Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 

 

 

 

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İHRACATINDA VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI

 

 

http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/gkgm/Canli_Hayvan_Ihracat_Sertifika.pdf

 

 

 

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İHRACATI İÇİN VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ TALİMATI

 

Am

MADDE 1- (1) Bu Talimat, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem

Kanunu Kapsamında; Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlerine Dair netmeliğin ekli listesine ilave olarak Bakanlıkça belirlenen ürünler ile Genel Müdürlüğümüze ait  http://www.gkgm.gov.tr/birim/yem/yem_main.html adresindeki yem maddeleri kataloğunda yer alan veya bunlardan elde edilen hayvansal kökenli yem ve yem maddelerinin ihracat aşamasındaki lemleri ve Veteriner Sağlık Sertifika zenlenmesi ve onaylanması işlemlerini belirlemektedir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat, canlı hayvan ve hayvansal ürünler, Ülkeye Girişte Veteriner

Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” ekindeki listede yer alan veteriner kontrolüne tabi ürünlere ilave olarak Bakanlıkça belirlenen ürünleri kapsar.

(2) Su ürünleri ihraca ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış ve halen yürlükte olan talimatlarda yer alan hükümler uygulanır.

(3) Alıcı ülke taleplerine göre özel mevzua yayımlanarak sertifika forma ve eriği ayrıca belirlenen hayvansal gıda, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” ekindeki listede yer alan hayvanlarda kullalan insan tüketimine uygun olmayan yemlerin ve yem maddelerinin ihracatında ve çıkışında kendi özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Talimat hükümleri uygulanır.

(4) Bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddeler bu Talimat kapsamında değerlendirilmez.

 

Tanımlar

MADDE  3-  (1)  5996  sayılı  Kanun  ve  Canlı  Hayvan  ve  Hayvansal  Ürünler  için  Sağlık

Sertifika zenlenmesine  İlişkin  Genelge”  de  geçen  tanımlara  ilave  olarak  bu  talimatta geçen;

a) Alıcı firma istek belgesi: Yem ve yem maddelerinin ithalatçısı firma tarafından düzenlenmiş, yemin niteliği ve değerlerine ilişkin belgeyi,

b) Bileşen listesi: Üründe girdi olarak kullalan hammaddelerin yüzde oranlarını veya miktarlarını belirten üretici/ihracatçı tarafından verilen belgeyi,

c) Etiket taahtnamesi: İhracattan geri dönen ürünün etiket bilgilerini, Türk gıda/yem

mevzuatına veya ürünün yeniden ihraç edileceği ülke veya alıcı firma taleplerine uygun hale getirileceğine dair ihracatçı tarafından verilen belgeyi,

ç) Güvenlik numarası: Plastik güvenlik mührü üzerinde yer alan kod ve birbirini takip eden seri numaralarını,

d) İşlenmem ürünler: Hasat edilen, bölünen, parçalara aylan, dilimlenen, doğranan, kemiğinden ayrılan, kıyılan, yüzülen, soyulan, çekilen, kesilen, temizlenen, ayıklanan, trimlenen, kabuğundan aylan, öğütülen, soğutulan, dondurulan, derin dondurulan veya çözündürülen ürünleri de eren işlemeye tabi tutulmamış gıdaları,


e) İşlenm ürünler: İşlenmemiş ürünlerin lenmesi sonucu elde edilen ve üretimleri için gerekli olan veya onlara karakteristik özelliklerini veren bileşenleri içeren gıdaları,

fKompozit  ürün:  İlk  ürünün  lenmesinin  son  ürünün  üretilmesinin  ayrılmaz  bir parça olduğu ürünleri kapsayan ve lenmiş hayvansal ürünlerle ve bitkisel ürünlerin her ikisini de eren insan tüketimine yönelik gıdayı,

g) Ön sağlık sertifikası: İşleme ve değerlendirme tesisinin bulunduğu ilde gümrükleme yalmıyor veya nakliye şekline göre çıkış kapısı bulunmuyor ise tesisin bulunduğu ilde düzenlenen ve çıkış kapısına kadar gerli olan sertifikayı,

h) Plastik güvenlik mührü: Bakanlık ya da il müdürlükleri tarafından bamı yaptırılan üzerinde Bakanlık logosu, kod ve seri numara barındıran tek kullamlık plastik malzemeden yalmış mührü,

ı) Spesifikasyon  belgesi:  İhracatçı  veya  üretici  tarafından  zenlenen,  ürünün özelliklerini gösteren belgeyi,

i)  Taahhütname: İhraç edilmek istenen ürünün Türk gıda/yem mevzua dışında, alıcı

ülke talepleri doğrultusunda üretildiğini beyan eden belgeyi (Ek-4),

j)  Ticaret sicil gazetesi/ Faaliyet belgesi: rkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

tarafından yayınlanan gazeteyi/ Firmanın faaliyet alanını gösteren belgeyi,

k) Yem Kadavraların,   hayva organlarının   ve   hayvansal   ürünlerin   öze surette kurutulma ve öğütülmesinden elde olunan et unu, et - kemik unu, - kemik unu, kadavra unu ve balık unu ile süt ve süt sanayi kalıntıları, mezbaha kalıntıları, deniz hayvanlarından elde olunan vb yemleri,

l)  Yetki   belgesi/Vekâletname Üretici/ihracatçı   firma   çalışanını ihraca iş   ve işlemlerini takip etmeye yetkilendirildiğini gösteren noter onay belgeyi (bu belge bir defaya mahsus olarak istenir gerlilik süresi erisinde bir değiklik olmağı takdirde ihracatçı firma dosyasında muhafaza edilir).

