Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 EUR.1 DOLIM SERTİFİKASI

 

Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ünleri ticaretinde ve Avrupa Birliğine paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın yürürlüğe girdiği A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette tercihli rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere zenlenen dolaşım belgesidir.

 

İkili  anlaşmalarda,   ülkelerin   korumak   istedikleri   sektörler anlaşm kapsamı dışında  tutabildikleri  göz önünde bulundurulma gereken bir noktadır.  Örneğin sıvı yağlar, İsrail ile aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsa dışına çıkartılmıştır  ve bu nedenle  ihracat  işlemleri  sırasında  EUR.1  Dolaşım  Belgesi değil, Menşe Şahadetnamesi düzenlenmektedir.

 

EUR.1 Dolaşım belgesi, AB ülkeleri (tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürün listesinde yer alan ürünler için), EFTA ülkeleri(İsviçre, Norveç, İzlanda,Lihteynştayn), İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye*( *TOBBdan alınan 04.10.2012/20964 sayılı yazıya istinaden, mevcut durum değişine kadar EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmeyecektir. Bu kapsamda sadece Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilecektir. [1]Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır. Askıya alma kararı için tıklayınız.), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Sırbistan, Karadağ, Ürdün,Şili, Morityus Cumhuriyeti’ne düzenlenebilmektedir.

 


 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye ve Topluluğun aynı menşe kuralları ve gümrük vergilerinin geri ödenmesi ile bunların muafiyet tanınmasını yasaklayan hükümlerini içeren serbest ticaret anlaşması çerçevesinde PAMK, PAAMK veya BBMK sistemine taraf ülkelerden birine düzenlenebilmektedir.

EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım belgesi, fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenebilmesi için serbest dolaşımda bulunan eşyanın menşe statüsünü kanıtlaması gerekmektedir. Eşyanın menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanmaktadır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi, Türkiye veya Gümrük Birliği tarafından ikili serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere, AB ülkelerine yapılan işlenmemiş tarım ürünleri (konserve, turşu, kapari, kurutulmuş domates ve salça gibi) ayrıca bu belge AKÇT (demir, çelik) ürünleri için kullanılmaktadır.

 

 

B.  Düzenlenme Şekli

 

İhracatçılar  EUR.1  Dolım  Sertifikalarını,  bu  sertifikaların  arka  sayfasında ya kurallara uygun olarak ve aşağıdaki noktaları dikkate alarak doldururlar:

 

a) Sertifikalar Karar'ın düzenlendiği dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat kümleri çerçevesinde doldurulur.

b)  Sertifikalar yazı makina veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları

halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmadır.

c)  Sertifik üzerind silinti   v birbiri   üzerine   yazılmış   kelim v ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin sertifika düzenleyen  kişi tarandan  imzalanması  ve Gümrük  İdaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

d)  Sertifikada 8. kutuda belirtilen her maddeye bir sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına, sonradan bir ilave yapılmasını  önlemek  üzere  yatay  bir  çizgi  çekilerek,  kullanılmayan  yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

e)  Sertifikalarda  kayıtlı  eşyaların,  tanınmalarına  olanak  verecek  kesinlikte  ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek ıklıkta cins nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi gerekir.

f)   Serbest  lgelerde yerleşik firmalar için 5. kutuya (İhr Ülkesi) yalnızca

TURKEY yazınız.

 

C. İhracatçının İbraz Yükümlülüğü

 

EUR.1 Dolaşım Sertifika düzenlenmesi için bvuruda bulunan ihracatçı, bu sertifika düzenleyecek Odanın talep edebileceği, söz konusu ünün menşe statü ile ilgili Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili belgeleri Odaya vermekle yümlüdür.

 

Ayrıca, ihracatçı yukarıda belirtilen belgeleri gümrük idarelerinin herhangi bir zamandaki talebi halinde ibraz etmekle de kümdür.

 

D. Ticaret ve Sanayi Odalarınca Yapılacak Tasdik İşlemleri

 

İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından, yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak doldurulup imzalanan sertifikalar, rkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi ve Ek ’de örneği verilen bir dilekçe ile birlikte Odalara verilir. Sertifikanın son nüshasının arkasında yer alan İhracatçı Beyanı Ek 2deki örneğe uygun olarak doldurulur. İhracatçı ve imalatçı firmalar farklı ise imalatçı faturasının fotokopisi de dilekçeye eklenir.

 

a)  Odalar,   sertifikaları kurallar uygu olarak   doldurulu doldurulmadığını kontrol  edip,  gerekiyorsa  sertifikada  kayıtlı  eşyanın  ilgili  mevzuat  uyarınca Türkiye menşeli oldu veya saldığı hususunda tevsik edici der evra da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

b)  Tüm lemler  tamamlandıktan  sonra, Sertifikanın  beyaz renkli dört nüshası, aslı hakkında da hüküm ifade etmek üzere sorumlu Oda memuru tarafından imza ve Oda mührü ile tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil menev zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki Dolaşım Sertifikasının  beyaz renkli nüshalarından biri, İhracatçı Beyanı, fatura fotokopisi, dilekçe ve varsa diğer tevsik edici dokümanlar alıkonularak; sertifikanın diğer nüshaları ihraç işleminin yapılacağı mrük idarisine vize ettirilmek üzere ihracatçıya verilir. Bu sertifika Odalarca en az üç yıl süre ile saklanır.

