Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 Bitki Sağlık Sertifikası

 

 

BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İHRACATINDA SLIK SERTİFİKASI ZENLENMESİ VE

İHRACATTAN GE DÖNEN ÜRÜNLER İÇİN UYGULAMA TALİMATI

 

Am ve kapsam

 

Madde 1- (1) Bu talimat, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kmünde Kararname ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağğı, Gıda ve Yem Kanununun 31, 32 ve 34 üncü maddelerine dayalarak hazırlanan ve

 

 

 

 

 

 

25.11.2011  tarih  ve  28123  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Bitkisel  Gıda  ve  Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası zenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde bitkisel da ve  da ile  temas eden  madde ve  malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracat ve çıkış aşamalarında gıda ve yem güvenilirliğine yönelik,  Slık  Sertifikası  zenlenmesi,  onaylanması  ve  ihracattan  geri  dönen  ürünlerin yurtiçine girişinde uygulanacak resmi kontrollere ilişkin usul ve esasları belirler.

 

(2) Acı ülke taleplerine göre özel mevzuatı yayımlanarak sertifika formatı ve içeriği ayrıca belirlenen bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracatında ve çıkışında kendi özel mevzuatında yer alan hükümler sak kalmak kaydıyla bu Talimat hükümleri uygulanır.

 

(3) Veteriner kontrolüne tabi kompozit ürünler ve hayvansal ürünler bu talimat kapsamında değerlendirilmez.

 

Tanımlar

 

Madde 2- (1) 5996 sayılı Kanun ve  Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliğinde geçen tanımlara ilave olarak bu Talimatta geçen,

 

a) Bileşen listesi: Üründe girdi olarak kullalan hammaddelerin yüzde oranlarını veya miktarları belirten üretici/ihracatçı tarafından verilen belgeyi,

 

b) Etiket taahhütnamesi: İhracattan geri dönen ürünün etiket bilgilerini, Türk gıda/yem Mevzuatına veya ürünün yeniden ihraç edileceği ülke veya alıcı firma taleplerine uygun hale getirileceğine dair ihracatçı tarafından verilen belgeyi,

 

c) İhracat Ön Bildirim Formu: İhracatçı tarafından ihracat bilgilerinin GGBS üzerinde girildiğini gösteren ve ihracatçı tarafından kaşelenerek imzalanan belgeyi,

 

ç) Ön Bildirim Numarası: GGBSye kayıt işlemi sırasında verilen ve sisteme kaydı yapılan numarayı,

 

d) Taahhütname: İhraç edilmek istenen ürünün Türk gıda/yem mevzuatı dışında, acı ülke talepleri doğrultusunda üretildiğini beyan eden belgeyi,

 

e) Yetki belgesi/vekâletname: Üretici/ihracatçı firma çalışanının ihracat iş ve işlemlerini takip etmeye yetkilendirildiğini gösteren belgeyi,

 

ifade eder.

 

Genel kümler

 

Madde 3- (1) Bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracatı aşamasındaki kontrol işlemleri ve Sertifika(Ek-3) zenlenmesine ilişkin uyulması gereken genel hükümler aşağıdaki gibidir:

 

a) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere; ihraç edilmek istenen ürünleri üreten firmanın Kanun gereği kayıt veya onay belgesine sahip olması zorunludur. Ayhüküm ihracattan geri dönen ürünler için de geçerlidir. Çalışma izni ve gıda sicili belgesine sahip işyerlerinin,  Kanun  ile  kendilerine  tanınan  yasal  süre  içerisinde  kayıt  veya  onay  işlemleri tamamlanana kadar hakları sakdır.

 

b) İhracatta öncelikle alıcı ülke talepleri dikkate alınır. Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç, ihracata konu edilecek ürünlerin Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığının ve bahse konu ürünlerin alıcı ülke tarafından kabul edileceğinin üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi tarafından ihracat başvurusu sırasında beyan edilmesi ve taahhütname verilmesi durumunda ürünler ihraç edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

c) İhraç edilmek istenen ürünlerle ilgili alıcı ülkenin analiz talebi, üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi tarafından ihracat beyannamesinde(Ek-1) belirtilir. Ürünün alıcı ülke taleplerine uygunlunun tespiti amacıyla il/ilçe müdürlüğü tarafından numune alınarak muayene ve analiz sonucuna göre ihracat işlemleri gerçekleştirilir. Analiz sonucu uygun olan ürünlere Sertifika düzenlenir.