m) Yetkilendirilmiş   il/ilçe   müdürlükleri:   Bakanlıkça   veteriner   sağlı sertifikası düzenlemeye yetkilendirilm il müdürlükleri ile bu il müdürlüklerince yetki devri yalmış ilçe müdürlüklerini,

 

Genel hükümler

MADDE 4- (1) Hayvansal gıda, yem ve yemlik maddelerin ihraca aşamasındaki kontrol

lemleri  ve  veteriner  sağlık  sertifika zenlenmesine  ilişkin  uyulması  gereken  genel hükümler aşağıdaki gibidir:

a) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar har olmak üzere; ihraç edilmek istenen ürünleri üreten firmanın Kanun gereği kayıt veya onay belgesine sahip olma zorunludur. Aynı hüküm ihracattan geri dönen ürünler için de geçerlidir. Çalışma izni ve gıda sicili belgesine sahip işyerlerinin, Kanun ile kendilerine tanınan yasal süre erisinde kayıt veya onay işlemleri tamamlanana kadar hakları saklıdır.

b) İhracatta öncelikle alıcı ülke talepleri dikkate alınır. Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç, ihracata konu edilecek ürünlerin rk gıda/yem mevzuatına uygun olmağının ve bahse konu ürünlerin alıcı ülke tarafından kabul edileceğinin üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi tarafından ihracat başvurusu sırasında beyan edilmesi ve taahhütname verilmesi durumunda ürünler ihraç edilebilir.

c) İhraç edilmek istenen ürünlerle ilgili olarak veteriner sağlık sertifikasında istenilen analizler  dışında  alıcı  ülkenin  analiz  talebi  varsa  üretici/ihracatçı  firma  veya  temsilcisi


tarafından ihracat beyannamesinde bu durum belirtilir. Ürünün alıcı ülke taleplerine uygunluğunun  tespiti  amacıyla  il/ilçe  müdürlüğü  tarafından  numune  alınarak  muayene  ve analiz sonucuna göre ihracat lemleri gerçekleştirilir. Analiz sonucu uygun olan ürünlere veteriner sağlık sertifika zenlenir.

ç) Alıcı ülke talepleri doğrultusunda Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan  ve Ürünlere Dair  Yönetmelik” ekindeki  listede  yer alan veteriner kontrolüne tabi ürünler için veteriner sağlık sertifikasından farklı bir sertifika talep edilirse bu sertifikaya ek olarak Ulusal Mevzuatımız çerçevesinde veteriner sağlık sertifikası da düzenlenir.

d) İthal edilmiş ürünün değikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili

ithalat aşamasında düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi, ürüne ait veteriner sağlık raporunun aslı veya onaylı sureti ve varsa analiz raporu incelenerek ürünün son kullanım tarihi dikkate alınmak suretiyle sağlık sertifikası zenlenebilir. Gerektiğinde ilave kontroller geekleştirilebilir.

e) İhraç edilecek ürünlerin imalatında başka bir ülkeden ithal edilmiş bir ürün ya da hammadde kullalıyorsa bu ürünlere ait ilgili ülke tarafından zenlenmiş sertifikanın orjinali ya da fiili ithalatın geekleştirildiği sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından onaylanmış bir sureti, fiili ithalat aşamasında düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi, veteriner giriş belgesi fotokopisi ve varsa analiz raporu işletmenin dosyasında muhafaza edilir. Nihai ürün için ihracat amaç veteriner sağlık sertifikası zenlenmesi aşamasında sertifika zenlemeye yetkili veteriner hekim tarafından bu belgeler aranır.

f) Alıcı ülkenin herhangi bir talebinin olmadığının üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından beyan edilmesi durumunda 5996 sayı Kanun 34.maddenin 6.bendi hükümleri dikkate alınır. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ısından tehlike oluşturmayacağı düşünülen veya şüpheli bir durumun olmaması halinde üründen numune alınmadan veteriner sağlık sertifikası düzenlenebilir.

g) Veteriner    sağlık    sertifikası    zenlemeye    yetkili    resmi    veteriner    hekimler sertifikalandırılacak canlı hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine ve sertifikaların hazırlanmasında izlenecek kurallar ile gerekiyorsa sertifika tanziminden önce geekleştirilmesi gereken sorgulama, test veya muayenelerin niteliği, kapsamı ve ihracat aşamasında kullalan TÜRKVET sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

h) İhracatı   gerçekleşen  ürünlerin  çıkışı,  çıkış  kalarında  bulunan  il  müdürlükleri

tarafından TÜRKVET sistemine lenmelidir.

ı) Ön  sağlık  sertifikaları  ve  veteriner  sağlık  sertifikaları  yetkilendirilmiş  il  ve  ie müdürlükleri tarafından zenlenir. Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri tarafından ihracatta sağlık sertifikası zenlenmez.

i)  İçerisinde eser miktarda hayvansal ürün (süt, süt tozu vb süt ürünleri ile ithal jelatinler gibi) kullalan ürünler için alıcı ülke talepleri doğrultusunda ilgili birim tarafından düzenlenecek olan sağlık sertifikasına eşlik etmek üzere Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Ek Sağlık Beyanı düzenlenebilir.

j) İçerisinde    hayvansal    ürün    barındırmayan    bitkisel    ürünlerin    yetiştirildiği bölge/bölgelerde alıcı ülke talepleri doğrultusunda bulaşıcı hayvan hastalığı bulunmağına dair hastalık türlerine özgü ek beyan düzenlenebilir.