 

E.  EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Gümrük İdaresince Vize Edilmesi

 

Dolaşım  Sertifikalarının  Gümrük  İdaresince  vize  edilmesinin  talep  etme  hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine ait olup, bu talep ilgili Oda tarandan ihracatçıya verilen sertifika nüshaları ile yapılır. Bu sertifikanın doğru olarak dolduruldunu garanti etmek Gümrük İdarelerinin sorumluluğu altındadır.

 

Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, mrük İdaresince reddedilir.  Gümrük  İdareleri  vize  edilmek  üzere  ihracatçılar  tarandan  ibraz olunan EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının doğruluğunun kontronü yapmakla yükümlüdür.

 

Gümrük İdareleri;

a)  Dolaşım Sertifikalarının ilgili netmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanı in ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılma imkanı ortadan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,

b)  İhraç   konus eşyanı cins,   nevi,   nitelik   v mikta itibariyl Dolaşım

Sertifikasındaki kayıtlara uygun olup olmadığını,

c)   İhraç  konusu  yanın  Türk  menşeli  oldunu  veya  sayıldığını;  ürün  ve imalatında kullanılan girdilere ait der evran yanısıra, nakliyeciler tarandan verilen  kara,  demiryolu,   hava  ve  deniz  taşımaların ilişkin  konişmento, manifesto, yük senetleri, fatura ve gereğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı mk Yönetmeliğideki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontol eder.

 

Bu şekilde Dolaşım Sertifikalarının kontro yapıldıktan sonra vize işlemine geçilir. Dolaşım Sertifikalarının gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize lemi sertifika geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

 

Gümrük İdaresi, Dolaşım Sertifikasındaki (11) numaralı vize kutusuna;

a)  Beyannamenin tarihini, sayısını ve Gümrük İdaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar.

b)  İdarenin  okunabilir  hrünü  işaretli bölümdeki  yere basarak,  tarih, imza ve

kaşe koymak süretiyle vize lemini tamamlar.

 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Karar ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak ancak Gümrük İdaresinin vizesi ile küm ifade edeceğinden, düzenleme işlemi vize ile tamamlanmış olur.

 

Düzenlenen  EUR.1  Dolaşım  Sertifikası  fiili ihr gerçekleştiği  veya  kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

 

Gümrük İdareleri, Dolaşım Sertifikasının yeşil meneviş zeminli olan aslını, ithalatçı ülke  Gümrük  İdaresine  sunulmak  üzere  ve  beyaz  renkli  nüshalardan  birini saklanmak üzere ihracatçıya verir; beyaz renkli nüshalardan birini idarede alıkoyarak, kalan diğer beyaz nüshayı fiili ihracı takip eden ilk gü içinde ilgili Odaya gönderir.

 

F.  Oda      Tarandan      Tasdik      Edilen       Bir      EUR.1     Dolaşım       Sertifikasının

Değiştirilmesi veya Belgenin İptali

 

Tasdik  edilen  biEUR.1  Dolaşım  Sertifikasının  değiştirilmesi/iptali,  bu değiştirme/iptal  işleminin  ya  ihraç  edilmeden  önce  yapılması  şartıyla mümkündür.

 

Dolaşım  belgesinin  değiştirilmesi   talebi,  belgeyi  düzenleyen  Oda  tarafından incelenir.  Cins,  nevi,  nitelik  ve  miktar  açısından,  kayıtlı  eşyanın  ilk  belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin tasdik işlemi yapılır.

 

İptal edilen bir belgenin tüm shaları, firma tarafından Odaya iade edilir.

 

G. EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Eşyanın  İhracından Sonra Verilmesi

 

EUR.1 Dolaşım Sertifika istisnai olarak;

1.  Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş  olması veya

2.  Bir  EUR.1  Dolaşı Sertifikanı düzenlenmiş,   ancak  teknik  nedenlerle

ithalatçı  Gümrük  İdaresi  tarafında kabul  edilmemiş   olduğu  hususunun, Odalar ve Gümrük İdarelerine tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi hallerinde ait olduğu ürünün ihracından sonra zenlenebilir.

 

Bu durumda ihracatçı;

1. Eşyanın  cinsi,  nevi,  niteliği  ve  miktarını,  ambalaj  şeklini,  marka  ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı Gümrük İdaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazı talepte bulunur.

2.  Söz konusu ya için ihr sırasında EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilmediğini veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının ithalaı ülke Gümrük İdaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

3.  Usune  uygun  olarak  doldurulmuş  EUR.1  Dolaşım  Sertifikası  ve  İhracatçı

Beyanı imzalayıp talep yazısına ekler.

 

Bu şartları  yerine getiren  ihracatçının  talebi bağlı olduğu  Oda ve ilgili Gümrük İdaresi tarafından incelenir. Söz konusu ihr eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri, diğer evrak ile varsa bu leme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda,  ihracatçının  beyanına  tamamen  uygun  olduğu  anlaşıldığı  takdirde EUR.1 Dolaşım Sertifika verilir ve vize edilir.

 

İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, Oda tarandan "SONRADAN VERİLŞTİR" damgası vurulur.

 

H. İkinci Nüsha Sertifika Düzenlenmesi

 

EUR.1  Dolaşım  Sertifikasının  çalınma,  kaybedilmesi  ve hasar  görmesi halllerinde   ihracatçı bağlı   olduğu   Oday başvurara sertifikanı ikinci   bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

 

Oda,   ilk  sertifikay uygu olarak   doldurula ikinci   nüshayı   tasdik   ederek ihracatçıya verir. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, Oda  tarafından "İKİN NÜSHADIR" damgası basılır.