 

ç)  Alıcı  ülkenin  herhangi  bir  talebinin  olmadığının  üretici/ihracatçı  veya  temsilcisi tarandan beyan edilmesi durumunda insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüpheli haller olması dışında üründen numune anmadan Sertifika zenlenebilir.

 

İhracat ön bildirimi

 

Madde 4- (1) İhracat başvurusu öncesinde üretici/ihracaı veya temsilcisi tarafından ihracatçı firma  ve  ihraç  edilecek  ürünlere  ait  bilgilerin  www.ggbs.gov.tr internet  adresinden GGBSye girişi yapılır.

 

(2)  GGBS'ye  giriş  için  Bakanlıkça  tanımlanan  kullanıcı  adı,  parola  ve  şifre  bilgileri kullanılır. İhracatçı firmalar, Kullanıcı A:ihracat, parola:ihracat2012, şifre:2012ihracat bilgilerini kullanarak GGBSye giriş yaparlar. Gerektiğinde şifre bilgileri Bakanlıkça değiştirilebilir. Değişiklik olması durumunda güncel şifre bilgileri İl müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlükleri güncel şifre bilgilerini ihracatçı firmalara bildirir.

 

(3) GGBSye girilen bilgilerin sorumluluğu ihracatçıya aittir.

 

(4) Avrupa Birliğine (AB) kuru meyve ihracatı için ön bildirim yapılacak ise ihracatçı ön bildirim ekranında ABye Kuru Meyve İhracatı butonunu smelidir.

 

(5) GGBSye ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgiler girildikten sonra Ön Bildirim Numarası Al butonuna basıldığında sistem tarafından ön bildirim numarası ve gici şifre verilir. Sisteme girilen kaydı firmanın sorgulayabilmesi, ürün ekleme ve/veya güncelleme yapabilmesi için bu geçici şifreyi kullanması gerekir.

 

(6) Ön Bildirim Numarası, sistem tarafından verildikten sonra “Rapor butonuna basılarak PDF formatında İhracat Ön Bildirim Formu çıktısı alınır. Form, üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından kaşelenir ve imzalanır. İhracat başvurusu için istenen diğer belgelerle birlikte İl/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

 

(7) Süresi içerisinde başvurusu yapılmayan veya il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmayan bildirimler sistemden otomatik olarak silinir. İhracat Ön Bildirimi sistemden silinmiş başvurular için ihracat işlemleri başlatılmaz.

 

İhracat başvurusu

 

Madde 5- (1) İhracat işlemleri, ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgilerin üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından GGBSye kaydının yapılmasıyla başlar.

 

(2) GGBSye kaydı yapılan ihracat işlemlerine ilişkin başvuru, kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte sertifika talep edilecek ürünlerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

 

a) Beyanname (Ek-1)

 

b) Ekli Liste (Ek-2)

c) İhracat Ön Bildirim Formu (Ek-6)

 

ç) Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünlerin yurtiçi piyasaya sunulmayacağına dair Taahhütname (Ek–5)

 

d) Yetki Belgesi/vekâletname

 

e) Alıcı ülkenin kontrol sıkğı uyguladığı ürünlerin belirli miktarlarda bileşen olarak yer aldığı kompozit ürünlerin ihracatında, analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne ait  Bileşen Listesi

 

 

 

 

 

 

 

f) İthal edilmiş ürünün değişikliğe ramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili ithalat aşamasında zenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi ve varsa analiz raporu

 

(3) İl/İlçe müdürlüğü tarafından ihracat başvurusuna ait belgeler ve ihracat ön bildirim formu ile GGBS kaydı incelenerek, 3 üncü maddenin (c) ve (ç) bentlerine göre işlemler gerçekleştirilir.