 

İhracat başvurusu


MADDE 5- (1) Üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüğüne müracaat edilir.

a) Müracaat Dilekçesi (Ek-1). b) Beyanname (Ek-2).

c)  Fatura fotokopisi.

ç)   Etiket taahhütnamesi (Ek-3).

d)  Hayvansal ürün ihracatında ekli liste (Ek-4).

e) Canlı hayvan ihracatında eşkâl belgesi, pasaport, pedigri, soy kütüğü, sağlık karnesi, aşı, test vb. gibi hayvan türüne özgü belgeler.

f)  Hayvansal kökenli yem ve yem maddelerinin ihracatında alıcı firma istek belgesi veya sözleşme.

g)    Spesifikasyon belgesi (Alıcı firma istek belgesi veya zleşmede; hayvansal kökenli

yemin  niteliği  ile ilgili  değerler varsa,  spesifikasyon  belgesi  buna uygun  olacaktır;  yemin niteliği ile ilgili değerler yoksa spesifikasyon belgesi aranmayacaktır).

h)   Alıcı  ülke  veya  ithalatçı  firma  talebi  doğrultusunda  üretilm ürünlerin  yurtiçi piyasaya sunulmayacağına dair Taahhütname (Ek-5).

ı) Yetki belgesi ya da vekâletnamenin noter onaylı sureti (Bu belgenin noter onay sureti dosyada muhafaza edilir. Aksi bildirilmedikçe gerlilik süresi boyunca her ay ihracat başvurusunda fotokopisi ile lem yalabilir).

i) Onay veya kayıt işletmelerde üretilen ihracat ürünlerine ait ilgili il müdürlüğü tarafından verilen onaylanmış belgelerin sureti.

j)  Belirli miktarlarda bileşen eren kompozit ürünlerin ihracatında, analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne ait bileşen listesi.

k) İthal edilmiş ürünün değikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili

ithalat aşamasında düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi, veteriner giriş belgesi fotokopisi, ürüne ait veteriner sağlık raporunun aslı veya onay sureti ve varsa analiz raporu.

l)  Ticaret sicil gazetesi/Faaliyet belgesi (İhracat başvurusunda bulunan gerçek ya da zel kişi ya da kuruluşların canlı hayvan ve hayvan maddeleri ihraca alanında faaliyet göstermekte olduğu belirtilmelidir. Söz konusu belgeler bu talimatın 9.Maddesinin 5 inci, 6 ncı, ve 7 inci fıkralarında aranmaz).

m) İhracatçı firma, Bakanlığa sunduğu belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

 

 

İhracat Kontrolleri

MADDE 6 - (1) Canlı hayvan ve ürüne ilişkin kontroller, belge kontrolü, kimlik kontrolü ve

fiziksel kontrol aşamalarını kapsar;

a) Belge kontrolü; sunulan tüm belgelerin kontrolü.

b) Kimlik kontrolü; sertifikaların veya diğer belgelerin, ürünün etiketi ve içeriği ile örtüşüp örtüşmediğinin görsel olarak kontrolü.


c) Fiziksel kontrol; taşıma, paketleme, etiketleme, sıcaklık kontrolü, laboratuvar analiz ve testleri için numune almayı da içerebilen ve Kanuna uygunluğunun doğrulanması                         için gerekli olan diğer herhangi bir kontrolü.

(2)  Alıcı  ülkenin  ürünün  niteliği  konusunda  analiz  talebi  varsa,  üründen  mevzuata uygun numune alınır. Analiz sonucunun uygun çıkma halinde ön sağlık sertifika veya veteriner sağlık sertifikası düzenlenir.

(3) Alıcı ülkenin ürünün niteliği konusunda analiz talebi yoksa kimlik kontrolü yalır. Bir tereddüt halinde üründen numune alınıp ilgili laboratuvara gönderilebilir. Analiz sonucuna göre lem yalır.

(4) Sertifika zenleyen veteriner hekimler tarafından ihraca geekleştirilecek işletmelerde gereken durumlarda ilave kontroller yalabilir.

 

Numune alma ve analiz sonucunun değerlendirilmesi, nakliye ve dezenfeksiyon

MADDE 7- (1) Numune alma ve itiraz hakkı konusunda mevzuat hükümleri geçerlidir.

(2) Analiz sonucunun alıcı ülke talepleri ve/veya rk gıda ve yem mevzuatına uygun olmaması durumunda; ürünler yediemine alınır. Yediemine alınan ürünlerin raf ömrü süresi içerisinde, analiz sonucu tespit edilen kriterlerin uygun olduğu üçüncü bir ülkeye ihraca söz konusu olduğunda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile fatura bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından yediemin kaldırılır ve ürünün ihracatına izin verilir. Ayrıca;

a) Ürünün ilk analiz sonucu göz önünde bulundurularak, tespit edilen değerler için kabul kriterleri uygun olan ülkelere ihraç edilmesi kaydıyla; ambalaj değişikliği yapılmasına ya da özel işleme tabi tutulmasına izin verilebilir

b) Ürünlerin gönderileceği alıcı ülke taleplerinin karşılanmaması ancak, başka bir firma tarafından ay ürünlerin gönderilebileceği başka bir alıcı ülkenin kriterlerinin karşılanması kaydıyla; diğer ihracatçı firmaya ihraç kaydı” ile ürünler devredilebilir ve bu ürünlerin ihracatına izin verilebilir.