 

Gümrük idareleri, ihracatçı tarandan ibraz edilen ikinci nüsha sertifikayı, kendilerinde bulunan ve ihr işlemi yapılmış olan eşyaya ait Dolaşım Sertifikası ile  karşılaştırıp,  ikinci  nüshanın  doğruluğunu  saptadıktan  sonra  vize  işlemini yapar. Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, İlk Dolaşım Sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır.

 

İ.     Sertifikaların İbraz Süreleri ve İbraz Sürelerinin Uzatılması

 

a)  Bir EUR.1 Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin Gümrük İdarelerine ibraz edilmesi gerekir.

b)  Bir  fatura  beyanı,  ihracatçı  tarafından  harlanış  tarihinden  itibaren  dört  ay geçerli  olur  ve  bu  süre  zarfında  ithalatçı  ülkenin  Gümrük  İdarelerine  ibraz edilmesi gerekir.

c)  İthalatçı  ülkenin  Gümrük  İdarelerine  ibraz  edilecek  menşe  ispat  belgeleri,

istisnai durumlar nedeniyle, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen tarihlerden sonra da, uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilir.

 

Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin Gümrük İdaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olma kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

 

Menşe  ispat  belgelerinin  ibraz  süresinden  sonra  tercihli  muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın mrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanunu temsilcisi  tarandan  yazılı  olarak  ilgili  gümğe  başvurulmuş  olması gerekmektedir.

 

İlgili Gümrük İdaresi, durumu bağolduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise sertifikaların süresi en çok bir ay uzatılabilir.

 

J.  Tevsik Edici Belgeler

 

Aşıda sayılan belgeler, bir EUR.1 Dolım Sertifika veya fatura beyanı kapsamındaki  ürünlerin  Türkiye  veya  Topluluk  menşeli  olduğu  ve  ilgili  menşe ispat Yönetmeliğinin diğer koşulları yerine getirdiği hususları desteklemek amacıyla Oda, ihr ve ithal Gümrük İdareleri tarafından ibrazı talep edilebilecek belgeler arasındadır:

 

a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu yanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan deliller;

b)  Türkiye  veya  toplulukta  düzenlenm veya  hazırlanmış,  imalatta  kullanılan

maddelerin  menşe  statüsü tevsik  eden,  iç  mevzuat  uyarınca  kullanılan belgeler;

c)  Türkiye veya toplulukta düzenlenm veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu

ülkelerde yapılan çilik veya işlemi tevsik eden, mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;

d) Kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Türkiye veya toplulukta bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış EUR.1 Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları.

 

K.  Mee İspat Belgelerinin ve Tevsik Edici Belgelerin Muhafazası

a)  EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı ve ilgili Oda, yukarıda sözü geçen menşeyi tevsik edici belgeleri en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

b)  Fatura  beyanında  bulunan  ihracatçı,  bu beyanın  bir nüshasını  ve menşeyi tevsik edici belgeleri en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

c) İthalatçı ülkenin gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Sertifikala ve  fatura  beyanlarını  en  az  üç  yıl  muhafaza  etmek mecburiyetindedir.

 

Ø EUR.1 DOLAŞIM BELGESİNİN DOLDURULMASI

1 no.lu hane İhracatçı firmanın tescilli ünvanı, açık adresi ve ülkesi;

2 no.lu hane Tercihli ticarette kullanılan sertifikanın hangi ülkeler arasındaki ticarette kullanıldığı belirtilir

3 no.lu hane İthalatçı firma'nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma'nın açık adresi ve ülkesi yazılır.

4 no.lu hane Ürünlerin menşei sayılan ülke

5 no.lu hane Varış ülkesi

6 no.lu hane Taşımaya ilişkin bilgiler.(TIR, uçak, gemi vb);

7 no.lu hane Odamız tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütundur.

Yeşil menevişli ve Odamızda kalacak bir nüshası boş bırakılmak kaydıyla diğer üç nüshaya mühür vurulur ve Odamızdaki imzaya yetkili kişi tarafından imzalanır. Bu sütuna ayrıca İngilizce olmak kaydıyla tasdik tarihini belirten tarih kaşesi de vurulur.

8 no.lu hane İhracata konu malların sıra numarası; İhracata konu malların ad, marka, cins, koli vb. bilgileri yazılır. 4 no.lu hanede malın menşesi belirtildiğinden 8 no.lu hanede HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN, EŞYANIN MENŞEİNE DAİR AYRICA BİR İBAREYE YER VERİLEMEZ

9 no.lu hane İhracata konu malların brüt ağırlığı;

10 no.lu hane İhracata konu faturaya ait bilgiler (isteğe bağlı)

11 no.lu hane Gümrük İdaresi tarafından doldurulup vizelenir.

12 no.lu hane İhracatçı firmanın kaşesi ve firma yetkilisinin imzası ile evrakın doldurulma tarihi yazılır.

Ø EUR.1 DOLAŞIM BELGESİNİN ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER

Taahhütname

İhracat firmasının Türkçe ticari faturası. Fatura Maliye bakanlığı onaylı veya Noter tasdikli olmak zorundadır.