 

Numune alma ve analiz sonucunun değerlendirilmesi

 

Madde 6- (1) Numune alma ve itiraz hakkı konusunda mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

(2)  Analiz  sonucunun  alıcı  ülke  talepleri  ve/veya  Türk  gıda/yem  mevzuatına  uygun olmaması durumunda; ürünler yediemine alınır. Yediemine alınan ürünlerin raf ömrü süresi içerisinde, analiz sonucu tespit edilen kriterlerin uygun olduğu üçüncü bir ülkeye ihracatı söz konusu olduğunda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile fatura bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından yediemin kaldırılır ve ürünün ihracatına izin verilir. Ayrıca;

 

a) Ürünün ilk analiz sonucu göz önünde bulundurularak, tespit edilen değerler için kabul kriterleri uygun olan ülkelere ihraç edilmesi kaydıyla; ambalaj değişikliği yapılmasına ya da özel işleme tabi tutulmasına izin verilebilir. (örneğin: kuru incirin ezme incir haline getirilmesi, tüm fındığın dilimlenmesi vb.)

 

b) Ürünlerin gönderileceği acı ülke taleplerinin karşılanmaması ancak, başka bir firma tarafından aynı ürünlerin gönderilebileceği başka bir alıcı ülkenin kriterlerinin karşılanması kaydıyla; diğer ihracatçı firmaya ihraç kaydı ile ürünler devredilebilir ve bu ürünlerin ihracatına izin verilebilir.

 

(3) Laboratuvar analiz ve kargo ücretleri üretici/ihracatçı tarafından karşılanır.

 

Slık sertifikası zenlenmesi ve onaylanması

 

Madde 7- (1) Ay üretici tarafından üretilen birden fazla ürünün ihracatçı tarafından ihraç edilmek istenmesi durumunda ihracatçı tarafından Ekli Liste iki nüsha halinde zenlenir. Ekli Liste zenlenirken ürünün gıda veya yem olması durumu dikkate anarak insan tüketimine uygun veya hayvan ketimine uygun ifadelerinden biri Ekli Listeye yazılır.

 

(2) Ekli Liste, ihtiyaca göre ay formatta olması şartıyla birden fazla sayfadan oluşabilir. İhracatçı her sayfada ad, soyadı ve tarih bilgilerini ekler, kaşeler ve imzalar. İl/İlçe müdürlüğü tarafından verilecek referans numarası ve tarihi, Sertifika ve Ekli Listenin ilgili bölümüne yazılır. Ekli Liste, Kontrol Edilmiştir kaşesi basılarak il/ilçe müdürlüğü mührü ile onaylanır. Ekli liste düzenlenmesi durumunda Sertifikada ilgili yerlere Ekli Liste/Attached List ibaresi eklenir.

 

(3) İhraç edilmek istenen ürünlerin, birden fazla üretici tarafından üretilmiş olması ya da ay üreticiye ait farklı illerde veya aynı ilde fark adreslerde üretilmesi durumunda ihraç edilecek ürünler için ayrı Sertifika zenlenir.

 

(4) GGBSye girişi yapılmış ve Kontrol Görevlisi tarafından incelenerek onaylanş ürünler için Bakanlığımız Merkez İkmal Müdürlüğü’nce basılan Sertifikalar kullalarak GGBSden iki nüsha halinde çıktı anır.

(5) Merkez İkmal Müdürlüğünce basılan Sağlık Sertifikası iki nüshadan oluşur. Birinci nüsha yeşil filigranlı kağıt, ikinci nüsha beyaz kağıttır. Sağk Sertifikasının her iki nüshasında da sol üst köşede Bakanğımızın logosu ve sol alt köşede müteselsil stok numarası yer ar.

 

(6) Sağk Sertifikası yeşil ve beyaz nüsha olarak hazırlanır. Yeşil ve beyaz nüshalara (A) tipi hologram etiketi yapıştırılır. Yeşil nüsha ve Ekli Listenin bir sureti ihracatçıya verilir, beyaz nüsha ve Ekli Listenin diğer sureti ise İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilir.

 

 

 

 

 

 

 

(7) GGBSye sistem kaynak veri girişi yapılamaması durumunda, ihracat işlemlerinin aksamaması için ihracat başvuruları İl/İlçe Müdürlüklerine yapılır. Bu durumda bilgisayar ortanda Sertifika zenlenir. GGBSdeki en son verilen Sertifika numarası dikkate anarak, düzenlenen Sertifikaya numara verilir ve Sertifikaya ilişkin veri girişi il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılır.