(3) Laboratuvar analiz ve kargo ücretleri üretici/ihracatçı tarafından karşılanır.

(4) Ürünün yüklenmesi sırasında, yükleme leminden önce taşıma aracının yıkanıp, temizlenip,  dezenfekte  edilip  edilmediğine,  başka  bir  ürünün  yüklenip  yüklenmediğine, soğutma sistemlerinin amaca uygun çalışıp çalışmadığına balır ve kontrol edilir. Ayca, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususların uygunluğu ve doğruluğu da kontrol edilmelidir.

(5)  Taşıma  aracına  yüklenen  ve  örnekleme  yöntemiyle  kontrolü  gerçekleştirilen ürünlerin ambalajlarına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi Veteriner Hekimi Tarafından Kontrol  Edilmtir”   damga vurulur.  Bu  damgalar okunabilir şekilde, kırmızı renkte olacak ve Bakanlık il müdürlüklerince yaptırılır.

(6) Plastik mühür yüklemesi, yalmış ürünün değtirilmesini engellemek ve ürün güvenliğini sağlamak amacıyla kullalır. Genel kolluk kuvvetleri tarafından yalan kontroller

sırasında mührün sökülmesi halinde bu durum bir tutanakla tespit edilir ve mühür güvenlik numarasının yazılı olduğu tutanak ürüne ait diğer belgelere eşlik eder

(7) Ürünlerin, yüklemeden itibaren en geç 48 saat erisinde, gümrük çıkış lemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ön  SağlıSertifikası,  Veteriner  Sağlık  Raporu,  Veteriner  Sağlık  Sertifikası zenlenmesi ve onaylanması,

MADDE 8-(1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracat amacıyla yurt içindeki nakillerinde

yönetmelikle belirlenen veteriner sağlık raporu düzenlenir. Veteriner sağlık raporunda yer alan sevk  sebebi  kısmına  ihracat  ibaresi  yazılır.  Bu  tür  ürünler  için  ön  sağlık  sertifikası düzenlenmez.

(2) Bir tesisin bulunduğu ilde ihraç edilecek canlı hayvan veya ürün için gümrük ve nakliye şekline göre uygun (deniz, hava, kara vb) çıkış kapısı bulunuyor ise, söz konusu canlı hayvan veya ürünün, bu ildeki çıkış kapısından ihraç edilmesi ve lemlerin bu doğrultuda


yalması esastır. Veteriner Sağlık Sertifika da bu doğrultuda zenlenir. Ancak firma tarafından gümrükleme işleminin başka bir ilde yalması talep edilirse bu durumda ürünler ön sağlık sertifika ya da veteriner sağlık raporu ile gönderilir.

(3) Tesisin bulunduğu ilde gümrükleme yalıyor ancak nakliye şekline göre (deniz, hava, kara vb) çıkış kapısı bulunmuyor ise; tesisin bulunduğu yer itibarı ile Bakanlık il müdürlüğündeki yetkili veteriner hekim tarafından veteriner sağlık sertifikası düzenlenir.

(4) Tesisin bulunduğu ilde, gümrükleme yalmıyor ve nakliye şekline göre (deniz, hava, kara vb.) çıkış kapısı bulunmuyor ise; tesisin bulunduğu yer itibariyle, Bakanlık il müdürlüğündeki yetkili veteriner hekim, ürün için gümrüklemenin yalacağı yerin il müdürlüğüne ya da çıkış kapısının bulunduğu il müdürlüğüne kadar geçerli olmak üzere Ön Sağlık Sertifikası” zenler. Ön sağlık sertifikasının bir örneği (Ek-6) ‘de yer almaktadır. Ön sağlık sertifika tesisi bilen ve denetleyen ya da tesis ve ürün hakkında yeterli bilgisi bulunan, Bakanlıkça veteriner sağlık sertifika zenlemeye yetkili il müdürlüklerinde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesinde görevli veteriner hekimlerce, ie müdürlüklerinde ise il  müdürlüğü  tarafından  hizmet  içi  eğitime  tabi  tutulm ve  yetkilendirilmiş  veteriner hekimlerce zenlenir.

(5) İl/ilçe müdürlüklerine yalan ihracat başvuruları öncelikli olarak belge zeyinde incelenir. Belgelerde eksiklik bulunmaması halinde ürüne ilişkin resmi kontroller gerçekleştirilir.  İhtiyaç  duyulma halinde  tesise  giren  hammadde  ve  ürünlerle  menşei belgesinin veya belgelerinin uyumunu, parti ve seri numarala itibarı ile hammadde ve mamul ürün ile analiz sonuçları arasındaki bağlantıyı kurarak, doğrulayarak ön sağlık sertifika veya veteriner sağlık sertifikası düzenlenir.

(6) Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünleri Yönetmelik ekindeki listede yer alan canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile Bakanlıkça belirlenen ürünlerin ihraca için ön sağlık sertifikası veya veteriner sağlık sertifikası;

a) İl müdürlüklerinde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli yetkilendirilmiş veteriner hekimlerce,

b) Yetki verilmiş ilçe müdürlüklerinde ise il müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitime

tabi tutulmuş veteriner hekimlerce, düzenlenir.