Türk menşeli olmayan mallar için malın menşeini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi (AB üyesi ülke menşeli mallar için geçerli olup PAMK kuralları geçerlidir)

EUR.1 dolaşım sertifikası Menşe statüsünde bir belge olduğu için AKREDİTİF ŞARTI olsa dahi yanında Menşe Şahadetnamesi ile birlikte onaylanamaz.

Ø İKİNCİ NÜSHA (DUPLICATE) EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

EUR.1 Dolaşım belgesinin çalınması,kayıp veya zayi edilmesi halinde düzenlenir.

Duplicate dilekçesi

İlk düzenlenen ve Odamızca onaylanan EUR.1 Dolaşım Belgesinin bir kopyası

Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi

İhracat faturası eklenerek başvuru yapılır.

İkinci nüsha olarak düzenlenen dolaşım belgesinin gözlemler bölümünde İKİNCİ NÜSHADIR anlamına gelen DUPLICATE kaşesi basılır. İlk düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin tarih ve Seri no.su yazılır.

İkinci nüsha Dolaşım Belgesinin 11 nolu sütununda yer alan gümrük vizesi bölümüne ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır, yeni tarih ve numara verilmez. Bu nedenle ilk dolaşım belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Duplicate kaydını taşıyan EUR.1 dolaşım Belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren 4 ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

Ø SONRADAN VERİLEN EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle EUR.1 Dolaşım belgesi düzenlenmediği hallerde, eşyanın ihracından sonra EUR.1 Dolaşım belgesi düzenlenebilir.Bunun için:

Taahhütname

EUR.1 düzenlemek için gerekli yukarıda daha önce bahsi geçen tüm evrakların tevsiki zorunludur.

EUR.1 DOLAŞIM BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı kapsamındaki ürünlerin Türkiye veya Topluluk menşeli olduğu ve ilgili menşe ispat Yönetmeliğinin diğer koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla Oda, ihraç ve ithal Gümrük İdareleri tarafından ibrazı talep edilebilecek belgeler arasındadır:

a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan deliller;

b) Türkiye veya toplulukta düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;

c) Türkiye veya toplulukta düzenlenmiş veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;

d) Kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Türkiye veya toplulukta bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış EUR.1 Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları.

- EUR.1 Dolaşım Belgesi ile yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firma unvanı ile detay bilgilerin yanı sıra “in the name of……….” İbaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından “in the name of……….”ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya yazılması da mümkündür.

- EUR.1 Dolaşım Belgesinin ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. “Sonradan verilmiştir” ve “duplicate” kaydını taşıyan belgeler içinde aynı süre söz konusudur.

 

 

 

 

PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ KULLANIMI VE SONUÇLARI

- Bir PAMK Ülkesinden Türkiye'ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ithal edilen girdiler Türkiye'de kümülasyon çerçevesinde işlenip bir Akdeniz ülkesine Tercihli Rejimden yararlanmak üzere ihraç edilemez.

- İhraç edilmesi için Türkiye'ye ithal edilen bu girdilerin 3. ülke menşeli girdiler gibi yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması gerekir.

- Çünkü bir PAMK ülkesinden EUR.1 ile ithal edilen eşya bir Akdeniz ülkesine ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanılmak istenirse 3. ülke menşeli olarak kabul edilir.

Ör: Almanya’dan EUR.1 ile ithal edilen bir ürünün Mısır’a gönderilmek istenirse, Almanya menşeli mal 3. Ülke menşeli kabul edilir ve ona göre vergilendirilir.Tercihsiz ticaret kapsamında ihracat her zaman mümkündür.

EUR.1 ÜLKELERİNE KATILIM DURUMU

 

ÜLKE

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI

YÜRÜRLÜK TARİHİ

YÜRÜRLÜK DURUMU

ÜRDÜN

10.01.2010-28711

01 MART 2011

YÜRÜRLÜKTE

ŞİLİ

15.03.2011-27875

01 MART 2011

SIRBİSTAN

09.03.2010-27516

09 MART 2010

KARADAĞ

14.01.2010-27462

01 ŞUBAT 2010

EFTA ÜLKELERİ(İSVİÇRE-NORVEÇ-İZLANDA, LİEHTENSTEİN)

17.10.2007-26673

01 EYLÜL 2007

İSRAİL

05.03.2006-26099

01 MART 2006

MAKEDONYA

18.09.2000-24174

01 EYLÜL 2000

HIRVATİSTAN

31.07.2003-25230

01 TEMMUZ 2003

BOSNA-HERSEK

15.09.2003-25230

01 TEMMUZ 2003

FAS

28.12.2004-25684

01 TEMMUZ 2005

FİLİSTİN

13.07.2005-25874

01 HAZİRAN 2005

TUNUS

20.07.2005-25881

01 TEMMUZ 2005

SURİYE

06.11.2006-26338

01 OCAK 2007

MISIR

30.01.2007-26419

01 MART 2007

GÜRCİSTAN

01.11.2008-27041

01 KASIM 2008

ARNAVUTLUK

12.03.2008-26814

01 MAYIS 2008

Morityus Cumhuriyeti

 

2013/4471 / RG 29.03.2013 / 28602 (1. Mükerrer)

 

 

1 Haziran 2013

,,

* EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 20.07.2005-25881 SAYILI RESMİ GAZETE

* *TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU ARASINDA AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞUNU KURAN ANTLAŞMANIN YETKİ ALANINA GİREN ÜRÜNLERİN TİCARETİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA 01.08.1996-22725 SAYILI RESMİ GAZETE