 

(8) İl/ilçe müdürlüklerinde görevli, Genel Müdürlüğe imza örnekleri gönderilmiş Kontrol Görevlisi tarafından Sertifikanınm nüshaları imzalanma ve il/ilçe müdürlüğü mührü ile onaylanmalıdır.

 

(9) Sertifika imzalanırken mavi mürekkepli kalem kullanılır, isim ve unvanlar büyük harfle yazılır. Sertifika üzerindeki bilgiler mutlaka bilgisayar ortanda zenlenir, kesinlikle el yazısı ile zenlenmez. Sertifikada hatalı yazılmış bilgiler el yazısı ile zeltilmez. Hatalı bilgiler sistemden zeltilerek Sertifikanın tekrar çıktısı alınır.

 

(10) Üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi tarafından Sertifikanın ikinci bir kopyasının talep edilmesi durumunda; Sertifika üzerine Kopya-Copy ifadesi yazılarak il/ilçe müdürlüklerince çoğaltılarak mühürlenir.

 

(11) Sertifika imzalamaya yetkili kontrol görevlilerinin tamanın imza örnekleri üst yazı ekinde Ek-7de yer alan forma uygun olarak iki nüsha halinde hazırlanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Bir veya birden fazla kontrol görevlisinin tayin, atama, görev değişikliği vb. olması durumunda veya listeye yeni ilavelerin yapılması halinde; imza atmaya yetkili kontrol görevlilerinin tamamının imzaları yer alacak şekilde form yeniden zenlenerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Tek nüsha halinde veya fotokopi veya faks olarak gönderilen imza örnekleri dikkate anmaz.

 

(12) Sertifika talepleri, doğrudan il/ilçe müdürlükleri tarafından, sertifika ismi belirtilerek

Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanğı Merkez İkmal Müdürlüğüne yazı olarak yapılır.

 

(13) Sertifikanın geçerlilik süresi 4 aydır. Raf ömrü 4 aydan kısa olan ürünler için sertifikanın geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırdır.

 

(14) İhracatçı tarafından alıcı ülkenin Ekli Liste’de yer alan ifadelere ek bir bilgi talebinde bulunması durumunda; mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Ekli Listeye bilgi ilave edilebilir.

 

(15) Sertifika, Türkçe/İngilizce dillerinde zenlenir. Sertifikanın ihracatçı ya da alıcı ülke tarafından farklı bir dilde zenlenmesinin talep edilmesi durumunda; düzenlenen mevcut sertifikanın istenen dilde noter onay yeminli tercümesi üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından yaptırılır.

 

(16)  Alıcı ülke  tarafından talep  edilmesi ve  üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından İhracat Beyannamesinde belirtilmesi durumunda; laboratuvar tarafından zenlenen muayene ve analiz raporunun asveya onaylı kopyası Sertifikaya eklenebilir.

 

(17) İhracat Ön Bildirimi hariç ihracat ve ihracattan geri dönen ürünlere ilişkin bilgilerin Kontrol Görevlisince GGBSye girilmesi ve ihracat işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması Ülkemiz ihracatının aksamaması için İl/İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli her türlü önlem alınır.

 

(18) Gerektiğinde ve alıcı ülkenin talep etmesi durumunda; zenlenen Sertifika Genel

Müdürlükte imza atmaya yetkili kişiler tarafından yeniden tasdik edilir.


(19) Sertifikanın zayi olması durumunda, ülke genelinde yayım yapan gazetelerden birine zayi  ila verilmek  suretiyle  Sertifikanın  geçersizliği  ilan  edildiktesonra  gazete  ila bir dilekçeye eklenerek, il/ilçe müdürlüğüne başvurulur. İl/ilçe müdürlüğü tarafından söz konusu sertifikadaki bilgiler esas anarak Sertifika yeniden zenlenir.

 

(20) Sertifikanın okunamayacak şekilde tahrip olması durumunda, tahrip olmuş belgenin aslı bir dilekçeye eklenerek, il/ilçe müdürlüğüne başvurulur. Söz konusu Sertifikadaki bilgiler esas alınarak Sertifika yeniden zenlenir. Daha önce zenlenen Sertifika nüshaları iptal edilerek il/ilçe müdürlüğünce muhafaza edilir.

