Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 Sorularla İthalatta Çevre Düzelemeleri
Soru: Atık yağ ithalatı yapmak istiyoruz, konu ile ilgili mevzuat nedir?
Cevap: 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, bu yönetmelik Ek-1’inde verilen I, II ve III üncü kategorideki atık yağların ithalatı, ihracatı ve transit geçişini düzenlemektedir. Yönetmelik hükmü uyarınca, yönetmelik kapsamına giren atık yağların uluslararası ticareti, ithalatı, ihracatı ve transit geçişinde “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Ayrıca, motor yağı ithal etmek isteyenlerin “Kota Uygulaması Müracaat Formu”nu doldurarak kota uygulaması izni için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.
Soru: Yurt dışında yaşıyorum ve buradan Türkiye’ye hurda alüminyum, bakır ve benzeri metal getirmek istiyorum. Konu ile ilgili işlemler nasıldır?
Cevap: Hurda metal ithalatı, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ” (2012/23 sayılı tebliğ) hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Bu Tebliğ hükmü uyarınca, hurda metal ithalatında gümrük idaresince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesi aranmaktadır.
Soru: BASEL Sözleşmesi’nin kapsamı nedir ve bu konudaki mevzuat çerçevesinde yapılması gerekli işlemler nelerdir?
Cevap: BASEL Sözleşmesi, tehlikeli atıkların sınırlarötesi taşınımı ve bertarafının kontrolü hakkındadır. Sözleşme uyarınca, tehlikeli atıkların ve diğer atıkların öngörülen sınırlarötesi taşınımına ait bilgilerin ilgili devletlere bildirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ihracatçı devlet, tehlikeli atıkların veya diğer atıkların öngörülen sınırlarötesi taşınımını ilgili devletin yetkili makamına yazılı olarak bildiriecektir. İthalatçı devlet de, söz konusu taşınıma şartlı veya şartsız olarak rıza gösterdiğini, izin vermeyi reddettiğini veya ek bilgi istediğini belirten yazılı cevabını bildirimde bulunan tarafa gönderecektir. Tehlikeli atıkların veya diğer atıkların transitine ilişkin olarak ise; Sözleşme’ye taraf olan transit devletlerin her biri, bildirimi almış olduğunu derhal bildirimde bulunan tarafa teyid edecek ve daha sonra, söz konusu taşınıma şartlı veya şartsız olarak rıza gösterdiğini, izin vermeyi reddettiğini veya ek bilgi istediğini belirten yazılı cevabını 60 gün içinde bildirimde bulunan tarafa gönderebilecektir.
Bu Sözleşmeye dayanılarak, 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik kapsamındaki atıkların ithalatı, ihracatı ve transit geçişi yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilmektedir ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.
Soru: Çevrenin korunması yönünden uygun yakıt ve atık ithalatı ile ilgili işlemler nelerdir?
Cevap: Çevrenin korunması yönünden uygun yakıt ve atık ithalatı ile ilgili işlemler “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği” (2012/7 sayılı tebliğ) ve "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği"(2012/3 sayılı tebliğ) hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.
Soru: CITES Sözleşmesi kapsamındaki bitki veya hayvanların ithalatı veya ihracatı ile ilgili işlemler nelerdir?
Cevap: Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki bir örneğin (canlı veya ölü hayvan veya bitki türü ve bunların kolayca tanınabilir herhangi bir parçası ya da türevi) ithalatı veya ihracatı 27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” ve bu Yönetmelik hükmü uyarınca yayımlanan "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ"(Dış Ticaret: 2011/1 sayılı tebliğ) hükümleri uyarınca gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu yönetmelik ve tebliğler hükmü uyarınca, CITES Sözleşmesi kapsamındaki örneğin ithalat, ihracat veya transit geçişde CITES Belgesi aranmaktadır.

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05