(7) Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan, veteriner kontrolüne tabi kompozit ürünler için veteriner sağlık raporu illerde, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüklerince düzenlenir. Gerektiği durumlarda söz konusu ürünlere sağlık sertifika zenlenmeden önce ürün bileşeninde bulunan hayvansal kökenli olmayan ürün ve hammaddeler için ilgili birimlerden gerekli garantiler temin edilebilir. Bu belge/belgelerin bir nüsha alıcı ülkenin edilir.

(8) Ay ihracatçı firma tarafından tek bir araç ya da konteyner erisinde ay ya da farklı üreticiye ait birden fazla ürünün ihraç edilmek istenmesi durumunda ihracatçı tarafından ekli liste iki nüsha halinde zenlenir. Ekli liste zenlenirken ürünün gıda veya yem olması durumu dikkate alınarak …insan tüketimine uygun…” veya …hayvan tüketimine uygun…” ifadelerinden biri ekli listeye yazılır. Ayrıca TÜRKVET sisteminin otomatik olarak verdiği ön sağlık sertifika veya veteriner sağlık sertifika numara ekli listede ilgili alana işlenir. Ekli listenin bir nüshası sağlık sertifikasına eşlik eder diğer nüsha dosyada muhafaza edilir.

(9)  Ekli  liste,  ihtiyaca  göre  ay formatta  olması  şartıyla  birden  fazla  sayfadan oluşabilir. İhracatçı her sayfada ad, soya ve tarih bilgilerini ekler, kaşeler ve imzalar. Ekli liste, Kontrol Edilmtir kaşesi basılarak il/ilçe müdürlüğü mührü ile onaylanır.

(10) Ay nakliye aracı erisinde birden fazla hayvansal ürünün nakline, ürünlerin muhafaza sıcaklıklarının ay olma ve ürünlerin ambalajlı olma durumunda izin verilir. Bu durumda ürünlerin her biri ekli listede tanımlanır. zenlenecek ön sağlık sertifika veya


veteriner sağlık sertifikası üzerinde yer alan ürüne ait tanımlama bilgileri alanınaEke bakınız” (see attachment) ibaresi yazılır.

(11) İşlem görmemiş farklı hayvan türlerine ait ürünlerin ay araç içerisinde nakline

izin verilmez.

(12) İhraç partisi birden fazla araç ya da konteynerle sevk edilecekse her bir araç/konteyner için ayrı ön sağlık sertifikası veya veteriner sağlık sertifikası düzenlenir.

(13) İhraç edilmek istenen ürünlerin, birden fazla üretici tarafından üretilm olma ya da ay üreticiye ait fark illerde veya ay ilde farklı adreslerde üretilmesi durumunda ihraç edilecek ürünler için ay Ön Sağlık sertifikaveya Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenir.

(14)  Hayvan  Sağlığı  Yetiştiriciliği  ve  Su  Ürünleri  Şube  Müdürlüğü  tarafından denetlenen  onay  kapsamındaki  gıda  letmelerinden  elde  edilen  hayvansal  ürünler  için

zenlenen ön sağlık sertifika veya veteriner sağlık sertifika denetimde görevli veteriner hekimler tarafından düzenlenir.

(15) Gıda ve Yem Şubesi tarafından denetlenen onay kapsamındaki gıda işletmelerinden elde edilen ürünler için ön sağlık sertifika veya veteriner sağlık sertifika Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesinde görevli veteriner hekimler tarafından zenlenir. Veteriner hekim sertifika düzenlemeden önce firma ve ürünler hakkında Gıda Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden incelemelerde bulunur ilave bilgiye ihtiyaç duyması halinde firmaya ait bilgileri denetimden sorumlu birimden temin edebilir.

(16) Ön sağlık sertifika formu, biri al, diğer ikisi kopya olmak üzere 3 suret şeklinde düzenlenir, birinci sayfaya  ASIL” diğerlerine ise KOPYA” ibaresi yazılır. Bu yazımlar, büyük harfle ve kırmızı renkte, silinmez olacak şekilde gerçekleştirilir. Asıl suret, ürünle birlikte, gümrüklemenin yalacağı ve çıkışın gerçekleşeceği yere gider, suretin bir nüshası

firmada kalırken, bir nüsha da zenleyen İl veya İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilir. Bu sertifikalardaki bilgiler, zenleyen veteriner hekim tarafından mavi mürekkepli kalemle imzalanarak, mühürlenir. Veteriner hekimin a soyadı, görevi ve sicil numara ık, okunaklı olmalı, belgelerde silinti ve kazıntı bulunmamalıdır.

(17) Veteriner sağlık sertifika iki nüsha olarak zenlenir istenmesi halinde kopya sayısı arttırılabilir. Asıl nüsha canlı hayvan veya hayvansal ürün beraberinde bulundurulur. Kopyalardan biri sertifika düzenlemede kullalan tüm belgelerle birlikte dosyalanır ve 5 yıl boyunca muhafaza edilir.

(18) Sağlık sertifikalarının her sayfa resmi mühürlü olma ayca hür ve imzanın rengi sertifikanın baskı renginden ayrı olmalıdır.

(19) zenlenen sertifikaların aslına ve dosyasında muhafaza edilecek kopyasına A tipi

hologram yapıştırılır. Sertifikanın bir nüsha ve ekli listenin bir sureti ihracaıya verilir,  diğer nüsha ve ekli listenin diğer sureti ise il/ilçe müdürğünde muhafaza edilir.