 


     
(21) İl/ilçe Müdürlüklerinde mevcutta bulunan eski formatta matbu Sağlık Sertifikaları imha edilir. İl müdürlüğü eski formatta sertifikaların kullanılmaması için gerekli tedbiri alır.

 

(22) Sertifikaların düzenleniş amacı dışında kullanılması veya sahte olarak zenlenmesi ya da orijinal sertifika üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde sevkiyatın yapıldığı yer olaydan haberdar edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

 

İhracattan geri dönen ürünler

 

Madde 8- (1) İhraç edilen ürünlerin çeşitli nedenlerle geri dönmesi durumunda:

 

a) İlgili gümrük müdürlüğünden il müdürlüğüne hitaben yazılmış uygunluk talep yazısı, b) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi (çıkış ve giriş beyannameleri),

c)  Varsa  ihracat  aşamasında  Bakanlığımızdaanmış  sertifika  veya  sertifikalar,  ürün organik ise organik sertifikası,

 

ç) Ürüne ait çıkış faturası (varsa giriş faturası),

 

d) İthal edilen ürünün ihraç edildikten sonra geri dönmesi halinde gümrüğe yazılan ithalat uygunluk yazısı,

 

e) Geri dönme nedeni, talep edilir.

(2)  Bilgve  Belgelerin tamamlanmasının ardından,  ihracattan geri dönen ürünün ihraç edilen ürün olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra geri dönme nedeni de dikkate alınarak ürün resmi kontrole tabi tutulur. İnsan, hayvan ve bitki sağğı ısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüpheli hallerde üründen numune anır.

 

(3) Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olan ürünlerin piyasaya arz edilmek üzere yurda girişine izin verilir.

 

(4) Resmi kontrol sonucunda sadece etiket bilgilerinden kaynaklanan bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda; Ek-4te yer alan Etiket Taahhütnamesi alınarak ürünlerin yurda girişine izin verilir. Bu ürünler etiket bilgileri Türk gıda/yem mevzuatına uygun hale getirildikten sonra piyasaya arz edilebilir. İl/ilçe müdürlüklerince ürün takibi yapılır.

 

(5) Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında ihracatçı bilgilendirilir. İhracatçının 7 gün içerisinde yazılı talebi olması durumunda aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçı uygulanır:

 

a) Sağk için tehlike oluşturanlar hariç kanun hükümlerine uygun olmayan ürünler, acı ülke mevzuatına uygun olması ya da alıcı ülkeye ürünle ilgili açıklamalar yapılması ve alıcı ülkenin kabul etmesi durumunda yeniden ihraç edilebilir.

 

b) İhracattan geri dönen ürün özel işleme tabi tutulacaksa yurda girişine izin verilebilir. Yurda girişine izin verilen ürün özel mevzuat hükümleri sak kalmak kaydıyla, Türk gıda/yem mevzuatı veya gönderileceği ülkenin şartları ile uyumlu hale getirilmesi için seyreltme hariç, bir kereye mahsus işlenir veya özel işleme tabi tutulabilir. Bakank, üreticiye/ihracatçıya veya ürünü işleyecek  fiziki,  asgari  teknik  ve  hijyenik  şartları  uygun  başka  bir  firmaya  ait  işletmede


gerçekleştirilen özel işleme tabi tutma işleminin Bakank kontrolü altında ve ulusal kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar. İş ve işlemler tamamlandıktan sonra ürünün Türk gıda/yem mevzuatına uygunluğu kontrol edilir. Uygun olan ürünlerin piyasaya arzına izin verilir. Uygun olmayan ürünlerin ilk kullanım amacı dâhilinde piyasaya arzına izin verilmez.

 

c) İlgili mevzuatında belirtilen şartları karşılaması halinde, ürün özelliği ve kullanım amacı dikkate anarak ürünün ilk kullanım amacı dışında başka bir kullanım amaç yurda girişine izin verilebilir. (Örneğin; uygun olmayan gıdanın hayvan yemi olarak veya biodizel yapımında veya sabun yapımında kullalması vb.) Bu durumda, ihraç edilen gıdanın tekrar gıda, yemin tekrar yem veya yemin gıda olarak kullanım amlı yurda girişine izin verilmez.

 


ç) Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinin uygulanması öncesinde Genel Müdürlükten görüş 
anır.


