Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ (FORM A)

GENEL TANIM

Form.A Menşe Şahadetnamesi Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ile Ukrayna'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize sağladıkları tavizli gümrük oranlarına konu mallar için söz konusu ülkelere yapılacak ihracatta aranan belgedir.

ABD ile Avustralya GTS uygulamakla birlikte Form.A Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda sistemden yararlanabilmesi için Form A talep etmekle birlikte, resmi tasdik istememektedir. Form.A Menşe Şahadetnamesinin ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir. Japonya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna ise "Resmi Tasdik" istemekte olup, söz konusu resmi tasdik işlemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yetkilendirilen 57 Odadan herhangi birinde yaptırılabilir. Odamız bu konuda yetkilendirilmiş Odalardandır.

FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DÜZENLENECEĞİ ÜLKELER

1. Kanada*

2. Yeni Zelanda*

3. Japonya

4. Rusya Federasyonu

5. Ukrayna

6. Kazakistan

7. ABD**

8. Avustralya**

9. Beyaz Rusya(Belarus)

*   Kanada ve Yeni Zelanda resmi tasdik istememektedir.Belgenin ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir.
** ABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte, FORM.A belgesi  doldurulması zorunlu değildir.

FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DOLDURULMASI

Form.A belgeleri yalnızca İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir. Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir. Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.

1 no.lu hane ihracatçı firmanın(göndericinin) adresi;
2 no.lu hane ithalatçı firmanın(alıcının) adresi;
3 no.lu hane İhraç edilecek malın hangi vasıta ile nakledileceği( kamyon, gemi, tren vb.) ve biliniyorsa rotası belirtilecektir.
4 no.lu hane malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olup, boş bırakılacaktır.
5 no.lu hane söz konusu menşe şahadetnamesi ile değişik kalem malların gönderilmesi halinde sıra numarası yazılacaktır.
6 no.lu hane ihraç edilecek malların paket işaretleri ve/veya numaraları yazılacaktır.
7 no.lu hane malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu ile mal tanımı yazılacaktır.
8 no.lu hane malın tamamıyla Türk Menşeli(%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için "P" harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için "Y" harfi ile Türk Menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki yüzde payı ile birlikte yazılacaktır. (Örnek: "Y"20%). Japonya için "W" harfi ile malın GTİP no.sunun ilk dört rakamı birlikte yazılacaktır. (Örnek: "W"96.18) Kanada için "F" harfi yazılacaktır. Yeni Zelanda için 8. Kutunun doldurulması zorunlu değildir.
9 no.lu hane ihraç edilecek malın brüt miktarı yazılacaktır.
10 no.lu hane ihraç edilecek mala ait faturanın tarih ve numarası yazılacaktır.
11 no.lu hane tasdik işlemi yapılacaktır.
12 no.lu hane üstte yer alan noktalı çizgiye ülkemizin, ikinci noktalı çizgiye ihraç edilen ülkenin adı yazılacak, üçüncü noktalı çizginin olduğu alt kısımda ihracatçı firmanın kaşesi yer alacak ve bu kısma formun düzenlenme tarihi ve yeri (şehir/ülke) yazılarak, firma yetkilisince imzalanacaktır.

Form.A Menşe Şahadetnamelerinin mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonra da düzenlenmesi mümkündür.

FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER

Dilekçe Örneği

-İhracat firmasının Türkçe ticari faturası. Fatura Maliye Bakanlığı onaylı veya Noter tasdikli olmak zorundadır.

İKİNCİ NÜSHA (DUPLICATE) FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Form.A Menşe Şahadetnamesi’nin çalınması,kayıp veya zayi edilmesi halinde düzenlenir.

Duplicate dilekçesi

- İlk düzenlenen ve Odamızca onaylanan Form.A Menşe Şahadetnamesinin bir kopyası

- Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi

- İhracat faturası eklenerek başvuru yapılır.

SORULARLA FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Form.A Menşe Şahadetnamesi ile Menşe Şahadetnamesi arasında fark var mıdır?

Evet. Form A Belgesi Genelleştirimiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir.Ancak menşe şahadetnamesi ise eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü gösteren bir belge olup herhangi bir şekilde indimli tarifeden faylanmayı sağlamaz.

GTS kapsamında uluslararası prosedürün tamamlanması ne demektir?

GTS kapsamında tercihli ticaretten faydalanmak amacıyla düzenlenen Form.A Menşe Şahadetnamelerinin kabul edilebilmesi için GTS’den faydalanan ülkelerin Türkiye’ye, kendi ülkelerinde Form A Menşe Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerin isim ve adreslerini, bu idarelerce kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve Form A Menşe Belgelerinin kontrolünden sorumlu ilgili resmi idarelerin isim ve adreslerini bildirmiş olmaları ve söz konusu ürünlerin menşeine ilişkin bilginin doğruluğunun veya belgenin geçerliliğinin kontrolü için Türkiye gümrük idarelerine gerekli yardımı sağlamayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Tüm bu prosedürler tamamlanmadan belgenin kabulü ve tercihli rejim uygulanması mümkün değildir.

Sonradan Kontrol nedir?

Eşyaların menşe statülerini kanıtlayan EUR.1, fatura beyanı, Form. A Menşe Şahadetnamesi ve Menşe Şahadetnameleri gibi belgelerin doğruluğundan şüphe eden ithalatçı ülke gümrük idareleri ilgili anlaşma hükümlerine göre bu belgelerin doğruluğunu ve kurallara uygunluğunu teyit ettirmek amacıyla ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderebilmektedirler. Bu işleme sonradan kontrol denmektedir.

 

 

- Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) Satış ve Onayı için Yetkilendirilen Odaların Listesi
-

Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) Örneği

 

Aşağıdaki Kanun gereğince TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.” yetkisi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine de verilmiştir.

 

 

11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116 (Mükerrer)

KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6552                                                                                               Kabul Tarihi: 10/9/2014

MADDE 130 – 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“a) Dış ticarete ve yurt dışı hizmetlere ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.”

“d) TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.”Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Örneği

  

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05