(20) Resmi kontrollerin yalmasının ardından ön sağlık sertifika ile gümrüklemenin yalacağı veya çıkışın yalacağı yere gönderilecek araç ya da konteyner ön sağlık sertifikası düzenleyen görevliler tarafından plastik güvenlik mührü ile mühürlenir, mühür üzerinde yer alan güvenlik numaraön sağlık sertifikasındaki ilgili bölüme lenir.

(21) Veteriner sağlık raporu ile sevk edilen ihracata konu canlı hayvan taşıyan araçlara plastik mühür uygulanmaz.

(22) Ürün, gümrüklemenin yalacağı veya çıkışın gerçekleşeceği yere geldiğinde,  ön sağlık sertifika ve eklerine balarak, o yerdeki il/ilçe müdürlüğünde yetkili veteriner hekim tarafından ön sağlık sertifikası, veteriner sağlık sertifikasına dönüştürülür. Bu durumda, sağlık sertifikalarının zenlenebilmesi için, ön sağlık sertifikası, varsa analiz raporları, menşei belgesi, fatura gibi belgeler aranır ve nakil aracına uygulanmış olan plastik güvenlik mührünü

sökülerek ürüne, nakliye ve muhafaza koşullarına ilişkin kontroller yalır. Şüphe duyulması halinde  ilave  fiziksel  kontrolleri  gerçekleştirebilir.  Bu  kontroller  gümrüklü  saha  erisinde


gerçekleştiriliyor ise plastik güvenlik mührü uygulanmaz. Gümrüklü saha dışında kontrollerin gerçekleşmesi halinde gümrük lemlerinin yalacağı yere kadar geçerli olmak üzere yeni bir plastik güvenlik mührü uygulanır. Bu durumda plastik güvenlik numara bir tutanakla tespit edilerek veteriner sağlık sertifikasına eşlik eder.      (23) Ön sağlık sertifika ve veteriner sağlık raporu ile sevk edilen ürünler veya canlı hayvanlar için gümrüklemenin veya çıkışın yalacağı il müdürlüğü tarafından sağlık sertifikası düzenlenmesi aşamasında gerek duyulması halinde canlı hayvanın veya ürünün geldiği il müdürlüğünden ilave bilgi ve belgeler talep edilebilir.

(24) Herhangi bir nedenle canlı hayvan ya da ürün ihraç edilememiş ise durum yükleme

ve mühürlemeyi yapan il müdürlüğüne gerekçeleri ile birlikte bildirilir.

(25) Resmi veteriner hekim bilgi sahibi olmadığı, denetlemediği, kontrollerinin dışında olan ürünler için kesinlikle sertifika düzenlemez. Resmi veteriner hekim veteriner ön sağlık sertifikasına  dayanarak  zenlediği  veteriner  sağlık  sertifikasını  gerekli  belgelere  sahip olduktan sonra zenleyebilir.

(26) Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair netmelik kapsamında kayıt ve onay numara almış letmelerden elde edilen ürünlerin ihracat lemlerinde, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralla Belirleyen Yönetmelik” hükümlerine uygun sağlık işareti veya sağlık işaretinin uygulanmasının öngörülmediği durumlarda Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” nde yer alan şartlara uygun tanımlama işareti uygulanmış ürünler için ön sağlık sertifika zenlenmez. Bu tür ürünler için   gümrüklemenin   yalacağı   il/ilçe  müdürğü   tarafından   doğrudan   veteriner  sağlık sertifikası düzenlenir

(27) Sertifikanın zayi olma durumunda düzenlenmiş olan sertifikanın muhafaza edilen kopyana ilgi tutularak yeni sertifika düzenlenir. Muhafaza edilen kopya üzerine İPTAL EDİLMİŞTİR  yazısı  yazılarak  yeni  zenlenen  ile  birlikte  muhafaza  edilir.  İptal  edilen

sertifikaya ilişkin bilgiler sertifikada belirtilen çıkış kapısına resmi yazı, faks, elektronik veri taba yolu ile en kısa sürede bildirilmelidir.

(28) Veteriner sağlık sertifikasının gerlilik süresi 4 aydır. Raf ömrü 4 aydan kısa olan ürünler için sertifikanın geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırlıdır.

(29) İhracatçı tarafından alıcı ülkenin ekli listede yer alan ifadelere ek bir bilgi talebinde bulunulması durumunda; mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Genel Müdürlüğümüzün  uygun  görüşleri  alınarak  ekli  listeye  bilgi  ilave  edilebilir  ya  da  ek deklarasyon düzenlenebilecektir.

(30) Alıcı ülke tarafından talep edilmesi ve üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından ihracat beyannamesinde belirtilmesi durumunda; laboratuvar tarafından düzenlenen muayene ve analiz raporunun aslı veya onay kopyasertifikaya eklenebilir.

(31) Gerektiğinde ve alıcı ülkenin talep etmesi durumunda; Gıda ve Kontrol Genel

Müdürlüğünde sağlık sertifikasındaki imza örneklerini onaylamaya yetkili kişiler tarafından sağlık sertifika yeniden tasdik edilir.

(32) İl/ilçe müdürlüklerinde mevcutta bulunan eski formatta matbu sağlık sertifikaları imha edilir. İl müdürlüğü eski formatta sertifikaların kullalmama için gerekli tedbiri alır. Bazı lenmiş gıda maddeleri ve su ürünleri için Bakanlığımız tarafından bamı yalan ve hala kullalmakta  olan  sertifikalar  TURKVET  veri  tabanına  aktarılıncaya  kadar  kullalmaya devam edilecektir.