 

 

 d) Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerine göre değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler,


Bakanlık gözetiminde işletmeci tarafından imha edilir.

 

Diğer kümler

 

Madde 9- (1) Acı ülke talebi doğrultusunda ürüne ait son tüketim tarihi, ürünün olması gereken raf ömründen daha kısa bir süre olarak belirlenmişse veya son tüketim tarihi belirtilmemişse; bu durum üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından il/ilçe müdürlüklerine ihracat aşamasında beyan edilir. Ürünün ihracattan geri nmesi durumunda; ürünün olması gereken son tüketim tarihi ile ilgili üretici/ihracatçı veya temsilcisinin bu beya esas alınır.

 

(2) Bakank, ihraç edilen ve ihracattan geri dönen ürünlerin giriş-çıkış gümrük kapılarını

Gümrük ve Ticaret Bakanğı ile birlikte belirler.

 

(3) Bilimsel çalışma amacıyla ve/veya analiz numunesi olarak ülke dışına gönderilecek ürünlerin insan tüketiminde kullanılmayacağı Ekli Listede belirtilmek kaydıyla; ihracatçının beya esas alınarak Sertifika düzenlenir. Kayıt veya onay ile ilgili bilgilerin Beyanname ve Sertifikada yer almasına gerek yoktur. Bu kapsamdaki ürünler 25 kg ya da 25 ltden fazla olamaz. Bu durumda, Sertifikada ihracatçı aynı zamanda üretici olarak gösterilebilir.

 

(4) Spor ve diğer faaliyetlerle yurtdışında ülkemizi temsil edecek kişi ve grupların tüketmek amacıyla götürecekleri birden fazla üretici tarafından üretilen gıda maddeleri için tek bir Sertifika düzenlenir. Bu durumda, Sertifikada ihracatçı aynı zamanda üretici olarak gösterilebilir.

 

(5) Temsil ve fuar gibi yurt dışı organizasyonlarda ülkemizi temsilen teşhir edilmek/sergilenmek üzere gönderilecek birden fazla üretici tarafından üretilen en fazla 500 kg ya da 500 litre ürün için tek bir Sertifika zenlenir. Bu durumda, Sertifikada ihracatçı aynı zamanda üretici olarak gösterilebilir.

 

(6) İl Müdürlükleri, ihracat için yetkilendirdikleri ilçe müdürlüklerini ihracat uygulamaları ile ilgili güncellemeler hakkında zamanında bilgilendirir.

 

(7) İl müdürlükleri kontrol görevlilerine ihracat uygulamaları için gerekli eğitimleri verir veya verilmesini sağlar.

 

(8) Organik ürün ihracatında, Türk gıda/yem mevzuatı hükümleri yanında organik ürünlerle ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler yürülür.

 

(9) Acı firmanın ilgili yem veya yemlik maddenin niteliği konusunda isteği yoksa numune anarak malın cinsini belirlemek amacıyla Belge ve Kimlik Kontrolleri yapılır Malın cinsini belirlemede bir tereddüt olduğunda laboratuvara gönderilerek analiz edilebilir.

 

(10)  Bu  talimat  hükümlerinin  uygulanmasında  Bakanlık  81  İl  Müdürlüğü  ile yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri yetkilidir.

SAĞLIK SERTİFİKASI İHRACATÇI BEYANNAMESİEKLİ LİSTE (ATTACHED LIST)


TÜRKİYE CUMHURİYETİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SERTİFİKASI


ETİKET TAAHHÜTNAMESİ


ALICI ÜLKE/İTHALATÇI FİRMA TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN YURTİÇİNDE SATIŞA SUNULMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME


BİTKİSEL GIDA VE YEM İHRACAT ÖN BİLDİRİM FORMU


PROVINCE-DISTRICT/İL-İLÇE ADI


Bu Dükümana Aşağıdaki Linkden Ulaşabilirsiniz.

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tarim.gov.tr%2FBelgeler%2FMevzuat%2FTalimatlar%2Fgkgm%2Fihracat_uygulama_talimati.pdf&ei=mnM_VJCZC6P5ywPKn4KwDw&usg=AFQjCNF97dBYQy6MsPU2BMZu3gfSirHweg&bvm=bv.77648437,d.bGQ

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05