Ø EUR.1 DÜZENLENECEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSTESİ

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ürünlerinin ticaretine ilişkin 1/98 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı ile belirlenmiş tercihli ticarete konu tarım ürünleri (EUR.1 düzenlenecek ürünler)

 

GTİP NO veya FASIL

Mal tanımı

1

Canlı hayvanlar

2

Etler ve yenilebilen sakatat

3

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

0401

Süt ve krema (konsantr edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyenler)

0402

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ileve şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

0403 10 11'den
0403 10 39'a

Yoğurt, aromalandırılmamış, ilave meyve veya kakao içermeyenler

0403 90 11'den
0403 90 69'a

Diğerleri, aromalandırılmamış, ilave meyve veya kakao içermeyenler

0404

Peyniraltı suyu( konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden yapılan ürünler(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

ex 0405

Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri 0405 20 10 ve 0405 20 30 hariç

0406

Peynir ve lor

0407

Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları( kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)

0408

Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları(tazei kurutulmuş, buharla veya kaynar sui le pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı arttırılmış)(ilave şeker veye diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)

0409

Tabii bal

0410

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler

0504

Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri(balıklara ait olanlar hariç)(taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

ex 0511

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. Veya 3. Fasıllarda yeralan cansız hayvanlar-0511 91 10 (balık döküntüleri) hariç

6

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

0701

Patates(taze veya soğutulmuş)

0702

Domates(taze veya soğutulmuş)

0703

Soğanlar, şalotlar, sarmısaklar, pırasalr ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)

0704

Lahanalar, karnıbaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar(taze veya soğutulmuş)

0705

Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)

0706

Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)

0707

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

0708

Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)

0709

Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

ex 0710

Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş)(dondurulmuş) 0710 40 00 tatlı mısır hariç

ex 0711

Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler(örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya koruyucu eriyikler içinde),

0711 90 30 tatlı mısır hariç

0712

Kurutulmuş sebzeler(bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

0713

Kuru baklagiller(kabuksuz)(taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)

0714

Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nisaşta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular(taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş)(dilimlere ayrılmış veya "pellet" şeklinde olsun olmasın), sagu özü

8

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar, turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları

ex 9

Kahve, çay ve baharat, 0903 00 00 paraguay çayı(mate) hariç

10

Hububat

11

Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni

12

Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar, sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem

ex 1302 20

Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar

1501

Katı domuz yağı(eritilmiş domuz yağı "lard"dahil ve kümes hayvanlarının katı yağları. (0209 ve 1503 pozisyonlardakiler hariç)

1502

Sığır, koyun ve keçi yağları (1503 pozisyondakiler hariç)

1503

Domuz yağı stearini(lard stearini), sıvı domuz yağı, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı(emülsiyon haline getirlmemeiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış)

1504

Balıkların veya deniz memelilerinin katı veya sıvı yağları ve bunların fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1507

Soya yağı ve fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1508

Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1509

Zeytin yağı ve fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1510

Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimysal olarak değiştirilmemiş)(bu yağların ve fraksiyonlarının 1509 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil)

1511

Palm yağı ve fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1512

Ayçiçek tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1513

Hindistan cevizi(kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1514

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

ex 1515

Diğer bitkisel sabit katı ve sığı yağlar (1515 90 15 pozisyondaki jojoba yağı ve fraksiyonları hariç) ve bunların fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

ex 1516

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara - esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş)(rafine olsun olmasın fakat daha ilri bir işlem görmemiş. (1516 20 10 pozisyondaki hidrojene hin yağı (opalwax) hariç)

1517 10 90

Margarin, sıvı margarine hariç,ağırlık itibariyle içindeki süt yağı oranı %10 geçmeyenler

1517 90 91

Sabit bitkisel sıvı yağlar,akışkan, karıştırılmış

1517 90 99

Diğerleri

1518 00 31'den
1518 00 39'a

Teknik ve endüstriyel amaçlarla kullanılan(insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) Sabit bitkisel yağlar(akışkan, karıştılılmış)

ex 1522

Yağlı maddeler ve hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar, (1522 00 10 pozisyondaki degra hariç)

16

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstehzarları

1701

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)

ex 1702

Diğer şekerler( kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve froktoz dahil); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal(tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın, karamel (1702 50 00 pozisyondaki kimyaca saf froktoz ve 1702 90 10 pozisyondaki kimyaca saf maltoz hariç)

1703

Şeker ekstrakksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar

1801

Kakao dane ve kırıkları(ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)

1802

Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

1902 20 10

Doldurulmuş makarnalar(pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın), içeriğinde %20'den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan veya diğer omurgasızları içerenler

1902 20 30

Doldurulmuş makarnalar(pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın), içeriğinde %20'den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler( her türlü katı yağ dahil)

2001 10 00

Hıyarlar ve kornişonlar

2001 90 10

Mango çetnisi

2001 90 20

Capsicum cinsi biberler (tatlı ve dolmalık biberler hariç)

2001 90 50

Mantarlar

2001 90 65

Zeytinler

2001 90 70

Tatlı biberler

2001 90 91

Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler

2001 90 93

Soğanlar

2001 90 99

Diğerleri

2002

Domatesler ( sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş)

