itibariyle belirtilmiştir. Söz konusu linki görüntüleyiniz ve talebinize uygun bölümü seçerek kullanıcı bilgilendirme filminde belirtildiği şekilde müracaatınızı yapınız. Müracaatınız değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde belgeniz elektronik imza ile onaylanarak ve firmanıza bildirilecektir.
Onaylanan belgelerinize ait dokümanlara,
http://bim.gumruk.gov.tr/temp/TRKYeterlilik.aspx linkini kullanarak erişebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi müracaatı sırasında dikkat edilecek hususlar:
- Başvurular, firmanızın unvanını da içeren elektronik imza kartları ile www.gtb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
- Başvuru sırasında firmanızın servis istasyonları TSE Başkanlığının veri tabanından gelmektedir.
- Servis istasyonlarının görülmemesi halinde, servisinizin bulunduğu İl’de yer alan TSE Müdürlüğüne telefonla başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
- Başvuruya konu olan ürünün cinsini, açıklama bölümüne yazınız.
- Otomotiv sektöründe (motorlu kara taşıtları, tarım ve orman traktörleri için) yapılan başvurularda ayrıca marka ve ürün sınıfı bilgilerinin de yazılması gerekmektedir.
- Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

SSHYB diğer işlemler:
Servis Değişikliği
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin eki listesinde yer alan servis istasyonlarında meydana gelecek iptal, artma ve söz konusu servis bilgilerinde değişiklik yapılmasına dair başvurular; (
http://bim.gumruk.gov.tr/temp/garanti-sshyb/ebelgelendirme/videolar/Video.aspx) linkinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır. Bunun için yukarda belirtilen linki açınız, talebinize uygun bölümü seçerek kullanıcı bilgilendirme filminde belirtildiği şekilde müracaatınızı yapınız.
(TS 12047 için yapılacak servis değişikliği talepleri yerine yeni belge başvurusu yapılması gerekmektedir.)

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İptali
Bakanlığımızdan daha önce almış olduğunuz Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi iptal etmek istediğinizde, talebinizi belirten bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.
Unvan, Nev’i ve/veya Adres Değişikliği:
Firmanızın unvanı, nev’i ve/veya adresinin değişmesi halinde, buna dair Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin, talebinizi belirten bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.


Garanti Belgesi Örneği

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı:  

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

 

 

 

 

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi:

Markası:

Modeli:

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ……….yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.


4)
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.


7)
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

 

 

   Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Örneği

  

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05