Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 INF 1 BİLGİ FORMU:

Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde, işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın izin belgesinde belirtilen gümrük idaresi dışında başka bir gümrük idaresinden serbest dolaşıma geçişleri halinde kullanılan bir belgedir.

Bir asıl ve iki örnek olarak düzenlenir.

INF 1 Formu, aynı zamanda, dahilde işleme faaliyetlerinden elde edilen işlem görmüş ürünlerin, şartlı muafiyet sistemine tabi olabilmesi için transit rejim kapsamında başka bir gümrük idaresine gönderilmesi halinde, ödenen veya tahakkuk edecek olan gümrük vergilerinin miktarının belirlenmesi bakımından da kullanılır.

2- INF 2 BİLGİ FORMU:

Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde, hak sahibinin Hariçte İşleme izin tarihinden, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine kadar olan süre içinde yazılı başvuru üzerine, Gümrük idarelerine verilen üçgen trafik izni kapsamında gerçekleştirilen işlemler INF 2 Belgesi ile takip olunur.

Belge biri asıl olmak üzere iki nüsha düzenlenerek giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

3- INF 3 BİLGİ FORMU:

İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgedir.

4- INF 5 BİLGİ FORMU:

Dahilde İşleme Rejiminin, şartlı muafiyet sisteminde uygulanabilen önceden ihracatta üçgen trafik uygulamasına izin verilebilir. Üçgen trafik ithal eşyasının, işlem görmüş ürünlerin önceden ihracatının gerçekleştirildiği gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresinden sokulmasıdır.

INF 5 Formu, ihraç edilen işlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılan eşya kadar ithal eşyasının rejimden yararlandırılması amacıyla kullanılan bir formdur.

Bu aşamada, önceden ihracat tanımına açıklık getirmek gerekmektedir. Önceden ihracat, ithal eşyasının bu sisteme tabi tutulmadan önce, eşdeğer eşyadan üretilen işlem görmüş ürünlerin Türk Gümrük Bölgesinden ihracına ve ithal eşyasının sonradan ithaline imkan veren uygulamayı ifade etmektedir.

INF 5 Formu da (1) asıl ve (3) örnek olarak düzenlenir. Eğer eşyanın ithali birden fazla sevkıyatla gerçekleşecek ise, birden fazla INF 5 formu kullanılabilir.

5- INF 6 BİLGİ FORMU:

Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithali yapılan eşyanın, bir kişiden başka bir kişiye devrinin yapılması durumunda veya sergi ve fuarda sergilenmek üzere getirilen eşyanın bir fuardan veya sergiden Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeksizin başka bir sergiye dahil olması halinde, Geçici İthalat Rejim hak sahibinin talebi üzerine giriş gümrük idarelerince bir bilgi formu düzenlenir.

Bilgi Formu eşyanın Geçici İthalat Rejimine girişi sırasında düzenlenebileceği gibi devredilmesinden veya bir sergi veya fuardan diğer bir sergi ve fuara gönderilmesinden önce de düzenlenebilir. Form biri orijinal 2 nüsha olarak düzenlenir.

6- INF 7 BİLGİ FORMU:

Bu form, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde, geri ödeme sistemi kapsamındaki işleme faaliyetlerinden elde edilen işlenmiş ürünlerin, bu ürünler için bir geri ödeme talebinde bulunulmasından önce, değişmemiş durumda veya verilen izin kapsamında daha ileri düzeyde işleme faaliyetlerinden sonra, serbest dolaşıma giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresi dışındaki bir gümrük idaresinde gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulması halinde kullanılır.

Burada “Geri Ödeme Sistemi”ni açıklamak gerekir ise, geri ödeme sistemi, işleme faaliyetlerine tabi tutulmak amacıyla serbest dolaşıma giren eşyanın, işlem görmüş ürün olarak ihraç halinde, kendilerine uygulanan gümrük vergilerinin geri verildiği sistemdir.

Bu Form (1) asıl ve (2) örnekten oluşur.

7- INF 8 BİLGİ FORMU:

Antrepo Rejimi hükümlerine göre, antrepolarda elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın, antreponun bağlı olduğu gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresinde, gümrük yükümlülüğü doğrudan gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ve beyan sahibinin gümrük vergilerinin elleçleme işlemine tabi tutulmamış gibi hesaplanmasını talep etmesi halinde, vergilerin hesaplanması da kullanılan bir formdur.

Bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Beyan sahibi bu formu, gümrük yükümlülüğü doğrudan gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanma tabi tutacağı gümrük idaresine teslim eder.

8- INF 9 BİLGİ FORMU:

Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatından önce, ithal eşyasının girmesi halinde, işlem görmüş ürünün elde edilmesi için kullanılan eşdeğer eşya kadar, ithal eşyasının bu rejimden yararlanmasının kontrolü amacıyla kullanılan bir formdur.

Burada “eşdeğer eşya” kavramını açıklamakta yarar bulunmaktadır. Eşdeğer eşya; işlem görmüş ürünlerin imali için, ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşyadır.

Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile aynı kalitede, aynı teknik özelliklere sahip ve aynı sekizli tarife pozisyonunda olması gerekir.

Bu form (1) asıl ve (3) örnek olmak üzere dört nüshadan oluşur ve ithal eşyasının girişinin yapılacağı gümrük idaresine beyanname ile birlikte sunulur. İhracat birden fazla sevkıyatla gerçekleştiriliyor ise her sevkıyat için bir INF 9 Formu kullanılır.


T5 BELGESİ:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde, nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi uygulanmasına tabi eşyanın, belirlenen amaçlarla kullanılması halinde, gümrük vergileri alınmaz veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oran uygulanır.

Bu şekilde Nihai kullanım kapsamı eşyanın, gümrük idaresinin izni ile başka bir izin hak sahibine devri mümkündür.

Devir nedeniyle başka bir gümrüğe gönderilecek bu kapsamdaki eşya varış gümrüğüne (T5) Belgesi ile gönderilir.

T5 Belgesi üç nüsha düzenlenir ve tescil işlemine tabi tutulur.

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05