2003

Mantarlar ve domalan(sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş)

ex 2004

Diğer sebzeler(sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş)(20 06 pozisyonundaki ürünler hariç), 2004 10 91 pozisyonundaki patates un ve ezme halindeki müstehzarlar ve 2004 90 10 pozisyondaki tatlı mısır hariç

ex 2005

Diğer sebzeler(sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş)(20 06 pozisyonundaki ürünler hariç), 2005 20 10 pozisyonundaki patates un ve ezme halindeki müstehzarlar ve 2005 80 00pozisyondaki tatlı mısır hariç

2006

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları, ve diğer bitki parçaları( şekerle conserve edilmiş(suyu alınmış, üstü şekerler kaplanmış veya kristalleşmiş)

2007

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları( pişirilerek hazırlanmış)(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin, içermesin)

ex 2008

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları(başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş)(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) 2008 11 10 pozisyondakiyer fıstığı ezmesi (hamur halinde), 2008 91 00 pozisyondaki palm meyvası içi, 2008 99 85 mısır(tatlı mısır(zea mays var.saccharata) hariç), 2008 99 91 pozisyondaki ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla nişasta içeren yer elması, tatlı patates ve benzeri yenilen bitki parçaları hariç.

2009

Meyve suları(üzüm şırası dahil) ve sebze suları(fermente edilmemiş ve alkol katılmamış)(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)

2106 90 30'dan
2106 90 59'a

Tatlandırılmış veya reklendirilmiş şeker şurupları

2204

Taze üzüm şarabı(kuvvetlendirilmiş şarplar dahil), üzüm şırası(20 09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

2206

Fermente edilmiş diğer içkiler(elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları

ex 2207

Alkol derecesi hakim itibariyle %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemeiş etil alkol; derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollu içkilerden tarım ürününden elde edilenler.

ex 2208

Alkol derecesi hakim itibariyle %80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol, alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içeceklerden tarım ürününden elde edilenler

2209

Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

23

Gida sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

2401

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

3502

Albuminler(kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle%80'den fazla peyniraltı suyu protein içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu protein konsantreleri dahil) albuminatlar ve diğer albumin türevleri

4501

Tabii mantar(işlenmemiş veya basit şekilde hazırlanmış), döküntü mantar; kırılmış granül veya toz haline getirilmiş mantar

5301

Keten , ham veya işlenmiş ama iplik haline getirlmemiş(iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü dahil)

5302

Kendir (Cannabis sativa L.), ham veya işlenmiş ama iplik haline getirlmemiş(iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü dahil)

Ø SORULARLA EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Belgesi ne işe yarar?

Menşe Şahadetnamesi, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurultuktan sonra Ticaret/Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.

Tedarikçi beyanı ne demektir?

Tedarikçi beyanı, Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımda bulunan ve PAMK’a dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan belgedir. Tedarikçi beyanına ilişkin hükümler 18 Eylül 1999 tarih ve 23820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Menşe Şahadetnamesi tedarikçi beyanı yerine geçer mi?

Hayır.Çünkü menşe şahadetnamesi eşyanın tercihli olmayan menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir. Tedarikçi beyanı ise eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan bir belgedir.

Fatura beyanı nedir?

Fatura beyanı da EUR.1 Dolaşım Sertifikası gibi eşyanın tercihli menşeini gösteren bir belge olup fatura muhteviyatı eşyanın anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veeya başka bir ticari belge üzerinede yazılı olarak beyanıdır.Kıymeti 6000 EURO’nun altında olan eşya için tüm ihracatçılar tarafından, 6000 EURO’nun üzerinde olan eşya için ise sadece onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenebilir. Ancak, bu konuda Türkiye’de henüz hiç kimseye onaylanmış ihracatçı statüsü verilmemiştir.

Menşe nedir?Neden önemlidir?

Menşe bir eşyanın ekonomik milliyetidir.Örneğin; Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler, Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar vs. Menşe kavramı önemlidir çünkü eşyanın ithalatı sırasında gümrük vergilerinin hesaplanması, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması(gözetim ve korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları, anti-damping vergisi vs.) menşe ülkeye göre belirlenmektedir.Ayrıca, dış ticarete ilişkin istatistik tutulması bakımından da menşe önem arzetmektedir.

Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Belgesi ne işe yarar?

Menşe Şahadetnamesi, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurultuktan sonra Ticaret/Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.

A.TR Belgesi ile EUR.1 Belgesi arasında ne fark vardır?

A.TR Dolaşım Belgesi 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen bir belgedir. A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu gösteren bir belge olup eşyanın menşeini göstermez.EUR.1 Dolaşım Belgesi ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir.

Tedarikçi beyanı ne demektir?

Tedarikçi beyanı, Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımda bulunan ve PAMK’a dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan belgedir. Tedarikçi beyanına ilişkin hükümler 18 Eylül 1999 tarih ve 23820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Menşe Şahadetnamesi tedarikçi beyanı yerine geçer mi?

Hayır.Çünkü menşe şahadetnamesi eşyanın tercihli olmayan menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir. Tedarikçi beyanı ise eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan bir belgedir.

Fatura beyanı nedir?

Fatura beyanı da EUR.1 Dolaşım Sertifikası gibi eşyanın tercihli menşeini gösteren bir belge olup fatura muhteviyatı eşyanın anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veeya başka bir ticari belge üzerinede yazılı olarak beyanıdır.Kıymeti 6000 EURO’nun altında olan eşya için tüm ihracatçılar tarafından, 6000 EURO’nun üzerinde olan eşya için ise sadece onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenebilir. Ancak, bu konuda Türkiye’de henüz hiç kimseye onaylanmış ihracatçı statüsü verilmemiştir.