(33) Veteriner sağlık sertifikalarının zenleniş amacı dışında kullalması veya sahte olarak zenlenmesi ya da orijinal sertifika üzerinde tahrifat yalğının tespiti halinde sevkiyatın yaldığı yer olaydan haberdar edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

(34) İhracata ilişkin veriler mutlak suretle TURKVET (www.turkvet.gov.tr) sistemine

 ka yd edil ec e a ynı   şekil de   çıkı ş   k apısı   tar afınd a da   çıkı ş   işl eml eri   T URKVET   sis temine

 işl enecekti r.


(35) Ülkemiz ihracatının aksamaması için il/ilçe müdürlüğü tarafından gerekli her türlü önlem alınır.

 

Yem ve yem maddelerinin ihracatı

MADDE 9- (1) Yem ve yem maddelerine ait ihracat izin belgesi onaylama lemleri miktar

kısıtlaması olmaksızın Adana, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, ve Şanlıurfa il müdürlükleri tarafından yalır. Fiili ihracat lemleri ise bütün il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir. İhracat izin belgesi yazılğı tarihten itibaren bir yıl geçerlidir.

(2) Yem ve yem maddeleri için sağlık sertifikası zenlenmesi aşamasında Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” ekindeki liste    ve   Genel    Müdürğümüz ait     http://www.gkgm.gov.tr/birim/yem/yem_main.html adresindeki yem maddeleri kataloğunda yer alan veya bunlardan elde edilen yem ve yem maddeleri için ihracat sağlık sertifika Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  ve  yetkilendirilen  ilçe  müdürlükleri  tarafından  zenlenir.  Gerekli  görülmesi halinde diğer şube müdürlükleri ile koordinasyon sağlanabilir.

(3) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında olan yem ve yem maddelerini ihraç edecek firmalar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin almak zorundadır. Hiçbir yem ve yem maddesi Bakanlığın izni olmadan ihraç edilemez.

(4) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında olmayan ve yem am kullalmayan ürünler için izin işlemleri gerçekleştirilmez.

(5) İhracatına izin verilmeyen yem ve yem maddeleri için (Ek-7) zenlenerek Gümrük

idaresi ve/veya firmaya bilgi verilir.

(6) Alıcı ülkenin talebi var ise bu talebi karşılamayan yem ve yem maddelerinin ihracatına izin verilmez.

(7) Alıcı ülke talepleri doğrultusunda ihracat amaç üretilen yemlerde ulusal mevzuatımıza uygunluk aranmaz. Ancak mevzuatımıza uygun olmayan bu tür ürünlerin yurt içinde satışına izin verilmez.

(8) Alıcı firmanın ilgili yem veya yemlik maddenin niteliği konusunda isteği yoksa numune alınarak malın cinsini belirlemek amacıyla belge ve kimlik kontrolleri yalır. Malın cinsini belirlemede bir tereddüt olduğunda laboratuvara gönderilerek analiz edilebilir

(9) Sağlık Sertifika TÜRKVET sistemi üzerinden doldurularak iki nüsha olarak hazırlanır. Bir nüsha ihracatçıya verilecek olup,  diğer nüsha dosyasında muhafaza edilir. Her iki nüshaya da A tipi hologram etiketi yapıştırılmalıdır.

(10) Alıcı ülkenin talep ettiği model sertifika var ise ve ürün özellikleri model sertifikadaki talep edilen bilgileri karşılaması halinde zenlenir.

(11)   Alıcı   ülkenin   model   sertifika   talebi   bulunmaması   durumunda   TÜRKVET sisteminde yer alan tüm ülkeler için Yem ve Yem Maddeleri in Sağlık Sertifikası” düzenlenir.(Ek-8)

(12) Alıcı ülkelerin talepleri doğrultusunda, sadece ihraç amaç üretilen yem ve yemlik maddeler,  5996  sayılı  Veteriner  Hizmetleri,  Bitki  Sağlığı,  Gıda  ve  Yem  Kanunu”  na uygunluğu  aranmaz.    Bu  kapsamda  il  müdürğünde  yalan  denetimlerde  bu  hususunda dikkate alınması gereklidir.

(13)  Sağlık  sertifika zenlenmeden  önce  ihracat  beyannamesindeki  bilgiler  ile ürünün etiket bilgilerine uygunluğu kontrol edilir.

(14) Sağlık sertifikanda yer alan ihracatçı ve üretici firma isimleri ve ürün adı bölümlerinde isim ve unvanların doğru ve eksiksiz yazılmalıdır.

 

İhracattan geri dönen ürünler için uygulanacak lemler


MADDE 10- (1) İhracattan geri nen canlı hayvan ve hayvansal ürünler için Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ve Gıda Ve Yemin Resmi Kontrolleri Dair Yönetmelik” uyarınca lemler yalır.

(2) Çeşitli sebeplerden dolayı ihracattan geri dönen ürünler için ilgili ülke resmi makamla tarafından  düzenlenmiş  belgede  belirtilen  reddin  ayrıntılı  gerekçisine  ilişkin sertifika düzenleyen birimler tarafından detay araştırmalar yalır ve sorunun giderilmesine yönelik tedbirler alınır.