Sonradan Kontrol nedir?

Eşyaların menşe statülerini kanıtlayan EUR.1, fatura beyanı, Form A ve Menşe Şahadetnameleri gibi belgelerin doğruluğundan şüphe eden ithalatçı ülke gümrük idareleri ilgili anlaşma hükümlerine göre bu belgelerin doğruluğunu ve kurallara uygunluğunu teyit ettirmek amacıyla ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderebilmektedirler. Bu işleme sonradan kontrol denmektedir.

Soru : AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe belgesi düzenlenir?

Cevap : AKÇT ürünleri Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamı dışındadır ve bunların ticareti menşe esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, AKÇT ürünlerinin menşe statüsünü kanıtlamak amacıyla EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da fatura beyanı kullanılmaktadır.

Soru : PAMK (Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon) Sistemi/PAAMK (Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon) Sistemi/BBMK (Batı Balkan Menşe Kümülasyon) Sistemi nedir? Hangi ülkeler dahildir?

Cevap : PAMK AB, EFTA ve Türkiye’nin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması (STA) vardır ve bu anlaşmaların hepsinde aynı menşe kuralları uygulanmaktadır.

PAAMK ise AB, EFTA ve Türkiye’nin yanı sıra 1996 yılında başlatılan Avrupa-Akdeniz Ortaklık Süreci kapsamında yer alan ülkelerin de (Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail, Ürdün, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas) dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında, PAMK Sistemi’nden farklı olarak, serbest ticaret anlaşması bulunmamaktadır.

Bu nedenle “değişken geometri” (variable geometry) adı verilen bir sistem geçerli olup, bu çerçevede yapılan tercihli ticarete konu eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin menşeli olduğu ülkelerin birbirleri arasında STA mevcut olup-olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu konuda, 26 Kasım 2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan PAAMK YÖNETMELİĞİ’nin VII nolu ekine bakılması yeterlidir.

PAMK, PAAMK’ın altında ayrı bir sistem olarak halen varlığını devam ettirmekte olup, özellikle geri ödeme yasağı ilkesinin mutlak anlamda uygulanması bakımından önemini korumaktadır.

BBMK da AB ve ülkemizin (yalnızca Gümrük Birliği kapsamı ürünler açısından) yanı sıra Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Arnavutluk’un dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. (EFTA dahil değildir)

BBMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması vardır (yalnızca ülkemizin Hırvatistan ve Bosna-Hersek’le mevcut STA’ları ile AB’nin Hırvatistan’la mevcut STA’sı henüz BBMK’ya uygun değildir; değişiklik süreçleri halen devam etmekte olup, yakın bir tarihte yürürlüğe gireceklerdir) ve bu anlaşmaların hepsinde aynı menşe kuralları uygulanmaktadır. Bu konuda, 19 Temmuz 2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan BBMK YÖNETMELİĞİ’nin VI nolu ekine bakılması yeterlidir.

 

Aşağıdaki Kanun gereğince TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.” yetkisi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine de verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EUR.1 Dolaşım Sertifikası Örneği
-

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

 

 

Ek 1. EUR.1 Dolaşım Sertifika Örneği

 


 

 

 

 

1. İhracatçı (Adı, Açık Adresi, Ülke) Exporter (Name, full address, country)

 

İhracatçı Firmanın Ünva

Açık Adresi


DOLAŞIM SERTİFİKASI

MOVEMENT CERTIFICATE

EUR.1          No  A             0491836

 

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz. See notes overleaf before before completing this form.


TURKEY                                                                    2. Certificate used in preferential trade between

……………………TURKEY……………………. ve/and


3. Malın gönderildiği şahıs (Adı, ık Adresi, Ülke) (Tercihe bağlı)

(Tercihe bağlı ibaresi bulunan 3, 6 ve 10 Nolu kutular boş bırakılabilir.)

Consignee (Name, full address, country) (Optional)


…………………….….ROMANIA…………………

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.

 

(İlgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazız.)

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)


 

İthalatçı Firmanın Ünvanı

Açık Adresi

Yerleşik Olduğu Ülke


 

 

4. Ünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

TURKEY


 

 

6. Varış ülkesi veya ülkeler grubu Country, group of countries or territory of destination

 

 

ROMANIA


 


6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) Transport details (Optional)

 

BY TRUCK


7. zlemler

Remarks

BU KUTU ODA TASDİĞİ İÇİN KULLANILMAKTADIR.

LÜTFEN BOŞ BIRAKINIZ.


 


8. Sıra no; Kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri (); Eşyanın tanımı. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (); Description of goods

 

 

 

1. PE PRINTED BAGS (PE BASKILI TORBA)             1 Pallet

 

2. PE PRINTED FOILS (PE BASKILI LM RULO)       2 Pallets


9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (litre, metreküp vs.) Gross weight (kg)or other measure (hl,

m3, etc)

 

9.600 kgs


10.Faturalar (Tercihe bağlı) Invoices (Optional)


 

TOTAL      3 Pallets/Palet

(135 Paket/Packs + 23 Foils/Rulo)

* Zorunluluk bulunmamasına karşın mal tanımlarının Türe olarak açıklanması

Gümrük İdareleri tarafından talep edilebildiğinden belirtilmesinde yarar vardır.

İthalatçınız tarafından belgede bulunması istenebilecek “THE GOODS ARE OF TURKISH ORİJIN” vb. açıklamaları da bu kutuya yazktan sonra yatay bir

çizgi çekip, alltta kalan boşluğu da çapraz bir çizgi ile kapanız.

 

 

 


11. MRÜK VİZESİ

CUSTOMS ENDORSEMENT

Onaylayan beyan    Declaration

İhraç belgesi            Export document (1)

 

Form ……………                    No. …. Gümrük İdaresi

Customs office …………………….

 

zenleyen Ülke veya Alan

Issuing country or territory …………………..

 

Tarih (Date)       …………………………

………………………………………….

İmza (Signature)


 

 

12. İHRACAININ BEYANI DECLARATION BY THE EXPORTER

 

Aşağıda imzası bulunan ben, yukada belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

Yer ve Tarih

Place and date Mersin, 20/12/1999..

…………………………...

 

FİRMA KAŞESİ ve

YETKİLİ İMZA


Ek 2. İhracatçı Beyanı Örneği

(EUR.1 Sertifikasının son nüshasının arkasında yer almaktadır.)

 

 

İHRACATÇI BEYANI

Ben aşıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı; Eşyaların,  ekli  sertifikanın  zenlenmesini   gerektiren  koşullara  uygun  olduğunu

BEYAN;

 

Eşyaların  bu  koşullarla  uygunluğun sağlayan  şartların  ağıda  belirtildiği  gibi geliştiğini İZAH;

 

GTİP: 6001.92.30.00.00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

İmalatçı: Kendisi/İmalatçı firma ünvanı

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..İhrkonusu ya % Türk menşelidir.

 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ ()

 

12/01/2000 tarihli, 6254 sayılı fatura

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(İhracatçı ve imalatçı firmalar fark ise ayrıca) 05/01/2000 tarihli, 678 sayılı

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

imalatçı fatura

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(İhracatçı firma Serbest Bölgede yerlik ise) Ön Statü Belgesi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın  kontrolü ve yukarıdaki  yaların  imalat lemlerinin  denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

 

 

 

Bu eşya için ekli sertifikanın zenlenmesi hususunda gerini ARZ Ederim.

 

 

Mersin, 13/01/2000

……………………………………………………………………………………………………

Yer ve Tarih

 

……………………………………………………………………………………………………

İmza

 

FİRMA KAŞESİ

 

 

 

(‘) Örneğin; imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs.


 

Ek 3. Dilekçe Örnekleri

 

 

 

Mersin, TARİH

 

TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ...............

 

 

KONU: EUR.1 Dolaşım Sertifikası tasdiki hk.

 

Ekte sunulan EUR.1 DolıSertifikasında  kayıtlı eşya henüz yüklenmem olup;

gerekli tasdik işleminin yapılması rica ederiz.

 

 

 

 

FİRMA KAŞESİ YETKİLİ İMZA

 

 

 

 

 

 

Sonradan Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Sertifikası İçin Dilekçe Örneği

 

 

 

 

Mersin, TARİH

 

TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ...............

 

 

KONU: EUR.1 Dolaşım Sertifikası tasdiki hk.

 

Ekli Dolaşım Belgesinde tanımlanan, fiilen yurt dışına ihr etmiş olduğumuz ya için      %           Unutulma                %      Yanlışlık        %      Özel       şartlar       (Lütfen       belirtiniz)

……………………………………     nedeniyle       EUR.1      Dolım       Sertifika

düzenlenmemiştir.  Ekte sunulan EUR.1 Sertifikasının  SONRADAN  VERİLMİŞTİR”

ibaresi ile tasdiklenmesini rica ederiz.

 

Çıkış işleminin yapıldığı Gümrük İdaresinin adı…………………….

Gümrük Beyannamesinin tarih ve sayısı……………………………….

 

 

 

 

FİRMA KAŞESİ YETKİLİ İMZA


 

İkinci Nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi İçin Dilekçe Örneği

 

 

 

 

Mersin, 20/12/1999

 

TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ...............

 

 

KONU: EUR.1 Dolaşım Sertifikası tasdiki hk.

 

       Çalınma            Kayıp            Hasar     görme            Diğer     (Lütfen     belirtiniz)

……………………….. nedeniyle, Odanıza 15/11/1999 tarihinde tasdik ettirmiş olduğumuz,  A 0486211  No’lu  EUR.1  Dolaşım  Sertifikasının  tamamen  ilk nüshaya uygun  olarak  düzenlenen  İKİN SHA”sının  tasdik  işleminin  yapılması rica ederiz.

 

(İkinci Nüsha Dolaşım Sertifikası fiili ihraçtan sonra talep ediliyor ise)

 

Çıkış işleminin yapıldığı Gümrük İdaresinin adı…………………….

Gümrük Beyannamesinin tarih ve sayısı……………………………….

 

 

 

 

FİRMA KAŞESİ YETKİLİ İMZA

 

 

 

Aşağıdaki Kanun gereğince TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.” yetkisi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine de verilmiştir.

 

 

11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116 (Mükerrer)

KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6552                                                                                               Kabul Tarihi: 10/9/2014

MADDE 130 – 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“a) Dış ticarete ve yurt dışı hizmetlere ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.”

“d) TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.”

 

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05