 

Özel Hükümler:

MADDE 11- (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ihracata ilişkin resmi

kontrolleri yapacak personel 5996 sayılı Kanun’un Ek-2sine uygun olarak belirlenir. (2) Veteriner sağlık sertifikası düzenleyen kişi;

 854/2004 EC direktife uyumlu Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin

Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

 852/2004 (EC) direktifine uygun olarak hazırlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği”

 882/2004(EC)  direktifine  uyumlu  olarak  hazırlanan  Gıda  ve  Yemin  Resmi

Kontrollerine Dair Yönetmelik

 853/2004 EC  yönetmeliğine uyumlu olarak hazırlanan Hayvansal Gıdalar için

Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği”

 2073/2005    sayılı    EC   direktifine   uyumlu    hazırlanan    “Türk   Gıda    Kodeksi

Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği”

 1881/2006  EC  direktifine  uyumlu  hazırlan  “Türk  Gıda  Kodeksi  Bulaşanlar

Yönetmeliği”

 396/2005/EC  “Türk  Gıda  Kodeksi  Pestisitlerin  Maksimum  Kalın Limitleri

Yönetmeliği”

-    “Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliği”

 1069/2009/EC    direktifine    uyumlu    hazırlanan     “İnsan    Tüketimi    Amacıyla

Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği”

hükümleri gibi ürün güvenliği, üretimi ve ihracatına ilişkin Ulusal Mevzuatımızda yer alan hükümler hakkında yeterli bilgiye sahip olacaktır.

- Sağlık sertifikasında belirtilen direktifler, taahhütler, alıcı ülke ile imzalanmış protokoller var ise bu protokollerle alıcı ülkenin sağlık ve hijyen kuralları konusunda yeterli bilgiye sahip olacaktır.

-  ABye yalacak ihracatlar da ürünlerin elde edildiği tesislerin AB gereklilikleri kapsamında onay letme, üçüncü ülkeler listesi, elektronik veri tabanında bulunma vb. gibi kontroller titizlikle gerçekleştirilecektir.

 

Diğer hükümler

MADDE 12- (1) Bakanlığımıza Avrupa Komisyonu z Alarm Sistemi ya da diğer resmi

kanallar ile bildirimi yalan üretici ya da ihracatçı firmaların yapacağı ihracatlarda, Bakanlığımızca üretim izni verilmiş ürünler dahil bildirim konusu ve alıcı ülke talepleri doğrultusunda kontrol yalarak sonuca göre lem yalır.

(2) Hayvansal yan ürünlerin ihracatında 13.06.2013 tarihinden itibaren İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ’nin 38.maddesi hükümleri dikkate alınır.


(3) Alıcı ülke talebi doğrultusunda ürüne ait son tüketim tarihi, ürünün olma gereken raf ömründen daha kısa bir süre olarak belirlenmişse veya son ketim tarihi belirtilmemişse; bu durum üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarandan il/ilçe müdürlüklerine ihracat aşamasında beyan edilir. Ürünün ihracattan geri dönmesi durumunda; ürünün olma gereken son tüketim tarihi ile ilgili üretici/ihracatçı veya temsilcisinin bu beyanı esas alınır.

(4)  Bakanlık,  ihraç  edilen  ve  ihracattan  geri  dönen  ürünlerin  giriş-çıkış  gümrük kalarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirler.

(5) Bilimsel çalışma amacıyla ve/veya analiz numunesi olarak ülke dışına gönderilecek ürünlerin insan tüketiminde kullalmayacağı ekli listede belirtilmek kaydıyla; ihracatçının beya esas  alınarak  sertifika  düzenlenir.  Bu  durumda,  sertifikada  ihracatçı  ay zamanda üretici olarak gösterilebilir. Kayıt veya onay ile ilgili bilgilerin Beyanname ve sertifikada yer almasına gerek yoktur. Bu kapsamdaki ürünler 25 kg ya da 25 lt’den fazla olamaz.

(6) Spor ve diğer faaliyetlerle yurtdışında ülkemizi temsil edecek kişi ve grupların tüketmek amacıyla götürecekleri birden fazla üretici tarafından üretilen gıda maddeleri için tek bir sertifika düzenlenir. Bu durumda, sertifikada ihracatçı ay zamanda üretici olarak gösterilebilir.

(7) Temsil ve fuar gibi yurt dışı organizasyonlarda ülkemizi temsilen teşhir edilmek

/sergilenmek üzere gönderilecek birden fazla üretici tarafından üretilen en fazla 500 kg ya da

500 litre ürün için tek bir sertifika zenlenir. Bu durumda, sertifikada ihracatçı ay zamanda üretici olarak gösterilebilir.

(8) İl müdürlükleri, ihracat için yetkilendirdikleri ilçe müdürlüklerini ihracat uygulamaları ile ilgili güncellemeler hakkında zamanında bilgilendirir.

(9)   İl  müdürlükleri   yetkilendirilmiş   personele  ihracat   uygulamaları   için   gerekli

eğitimleri verir veya verilmesini sağlar.

(10) Organik ürün ihracatında, rk gıda/yem mevzua hükümleri yanında organik ürünlerle ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülür.

(11) Ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gidecek veya özel kişilere küçük sevkiyatlar  halinde  gönderilen  veya  posta,  telefon  ve  internet  yoluyla  sipar edilen  ve tüketiciye teslim edilecek hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarında veteriner sağlık sertifikası düzenlenmez.

(12) Bu talimat hükümlerinin uygulanmasında Bakanlık 81 il müdürlüğü ile yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri yetkilidir. 

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05